Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 1 март 2017 г. - Брюксел
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протокола от предишното заседание
 3.Състав на Парламента
 4.Проверка на пълномощията
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Преговори преди първото четене на Съвета (член 69г от Правилника за дейността)
 7.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 8.Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
 9.Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за дейността)
 10.Внесени документи
 11.Трансфер на бюджетни кредити
 12.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 13.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 14.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 15.Ред на работа
 16.Изявление на председателя на Комисията относно Бялата книга за бъдещето на Европа
 17.Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 9 и 10 март 2017 г. (разискване)
 18.Борба с изчезването на деца мигранти в Европа (разискване)
 19.Разлика в заплащането на жените и мъжете (разискване)
 20.Неотдавнашното частично декриминализиране на домашното насилие в Русия (разискване)
 21.Нарушения на правото на свободно движение на граждани на ЕС, които пребивават в Обединеното кралство, и прилагането на експулсиране след шестмесечен период (разискване)
 22.Равновесие между половете сред съдиите в Съда на Европейския съюз (разискване)
 23.Механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти в областта на енергетиката ***I (разискване)
 24.Възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до медикаменти (разискване)
 25.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 26.Дневен ред на следващото заседание
 27.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (178 kb) Списък на присъствалите (56 kb) 
 
Протокол (79 kb) Списък на присъствалите (11 kb) 
 
Протокол (264 kb) Списък на присъствалите (68 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност