Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0031(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0305/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0305/2016

Συζήτηση :

PV 01/03/2017 - 23
CRE 01/03/2017 - 23

Ψηφοφορία :

PV 02/03/2017 - 6.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0059

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 - Βρυξέλλες

23. Μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και τις μη δεσμευτικές πράξεις στον τομέα της ενέργειας ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και τις μη δεσμευτικές πράξεις μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 994/2012/ΕΕ [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

Ο Zdzisław Krasnodębski παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Bendt Bendtsen (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Vladimir Urutchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Miroslav Poche, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Roger Helmer, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Jerzy Buzek.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς και Davor Škrlec.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Zdzisław Krasnodębski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.3.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου