Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 1 mars 2017 - Bryssel

12. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

—   (O-000149/2016) från Mady Delvaux, för utskottet JURI, till rådet: Jämn könsfördelning bland domare vid Europeiska unionens domstol (2016/3025(RSP)) (B8-0203/2017)

—   (O-000008/2017) från Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon och Marietje Schaake, för ALDE-gruppen, Claude Moraes och Seb Dance, för S&D-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen och Paloma López Bermejo, för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Kränkningar av gällande rätt till fri rörlighet för EU-medborgare som bor i Förenade kungariket och användningen av utvisningar efter sex månader (2017/2572(RSP)) (B8-0204/2017)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy