Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 - Βρυξέλλες

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

17. Προετοιμασία της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στις 9 και 10 Μαρτίου 2017(συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στις 9 και 10 Μαρτίου 2017 (2017/3019(RSP))

Οι Chris Agius (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Δημήτρης Αβραμόπουλος (μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Steeve Briois, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι György Schöpflin, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Javier Couso Permuy, Mario Borghezio, Tibor Szanyi σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Γεώργιος Επιτήδειος, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Udo Voigt, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès και Tonino Picula.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς και Ana Gomes.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Chris Agius.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου