Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 264kWORD 83k
Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017 - Βρυξέλλες
1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 3.Σύνθεση του Σώματος
 4.Έλεγχος των εντολών
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου (άρθρο 69δ του Κανονισμού)
 7.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 8.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)
 9.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 10.Κατάθεση εγγράφων
 11.Μεταφορές πιστώσεων
 12.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 13.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 14.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για το Μέλλον της Ευρώπης
 17.Προετοιμασία της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στις 9 και 10 Μαρτίου 2017 (συζήτηση)
 18.Αντιμετώπιση του προβλήματος της εξαφάνισης παιδιών-μεταναστών στην Ευρώπη (συζήτηση)
 19.Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων (συζήτηση)
 20.Η πρόσφατη μερική αποποινικοποίηση της ενδοοικογενειακής βίας στη Ρωσία (συζήτηση)
 21.Παραβιάσεις των υφιστάμενων δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρήση απελάσεων μετά από έξι μήνες (συζήτηση)
 22.Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των δικαστών του Δικαστηρίου (συζήτηση)
 23.Μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και τις μη δεσμευτικές πράξεις στον τομέα της ενέργειας ***I (συζήτηση)
 24.Οι επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα (συζήτηση)
 25.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 26.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 27.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 15.00.


2. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


3. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του Arndt Kohn ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση του Martin Schulz με ισχύ από 24 Φεβρουαρίου 2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο Arndt Kohn καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


4. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν πρότασης της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίσει να επικυρώσει τις εντολές των José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, με ισχύ από τις 3 Ιανουαρίου 2017, και του Peter Kouroumbashev, με ισχύ από τις 17 Ιανουαρίου 2017.


5. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Κατόπιν αίτησης των Ομάδων S&D και ENF, το Σώμα επικυρώνει τους εξής διορισμούς:

επιτροπή CONT: Arndt Kohn αντί του Jens Geier

επιτροπή BUDG: Vicky Maeijer αντί του Auke Zijlstra

Επιτροπή LIBE: Auke Zijlstra αντί της Vicky Maeijer.


6. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου (άρθρο 69δ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει τις αποφάσεις των επιτροπών INTA και PECH να ξεκινήσουν διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 69δ του Κανονισμού:

—   επιτροπή INTA, με βάση τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2014 ενόψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2013/0103(COD) - P7_TA(2014)0420

—   επιτροπή PECH, με βάση τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Φεβρουαρίου 2017 ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του Συμβουλίου (2015/0289(COD) - P8_TA-PROV(2017)0015).

Οι θέσεις του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση που συνιστούν την εντολή για τις εν λόγω διαπραγματεύσεις διατίθενται στο Eurοparl.


7. Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος γνωστοποιεί ότι, από κοινού με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, προέβη σήμερα στην υπογραφή των ακόλουθων πράξεων, που εγκρίνονται κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία::

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (Γεωργία) (00064/2016/LEX - C8-0093/2017 - 2016/0075(COD))

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή (αναθεώρηση του μηχανισμού αναστολής) (00058/2016/LEX - C8-0092/2017 - 2016/0142(COD)).


8. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 106 του Κανονισμού)

Το ακόλουθο σχέδιο εκτελεστικού μέτρου που εμπίπτει στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχει διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (D042907/04 - 2017/2577(RPS) - προθεσμία: 22 Μαΐου 2017)
αναπομπή επί της ουσίας: ITRE


9. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδια κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (EΕ) αριθ. 639/2014 όσον αφορά τα μέτρα ελέγχου σχετικά με την καλλιέργεια κάνναβης, ορισμένες διατάξεις σχετικά με τις ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισμού, τις ενισχύσεις αγροτών νεαρής ηλικίας οι οποίοι ασκούν τον έλεγχο νομικού προσώπου, τον υπολογισμό του ανά μονάδα ποσού στο πλαίσιο της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης, τα τμήματα δικαιωμάτων ενίσχυσης και ορισμένες υποχρεώσεις κοινοποίησης που σχετίζονται με το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης και την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη και για την τροποποίηση του παραρτήματος X του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2017)00735 - 2017/2571(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 15 Φεβρουαρίου 2017
Αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών, καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (C(2017)00805 - 2017/2573(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 16 Φεβρουαρίου 2017
Αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με την ταξινόμηση των επιδόσεων οριζόντιας καθίζησης και βραχυπρόθεσμης ικανότητας απορρόφησης νερού για επιτόπου εφαρμοζόμενα θερμομονωτικά προϊόντα από κυτταρίνη χαλαρής πλήρωσης (LFCI) σύμφωνα με το πρότυπο EN 15101-1, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (C(2017)01143 - 2017/2578(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 24 Φεβρουαρίου 2017
Αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/118 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση μέτρων διατήρησης της αλιείας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη Βόρεια Θάλασσα (C(2017)01162 - 2017/2580(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 24 Φεβρουαρίου 2017
Αναπομπή επί της ουσίας: PECH

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1613 όσον αφορά τους κτηνοτρόφους στις σεισμόπληκτες περιοχές της Ιταλίας (C(2017)01163 - 2017/2575(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 17 Φεβρουαρίου 2017
Αναπομπή επί της ουσίας: AGRI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/755 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαγραφή του Καζακστάν από τον κατάλογο των χωρών του παραρτήματος I (C(2017)01184 - 2017/2581(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 24 Φεβρουαρίου 2017
Αναπομπή επί της ουσίας: INTA

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 673/2005 του Συμβουλίου για την επιβολή πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (C(2017)01202 - 2017/2579(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 24 Φεβρουαρίου 2017
Αναπομπή επί της ουσίας: INTA

Σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεως για την οποία έχει παραταθεί η προθεσμία προβολής αντιρρήσεων:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ώστε να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της μάζας των καινούργιων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων που ταξινομήθηκαν τα έτη 2013, 2014 και 2015 (C(2016)08395 – 2016/3046(DEA))
Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 14 Δεκεμβρίου 2016
Παράταση της προθεσμίας για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες, κατόπιν αιτήσεως του Συμβουλίου
Αναπομπή επί της ουσίας: ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού),

Γνωμοδότηση: ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού)


10. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/59/ΕΚ σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών και της οδηγίας 2006/126/ΕΚ για την άδεια οδήγησης (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))

Σύμφωνα με τα άρθρα 304 και 307 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και με την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

EMPL

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών διπλής φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

IMCO

- Άπόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική Θάλασσα και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ECON, IMCO, JURI (άρθρο 104 του Κανονισμού)

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI, BUDG, ECON, IMCO, JURI (άρθρο 104 του Κανονισμού)

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αναδιατύπωση) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

PETI, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (άρθρο 104 του Κανονισμού)

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 1/2017 - Δικαστήριο (N8-0005/2017 - C8-0036/2017 - 2017/2031(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 02/2017 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0006/2017 - C8-0096/2017 - 2017/2032(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις

- Έκθεση σχετικά με τη θέσπιση στοιχειωδών κανόνων για την προστασία των εκτρεφόμενων κουνελιών (2016/2077(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγητής: Stefan Eck (A8-0011/2017)

- Έκθεση σχετικά με την κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ στο πλαίσιο των επιταγών της βιωσιμότητας των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας (2016/2054(INI)) - επιτροπή INTA - Εισηγήτρια: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, και 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

- Έκθεση σχετικά με την υπεύθυνη κατοχή και φροντίδα ιπποειδών (2016/2078(INI)) - επιτροπή AGRI - Εισηγήτρια: Julie Girling (A8-0014/2017)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (EE) αριθ. 390/2014 του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-2020 (2015/2329(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγήτρια: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

- *** Σύσταση επί της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020 (12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (05748/2016 - C8-0171/2016 - 2015/0292(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγήτρια: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1718/2006/ΕΚ, 1855/2006/ΕΚ και 1041/2009/ΕΚ (2015/2328(INI)) - επιτροπή CULT - Εισηγήτρια: Silvia Costa (A8-0030/2017)

- Έκθεση σχετικά με τις επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα (2016/2057(INI)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

- Έκθεση σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυνατότητες και προκλήσεις (2016/2008(INI)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Marine Le Pen (2016/2295(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου και των οδηγιών 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ του Συμβουλίου, και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (10755/1/2016 - C8-0015/2017 - 2013/0140(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Karin Kadenbach (A8-0022/2017).


11. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφος 3, του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να εγκρίνει τη μεταφορά πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής DEC 1/2017 - Τμήμα III – Επιτροπή.


12. Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)

Οι ακόλουθες ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης κατατέθηκαν από τους βουλευτές (άρθρο 128 του Κανονισμού):

—   (O-000149/2016) που κατέθεσε Mady Delvaux, εξ ονόματος της εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, προς το Συμβούλιο: Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των δικαστών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/3025(RSP)) (B8-0203/2017);

—   (O-000008/2017) που κατέθεσε Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Claude Moraes και Seb Dance, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen και Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Παραβιάσεις των υφιστάμενων δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρήση απελάσεων μετά από έξι μήνες (2017/2572(RSP)) (B8-0204/2017).


13. Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών

Το Συμβούλιο διαβίβασε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των εξής εγγράφων:

—   πρωτόκολλο για την τροποποίηση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας·

—   πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφετέρου, για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, όσον αφορά τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Κροατίας ως συμβαλλόμενου μέρους, μετά την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

—   πρωτόκολλο της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

—   πρωτόκολλο της συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Μογγολίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

—   πρωτόκολλο προσχώρησης στη συμφωνία εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση του Ισημερινού·

—   συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020·

—   συμφωνία πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου·

—   συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοσσυφοπεδίου* σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή του Κοσσυφοπεδίου σε προγράμματα της Ένωσης·

—   συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και του Καναδά, αφετέρου·

—   συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994, σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

*Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244(1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.


14. Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου

Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου του Οκτωβρίου II 2016 διατίθεται στο Eurοparl.


15. Διάταξη των εργασιών

Παρεμβαίνουν οι Terry Reintke, σχετικά με την υπόθεση Deniz Yücel, ανταποκριτή της γερμανικής εφημερίδας Die Welt, και σχετικά με άλλους δημοσιογράφους κρατούμενους σήμερα στην Τουρκία (ο Πρόεδρος υπενθυμίζει ότι είναι ταγμένος στην υπεράσπιση της ελευθερίας της έκφρασης), Barbara Spinelli, σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου σχετικά με τα στρατόπεδα υποδοχής προσφύγων στη Λιβύη (ο Πρόεδρος διευκρινίζει το περιεχόμενο των δηλώσεών του), Tomáš Zdechovský, επί της εφαρμογής του Κανονισμού, και Petras Auštrevičius, σχετικά με την τρίτη επέτειο της ουκρανικής επανάστασης του Φεβρουαρίου 2014.

°
° ° °

Το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας Μαρτίου I 2017 (PE 600.409/PDOJ) έχει διανεμηθεί και έχουν προταθεί οι εξής τροποποιήσεις (άρθρο 149α του Κανονισμού):

Τετάρτη

Εν συνεχεία διαβουλεύσεων με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει τις εξής τροποποιήσεις στο τελικό σχέδιο ημερήσιας διάταξης:

—   προσθήκη δήλωσης του Προέδρου της Επιτροπής σχετικά με τη «Λευκή Βίβλο για το Μέλλον της Ευρώπης» στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης·

—   μετάθεση για την περίοδο συνόδου του Μαρτίου II της έκθεσης του Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017) σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυνατότητες και προκλήσεις·

—   παράταση της συνεδρίασης μέχρι τα μεσάνυχτα.

Το Κοινοβούλιο συμφωνεί με αυτές τις τροποποιήσεις.

Πέμπτη

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι, εν συνεχεία της έγκρισης από την επιτροπή JURI της έκθεσης της Laura Ferrara (A8-0047/2017) σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας της Marine Le Pen, η εν λόγω έκθεση εγγράφεται στην αυριανή ώρα ψηφοφοριών.

Η διάταξη των εργασιών καθορίζεται κατ' αυτόν τον τρόπο.


16. Δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για το Μέλλον της Ευρώπης

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη εισαγωγική δήλωση επί του θέματος.

Ο Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Esteban González Pons, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ulrike Trebesius, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Vicky Maeijer, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane James, μη εγγεγραμμένη, Paulo Rangel, Maria João Rodrigues, Anders Primdahl Vistisen, Josep-Maria Terricabras, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Herbert Reul, Kathleen Van Brempt, Pascal Durand, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Pervenche Berès, Fabio Massimo Castaldo, Franck Proust, Elena Valenciano, Peter Lundgren, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Gunnar Hökmark, Tanja Fajon, Viviane Reding, Roberto Gualtieri και Victor Boştinaru.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Miguel Viegas και Krisztina Morvai.

Παρεμβαίνει ο Jean-Claude Juncker.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

17. Προετοιμασία της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στις 9 και 10 Μαρτίου 2017 (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στις 9 και 10 Μαρτίου 2017 (2017/3019(RSP))

Οι Chris Agius (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), Jyrki Katainen (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Δημήτρης Αβραμόπουλος (μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Miguel Viegas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Steeve Briois, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ryszard CZARNECKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι György Schöpflin, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Javier Couso Permuy, Mario Borghezio, Tibor Szanyi σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Γεώργιος Επιτήδειος, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Udo Voigt, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès και Tonino Picula.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Νότης Μαριάς και Ana Gomes.

Παρεμβαίνουν οι Δημήτρης Αβραμόπουλος και Chris Agius.

Η συζήτηση περατώνεται.


18. Αντιμετώπιση του προβλήματος της εξαφάνισης παιδιών-μεταναστών στην Ευρώπη (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Αντιμετώπιση του προβλήματος της εξαφάνισης παιδιών-μεταναστών στην Ευρώπη (2017/2566(RSP))

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hilde Vautmans, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra και Caterina Chinnici.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Bogusław LIBERADZKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Anders Primdahl Vistisen, Nathalie Griesbeck, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Ryszard Czarnecki, Monika Hohlmeier, Péter Niedermüller, Νότης Μαριάς, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume και Juan Fernando López Aguilar.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Τάκης Χατζηγεωργίου, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Doru-Claudian Frunzulică, Ελευθέριος Συναδινός, Ana Gomes και Maria Grapini.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων (2017/2567(RSP))

Οι Chris Agius (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνει η Elisabeth Köstinger, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Janusz Korwin-Mikke, Jana Žitňanská, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ernest Urtasun, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Anna Záborská, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Marian Harkin, Dominique Martin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pina Picierno, Julie Girling, Anna Hedh και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić και Izaskun Bilbao Barandica.

Παρεμβαίνουν Věra Jourová και Chris Agius.

Η συζήτηση περατώνεται.


20. Η πρόσφατη μερική αποποινικοποίηση της ενδοοικογενειακής βίας στη Ρωσία (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Η πρόσφατη μερική αποποινικοποίηση της ενδοοικογενειακής βίας στη Ρωσία (2017/2570(RSP))

Η Věra Jourová (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Michaela Šojdrová, Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Terry Reintke, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Beatriz Becerra Basterrechea, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στη Mylène Troszczynski, και Jaromír Štětina.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Iratxe García Pérez, Anna Maria Corazza Bildt, Josef Weidenholzer και Liliana Rodrigues.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Patricija Šulin και Heidi Hautala.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.


21. Παραβιάσεις των υφιστάμενων δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρήση απελάσεων μετά από έξι μήνες (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000008/2017) που κατέθεσαν οι Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Claude Moraes και Seb Dance, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen και Paloma López Bermejo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Παραβιάσεις των υφιστάμενων δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ που διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και χρήση απελάσεων μετά από έξι μήνες (2017/2572(RSP)) (B8-0204/2017)

Οι Catherine Bearder, Claude Moraes, Barbara Spinelli και Jean Lambert αναπτύσσουν την ερώτηση.

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Corbett, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anthea McIntyre, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Liadh Ní Riada και Seb Dance, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Matt Carthy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Raymond Finch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, που αρνείται ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Anneliese Dodds, Janice Atkinson, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Jeroen Lenaers, Soraya Post, Emil Radev, Victor Negrescu και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Julie Ward, Νότης Μαριάς, Nicola Caputo και Branislav Škripek.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.


22. Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των δικαστών του Δικαστηρίου (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000149/2016) που κατέθεσε που κατέθεσε Mady Delvaux, εξ ονόματος της εξ ονόματος της Επιτροπής JURI, προς το Συμβούλιο: Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των δικαστών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/3025(RSP)) (B8-0203/2017)

Η Mady Delvaux αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Chris Agius (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jytte Guteland, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, António Marinho e Pinto, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Evelyn Regner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Νότης Μαριάς και Jonathan Arnott.

Παρεμβαίνει ο Chris Agius.

Η συζήτηση περατώνεται.


23. Μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και τις μη δεσμευτικές πράξεις στον τομέα της ενέργειας ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και τις μη δεσμευτικές πράξεις μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 994/2012/ΕΕ [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

Ο Zdzisław Krasnodębski παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Bendt Bendtsen (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Vladimir Urutchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Miroslav Poche, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angelika Mlinar, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νεοκλής Συλικιώτης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Roger Helmer, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Jerzy Buzek.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς και Davor Škrlec.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Zdzisław Krasnodębski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.3.2017.


24. Οι επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα [2016/2057(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

Η Soledad Cabezón Ruiz παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Piernicola Pedicini (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Eleonora Evi (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Françoise Grossetête, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Carlos Zorrinho, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bolesław G. Piecha, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Janusz Korwin-Mikke, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Pál Csáky, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Kateřina Konečná, Damiano Zoffoli, Urszula Krupa, Luke Ming Flanagan, Andrey Kovatchev, Tiemo Wölken και Anna Záborská.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis και Soledad Cabezón Ruiz.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.3.2017.


25. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 163 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrejs Mamikins, José Inácio Faria, Anna Elżbieta Fotyga, Daniel Buda, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Josep-Maria Terricabras, Nicola Caputo, Marina Albiol Guzmán, László Tőkés, Νότης Μαριάς, Jiří Pospíšil, Davor Škrlec, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Pál Csáky, Jordi Solé, Liadh Ní Riada και Marek Jurek.


26. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 600.409/OJJE).


27. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.40.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Carver, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eickhout, Engel, Επιτήδειος, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Karas, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου