Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2572(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000008/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000008/2017 (B8-0204/2017)

Συζήτηση :

PV 01/03/2017 - 21
CRE 01/03/2017 - 21

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 - Βρυξέλλες

21. Παραβιάσεις των υφιστάμενων δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρήση απελάσεων μετά από έξι μήνες(συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000008/2017) που κατέθεσαν οι Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Claude Moraes και Seb Dance, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen και Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Παραβιάσεις των υφιστάμενων δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρήση απελάσεων μετά από έξι μήνες (2017/2572(RSP)) (B8-0204/2017)

Οι Catherine Bearder, Claude Moraes, Barbara Spinelli και Jean Lambert αναπτύσσουν την ερώτηση.

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Corbett, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Liadh Ní Riada και Seb Dance, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Matt Carthy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Raymond Finch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Anneliese Dodds, Janice Atkinson, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Jeroen Lenaers, Soraya Post, Emil Radev, Victor Negrescu και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Julie Ward, Νότης Μαριάς, Nicola Caputo και Branislav Škripek.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου