Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 - Βρυξέλλες

19. Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων(συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων (2017/2567(RSP))

Οι Chris Agius (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνει η Elisabeth Köstinger, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Janusz Korwin-Mikke, Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Anna Záborská, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Marian Harkin, Dominique Martin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pina Picierno, Julie Girling, Anna Hedh και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić και Izaskun Bilbao Barandica.

Παρεμβαίνουν Věra Jourová και Chris Agius.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου