Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 - Βρυξέλλες
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Έλεγχος των εντολών
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου (άρθρο 69δ του Κανονισμού)
 7.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 8.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 9.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 10.Κατάθεση εγγράφων
 11.Μεταφορές πιστώσεων
 12.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 13.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 14.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για το Μέλλον της Ευρώπης
 17.Προετοιμασία της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στις 9 και 10 Μαρτίου 2017 (συζήτηση)
 18.Αντιμετώπιση του προβλήματος της εξαφάνισης παιδιών-μεταναστών στην Ευρώπη (συζήτηση)
 19.Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων (συζήτηση)
 20.Η πρόσφατη μερική αποποινικοποίηση της ενδοοικογενειακής βίας στη Ρωσία (συζήτηση)
 21.Παραβιάσεις των υφιστάμενων δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρήση απελάσεων μετά από έξι μήνες (συζήτηση)
 22.Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των δικαστών του Δικαστηρίου (συζήτηση)
 23.Μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και τις μη δεσμευτικές πράξεις στον τομέα της ενέργειας ***I (συζήτηση)
 24.Οι επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα (συζήτηση)
 25.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (182 kb) Κατάσταση παρόντων (56 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (83 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (264 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου