Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 1 marca 2017 r. - Bruksela

12. Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)

Następujące pytania wymagające odpowiedzi ustnej zostały złożone przez posłów (art. 128 Regulaminu):

—   (O-000149/2016), które skierowała Mady Delvaux, w imieniu komisji JURI, do Rady: Równowaga płci wśród sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (2016/3025(RSP)) (B8-0203/2017);

—   (O-000008/2017), które skierowali Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon i Marietje Schaake, w imieniu grupy politycznej ALDE, Claude Moraes i Seb Dance, w imieniu grupy S&D, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen i Paloma López Bermejo, w imieniu grupy politycznej GUE/NGL, do Komisji: Naruszenia obowiązujących praw do swobodnego przemieszczania się obywateli UE mieszkających w Zjednoczonym Królestwie oraz stosowanie wydaleń po sześciu miesiącach (2017/2572(RSP)) (B8-0204/2017).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności