Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 1 март 2017 г. - Брюксел

19. Разлика в заплащането на жените и мъжете(разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Разлика в заплащането на жените и мъжете (2017/2567(RSP))

Chris Agius (действащ председател на Съвета) и Věra Jourová (член на Комисията) направиха изявления.

Изказа се Elisabeth Köstinger, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказаха се: Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janusz Korwin-Mikke, Jana Žitňanská, от името на групата ECR, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, João Pimenta Lopes, от името на групата GUE/NGL, Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Anna Záborská, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Marian Harkin, Dominique Martin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pina Picierno, Julie Girling, Anna Hedh и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić и Izaskun Bilbao Barandica.

Изказаха се: Věra Jourová и Chris Agius.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност