Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 1 март 2017 г. - Брюксел

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

17. Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 9 и 10 март 2017 г.(разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 9 и 10 март 2017 г. (2017/3019(RSP))

Chris Agius (действащ председател на Съвета), Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ) и Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Françoise Grossetête, от името на групата PPE, Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Steeve Briois, от името на групата ENF, и Krisztina Morvai, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: György Schöpflin, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Javier Couso Permuy, Mario Borghezio, Tibor Szanyi относно протичането на дебата, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Udo Voigt, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès и Tonino Picula.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias и Ana Gomes.

Изказаха се: Dimitris Avramopoulos и Chris Agius.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност