Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/3025(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000149/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000149/2016 (B8-0203/2017)

Συζήτηση :

PV 01/03/2017 - 22
CRE 01/03/2017 - 22

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 - Βρυξέλλες

22. Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των δικαστών του Δικαστηρίου(συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000149/2016) που κατέθεσε που κατέθεσε Mady Delvaux, εξ ονόματος της εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, προς το Συμβούλιο: Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των δικαστών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/3025(RSP)) (B8-0203/2017)

Η Mady Delvaux αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Chris Agius (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, António Marinho e Pinto, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Evelyn Regner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Νότης Μαριάς και Jonathan Arnott.

Παρεμβαίνει ο Chris Agius.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου