Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 1 mars 2017 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Parlamentets sammansättning
 4.Valprövning
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Förhandlingar inför rådets första behandling (artikel 69d i arbetsordningen)
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 8.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 9.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 10.Inkomna dokument
 11.Anslagsöverföringar
 12.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 13.Avtalstexter översända av rådet
 14.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 15.Arbetsplan
 16.Uttalande av kommissionens ordförande om vitboken om EU:s framtid
 17.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 9–10 mars 2017 (debatt)
 18.Hantering av problemet med minderåriga migranter som försvinner i Europa (debatt)
 19.Lönegapet mellan kvinnor och män (debatt)
 20.Delvis avkriminalisering nyligen av våld i hemmet i Ryssland (debatt)
 21.Kränkningar av gällande rätt till fri rörlighet för EU-medborgare som bor i Förenade kungariket och användningen av utvisningar på sex månader (debatt)
 22.Jämn könsfördelning bland domare vid Europeiska unionens domstol (debatt)
 23.Mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument på energiområdet ***I (debatt)
 24.Alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel (debatt)
 25.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (155 kb) Närvarolista (55 kb) 
 
Protokoll (74 kb) Närvarolista (11 kb) 
 
Protokoll (259 kb) Närvarolista (62 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy