Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 1 mars 2017 - Bryssel

18. Hantering av problemet med minderåriga migranter som försvinner i Europa(debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Hantering av problemet med minderåriga migranter som försvinner i Europa (2017/2566(RSP))

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Mara Bizzotto för ENF-gruppen, Agustín Díaz de Mera García Consuegra och Caterina Chinnici.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Anders Primdahl Vistisen, Nathalie Griesbeck, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Ryszard Czarnecki, Monika Hohlmeier, Péter Niedermüller, Notis Marias, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume och Juan Fernando López Aguilar.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Ana Gomes och Maria Grapini.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy