Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 1 март 2017 г. - Брюксел

20. Неотдавнашното частично декриминализиране на домашното насилие в Русия(разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Неотдавнашното частично декриминализиране на домашното насилие в Русия (2017/2570(RSP))

Věra Jourová (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Michael Gahler, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michaela Šojdrová, Monica Macovei, от името на групата ECR, Renate Weber, от името на групата ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, от името на групата GUE/NGL, Terry Reintke, от името на групата Verts/ALE, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Beatriz Becerra Basterrechea, за да зададе въпрос „синя карта“ на Mylène Troszczynski, и Jaromír Štětina.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Iratxe García Pérez, Anna Maria Corazza Bildt, Josef Weidenholzer и Liliana Rodrigues.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Patricija Šulin и Heidi Hautala.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност