Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 - Βρυξέλλες

18. Αντιμετώπιση του προβλήματος της εξαφάνισης παιδιών-μεταναστών στην Ευρώπη(συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Αντιμετώπιση του προβλήματος της εξαφάνισης παιδιών-μεταναστών στην Ευρώπη (2017/2566(RSP))

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra και Caterina Chinnici.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Anders Primdahl Vistisen, Nathalie Griesbeck, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Ryszard Czarnecki, Monika Hohlmeier, Péter Niedermüller, Νότης Μαριάς, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Τάκης Χατζηγεωργίου, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Doru-Claudian Frunzulică, Ελευθέριος Συναδινός, Ana Gomes και Maria Grapini.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου