Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 - Βρυξέλλες

20. Η πρόσφατη μερική αποποινικοποίηση της ενδοοικογενειακής βίας στη Ρωσία(συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η πρόσφατη μερική αποποινικοποίηση της ενδοοικογενειακής βίας στη Ρωσία (2017/2570(RSP))

Η Věra Jourová (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michaela Šojdrová, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Beatriz Becerra Basterrechea, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στη Mylène Troszczynski, και Jaromír Štětina.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Iratxe García Pérez, Anna Maria Corazza Bildt, Josef Weidenholzer και Liliana Rodrigues.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Patricija Šulin και Heidi Hautala.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου