Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 237kWORD 74k
Kolmapäev, 1. märts 2017 - Brüssel
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Parlamendi koosseis
 4.Volituste kontrollimine
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 6.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69d)
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 8.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)
 9.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 10.Esitatud dokumendid
 11.Assigneeringute ümberpaigutamine
 12.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 13.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 14.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 15.Tööplaan
 16.Komisjoni presidendi avaldus Euroopa tulevikku käsitleva valge raamatu kohta
 17.Euroopa Ülemkogu 9. ja 10. märtsi 2017. aasta kohtumiseks valmistumine (arutelu)
 18.Lapsrändajate Euroopas kadunuks jäämise vastu võitlemine (arutelu)
 19.Sooline palgalõhe (arutelu)
 20.Koduvägivalla hiljutine osaline dekriminaliseerimine Venemaal (arutelu)
 21.Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike praeguste vaba liikumise õiguste rikkumine ja väljasaatmine pärast kuue kuu möödumist (arutelu)
 22.Sooline tasakaal Euroopa Kohtu kohtunike seas (arutelu)
 23.Valitsustevahelisi energiakokkuleppeid ja mittesiduvaid vahendeid käsitlev teabevahetusmehhanism ***I (arutelu)
 24.ELi võimalused parandada ravimite kättesaadavust (arutelu)
 25.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 26.Järgmise istungi päevakord
 27.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 15.00.


2. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


3. Parlamendi koosseis

Saksamaa pädevad ametiasutused on teatanud, et alates 24. veebruarist 2017 asub Martin Schulzi asemel parlamendiliikme ülesandeid täitma Arndt Kohn.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Arndt Kohn vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


4. Volituste kontrollimine

JURI-komisjoni ettepaneku alusel otsustas parlament kinnitada José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra volitused alates 3. jaanuarist 2017 ja Peter Kouroumbashevi volitused alates 17. jaanuarist 2017.


5. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

Fraktsioonide S&D ja ENF taotlusel kinnitas parlament järgmised ametissenimetamised:

CONT-komisjon: Jens Geieri asemel Arndt Kohn,

BUDG-komisjon: Auke Zijlstra asemel Vicky Maeijer,

LIBE-komisjon: Vicky Maeijeri asemel Auke Zijlstra.


6. Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69d)

Parlamendi president tegi teatavaks INTA- ja PECH-komisjoni otsused alustada kooskõlas kodukorra artikliga 69d institutsioonidevahelisi läbirääkimisi:

—   INTA-komisjon Euroopa Parlamendi seisukoha alusel, mis võeti vastu esimesel lugemisel 16. aprillil 2014. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2014, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed, ja nõukogu määrust (EÜ) nr 597/2009 kaitse kohta subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (2013/0103(COD) - P7_TA(2014)0420);

—   PECH-komisjon Euroopa Parlamendi seisukoha alusel, mis võeti vastu esimesel lugemisel 2. veebruaril 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse välispüügilaevastike jätkusuutlikku majandamist ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1006/2008 (2015/0289(COD) - P8_TA-PROV(2017)0015).

Parlamendi esimese lugemise seisukohad, mida käsitatakse volitustena läbirääkimiste pidamiseks, on kättesaadavad Europarli veebisaidil.


7. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President andis teada, et ta kirjutas täna koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetlusega vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (Gruusia) (00064/2016/LEX - C8-0093/2017 - 2016/0075(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (peatamise korra läbivaatamine) (00058/2016/LEX - C8-0092/2017 - 2016/0142(COD)).


8. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106)

Euroopa Parlamendile on edastatud järgmine kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluv rakendusmeetmete eelnõu:

- Komisjoni määrus, millega kehtestatakse elektri ülekandesüsteemi käidueeskiri (D042907/04 - 2017/2577(RPS) - tähtaeg: 22. mai 2017)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ITRE


9. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide eelnõud:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 639/2014 seoses kanepi kasvatamisega seotud kontrollimeetmetega, teatavate keskkonnasäästlikumaks muutmise toetuse sätetega, toetustega juriidilise isiku üle kontrolli omavatele noortele põllumajandustootjatele, vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetuse summa arvutamisega ühiku kohta, toetusõiguste osadega ja teatavate teavituskohustustega, mis on seotud ühtse pindalatoetuse kava ja tootmiskohustusega seotud vabatahtliku toetusega, ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 X lisa (C(2017)00735 – 2017/2571(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 15. veebruaril 2017
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas, otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (C(2017)00805 – 2017/2573(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 16. veebruaril 2017
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus kasutuskohas valmistavate puistetselluloosist soojusisolatsioonitoodete horisontaalse vajumise ja lühiajalise veeimendumise klassifitseerimise kohta standardi EN 15101-1 alusel vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 305/2011 (C(2017)01143 – 2017/2578(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 24. veebruaril 2017
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2017/118, millega kehtestatakse kalandusalased kaitsemeetmed merekeskkonna kaitsmiseks Põhjameres (C(2017)01162 – 2017/2580(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 24. veebruaril 2017
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: PECH

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2016/1613 seoses maavärinas kannatada saanud Itaalia piirkondade loomakasvatajatega (C(2017)01163 – 2017/2575(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 17. veebruaril 2017
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: AGRI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/755 seoses Kasahstani väljajätmisega kõnealuse määruse I lisas esitatud riikide loetelust (C(2017)01184 – 2017/2581(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 24. veebruaril 2017
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 673/2005, millega kehtestatakse täiendavad tollimaksud teatavatele Ameerika Ühendriikidest pärinevatele toodetele (C(2017)01202 – 2017/2579(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 24. veebruaril 2017
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: INTA

Delegeeritud õigusakti eelnõu, mille puhul pikendati vastuväidete esitamise tähtaega:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 510/2011 I lisa, et võtta arvesse 2013., 2014. ja 2015. aastal registreeritud uute väikeste tarbesõidukite massi muutumist (C(2016)08395 – 2016/3046(DEA))
Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 14. detsembril 2016
Vastuväite esitamise tähtaja pikendamine: 2 kuud nõukogu taotluse alusel
Saadetud edasi vastutavale komisjonile: ENVI (kodukorra artikkel 54)
Nõuandev komisjon: ITRE (kodukorra artikkel 54)


10. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2003/59/EÜ reisijate- või kaubaveol kasutatavate teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõppe kohta ning direktiivi 2006/126/EÜ juhilubade kohta (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))
President konsulteerib vastavalt aluslepingu artiklitele 304 ja 307 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv topeltmaksustamisega seotud vaidluste lahendamise mehhanismide kohta Euroopa Liidus (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Kanada ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise lennutranspordilepingu muutmise protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu liidu nimel sõlmimise kohta (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Aadria mere väikeste pelaagiliste liikide ja nende varude püügi mitmeaastane kava (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse elektrienergia siseturgu (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ECON, IMCO, JURI (kodukorra artikkel 104)

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

ENVI, BUDG, ECON, IMCO, JURI (kodukorra artikkel 104)

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

PETI, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (kodukorra artikkel 104)

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek 1-INF/2017 – Euroopa Kohus (N8-0005/2017 - C8-0036/2017 - 2017/2031(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 02/2017 - III eelarveosa - Komisjon (N8-0006/2017 - C8-0096/2017 - 2017/2032(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

2) parlamendikomisjonid

2.1) raportid

- Raport küülikute kaitse miinimumstandardite kohta (2016/2077(INI)) - AGRI komisjon - Raportöör: Stefan Eck (A8-0011/2017)

- Raport ELi ühise kaubanduspoliitika ja vajaduse kohta tagada looduslike liikide säilimine (2016/2054(INI)) - INTA komisjon - Raportöör: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta, direktiivi 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, ning direktiivi 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta (COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

- Raport hobuslaste vastutustundliku omamise ja hooldamise kohta (2016/2078(INI)) - AGRI komisjon - Raportöör: Julie Girling (A8-0014/2017)

- Raport nõukogu 14. aprilli 2014. aasta määruse (EL) nr 390/2014 (millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 programm „Kodanike Euroopa“) rakendamise kohta (2015/2329(INI)) - CULT komisjon - Raportöör: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise lepingu (täiendavate normide kohta seoses Sisejulgeolekufondi osaks oleva välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga aastateks 2014–2020) sõlmimise kohta (12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta (05748/2016 - C8-0171/2016 - 2015/0292(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

- Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1295/2013 (millega luuakse programm „Loov Euroopa“ (2014–2020) ning tunnistatakse kehtetuks otsused nr 1718/2006/EÜ, nr 1855/2006/EÜ ja nr 1041/2009/EÜ) rakendamise kohta (2015/2328(INI)) - CULT komisjon - Raportöör: Silvia Costa (A8-0030/2017)

- Raport ELi võimaluste kohta parandada ravimite kättesaadavust (2016/2057(INI)) - ENVI komisjon - Raportöör: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

- Raport e-demokraatia võimaluste ja probleemide kohta Euroopa Liidus (2016/2008(INI)) - AFCO komisjon - Raportöör: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

- Raport Marine Le Peni puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2016/2295(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

2.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (10755/1/2016 - C8-0015/2017 - 2013/0140(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Karin Kadenbach (A8-0022/2017).


11. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 3 otsustas eelarvekomisjon kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamise DEC 1/2017 – III jagu – Komisjon.


12. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

—   (O-000149/2016), mille esitas(id) Mady Delvaux JURI komisjoni nimel nõukogule: Sooline tasakaal Euroopa Liidu Kohtu kohtunike seas (2016/3025(RSP)) (B8-0203/2017);

—   (O-000008/2017), mille esitas(id) Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Claude Moraes ja Seb Dance fraktsiooni S&D nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen ja Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike praeguste vaba liikumise õiguste rikkumine ja väljasaatmine pärast kuue kuu möödumist (2017/2572(RSP)) (B8-0204/2017).


13. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

—   protokoll, millega muudetakse Kanada ning Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelist lennutranspordilepingut, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga;

—   ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Šveitsi Konföderatsiooni vahelise isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokoll, mis käsitleb Horvaatia Vabariigi osalemist lepingus seoses tema ühinemisega Euroopa Liiduga;

—   ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Bosnia ja Hertsegoviina vahelisele stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokoll;

—   ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Mongoolia vahelisele partnerluse ja koostöö raamlepingule Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokoll;

—   ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelisele kaubanduslepingule Ecuadori kõnealuse lepinguga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud ühinemisprotokoll;

—   Euroopa Liidu ja Liechtensteini Vürstiriigi vaheline leping, mis käsitleb täiendavaid norme seoses Sisejulgeolekufondi osaks oleva välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga aastateks 2014–2020;

—   ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kuuba Vabariigi vaheline poliitilise dialoogi ja koostöö leping;

—   Euroopa Liidu ja Kosovo* vaheline Kosovo liidu programmides osalemise üldpõhimõtteid käsitlev raamleping;

—   ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kanada vaheline strateegilise partnerluse leping;

—   kirjavahetuse vormis leping Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahel, milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus.

* Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/99 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.


14. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2016. aasta oktoobri II osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav Europarli veebisaidil.


15. Tööplaan

Sõna võtsid Terry Reintke Saksa päevalehe Die Welt korrespondendi Deniz Yüceli ja teiste ajakirjanike kinnipidamise teemal Türgis (president märkis, et ta toetab kindlalt sõnavabaduse kaitsmist), Barbara Spinelli presidendi hiljutiste avalduste teemal pagulaste vastuvõtulaagrite kohta Liibüas (president täpsustas nimetatud avalduste sisu), Tomáš Zdechovský kodukorra kohaldamise teemal ja Petras Auštrevičius 2014. aasta veebruaris toimunud Ukraina revolutsiooni kolmanda aastapäeva teemal.

°
° ° °

Jagati välja 2017. aasta märts I osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 600.409/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149a):

Kolmapäev

Fraktsioonidega konsulteerimise järel tegi president ettepaneku teha päevakorra lõplikku projekti järgmised muudatused:

—   lisada esimese päevakorrapunktina komisjoni presidendi avaldus Euroopa tulevikku käsitleva valge raamatu kohta;

—   lükata märtsi II osaistungjärgule edasi Ramón Jáuregui Atondo raport e-demokraatia võimaluste ja probleemide kohta ELis (A8-0041/2017);

—   pikendada istungi toimumise aega kuni kella 24.00.

Parlament kiitis parandusettepanekud heaks.

Neljapäev

Parlamendi president andis teada, et pärast seda, kui JURI-komisjonis võeti vastu Laura Ferrara raport Marine Le Peni puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (A8-0047/2017), lisatakse see sel päeval toimuvatele hääletuste ajale.

Tööplaan kinnitati.


16. Komisjoni presidendi avaldus Euroopa tulevikku käsitleva valge raamatu kohta

Parlamendi president tegi arutelu sissejuhatuseks lühikese avalduse.

Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esines avaldusega.

Sõna võtsid Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Ulrike Trebesius fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFDD nimel, Vicky Maeijer fraktsiooni ENF nimel, Diane James (fraktsioonilise kuuluvuseta), Paulo Rangel, Maria João Rodrigues, Anders Primdahl Vistisen, Josep-Maria Terricabras, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Herbert Reul, Kathleen Van Brempt, Pascal Durand, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Pervenche Berès, Fabio Massimo Castaldo, Franck Proust, Elena Valenciano, Peter Lundgren, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Gunnar Hökmark, Tanja Fajon, Viviane Reding, Roberto Gualtieri ja Victor Boştinaru.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas ja Krisztina Morvai.

Sõna võttis Jean-Claude Juncker.


ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

17. Euroopa Ülemkogu 9. ja 10. märtsi 2017. aasta kohtumiseks valmistumine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 9. ja 10. märtsi 2017. aasta kohtumiseks valmistumine (2017/3019(RSP))

Chris Agius (nõukogu eesistuja), Jyrki Katainen (komisjoni asepresident) ja Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Miguel Viegas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Steeve Briois fraktsiooni ENF nimel ja Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid György Schöpflin, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Javier Couso Permuy, Mario Borghezio, Tibor Szanyi arutelu toimumise teemal, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Udo Voigt, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès ja Tonino Picula.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias ja Ana Gomes.

Sõna võtsid Dimitris Avramopoulos ja Chris Agius.

Arutelu lõpetati.


18. Lapsrändajate Euroopas kadunuks jäämise vastu võitlemine (arutelu)

Komisjoni avaldus: Lapsrändajate Euroopas kadunuks jäämise vastu võitlemine (2017/2566(RSP))

Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel, Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel, Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFDD nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni ENF nimel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra ja Caterina Chinnici.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võtsid Anders Primdahl Vistisen, Nathalie Griesbeck, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Ryszard Czarnecki, Monika Hohlmeier, Péter Niedermüller, Notis Marias, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume ja Juan Fernando López Aguilar.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Ana Gomes ja Maria Grapini.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos.

Arutelu lõpetati.


19. Sooline palgalõhe (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Sooline palgalõhe (2017/2567(RSP))

Chris Agius (nõukogu eesistuja) ja Věra Jourová (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võttis Elisabeth Köstinger fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident

Sõna võtsid Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janusz Korwin-Mikke, Jana Žitňanská fraktsiooni ECR nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ernest Urtasun fraktsiooni Verts/ALE nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Anna Záborská, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Marian Harkin, Dominique Martin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pina Picierno, Julie Girling, Anna Hedh ja Doru-Claudian Frunzulică.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić ja Izaskun Bilbao Barandica.

Sõna võtsid Věra Jourová ja Chris Agius.

Arutelu lõpetati.


20. Koduvägivalla hiljutine osaline dekriminaliseerimine Venemaal (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Koduvägivalla hiljutine osaline dekriminaliseerimine Venemaal (2017/2570(RSP))

Věra Jourová (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michaela Šojdrová, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel, Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel, Maria Lidia Senra Rodríguez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Terry Reintke fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Beatriz Becerra Basterrechea, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Mylène Troszczynskile, ja Jaromír Štětina.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Iratxe García Pérez, Anna Maria Corazza Bildt, Josef Weidenholzer ja Liliana Rodrigues.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Patricija Šulin ja Heidi Hautala.

Sõna võttis Věra Jourová.

Arutelu lõpetati.


21. Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike praeguste vaba liikumise õiguste rikkumine ja väljasaatmine pärast kuue kuu möödumist (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000008/2017), mille esitas(id) Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Claude Moraes ja Seb Dance fraktsiooni S&D nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen ja Paloma López Bermejo fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Ühendkuningriigis elavate ELi kodanike praeguste vaba liikumise õiguste rikkumine ja väljasaatmine pärast kuue kuu möödumist (2017/2572(RSP)) (B8-0204/2017)

Catherine Bearder, Claude Moraes, Barbara Spinelli ja Jean Lambert esitasid küsimuse.

Věra Jourová (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Richard Corbett fraktsiooni S&D nimel, Anthea McIntyre fraktsiooni ECR nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Liadh Ní Riada ja Seb Dance, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, ja Matt Carthy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Raymond Finch fraktsiooni EFDD nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Anneliese Dodds, Janice Atkinson fraktsiooni ENF nimel, Jeroen Lenaers, Soraya Post, Emil Radev, Victor Negrescu ja Jiří Pospíšil.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Julie Ward, Notis Marias, Nicola Caputo ja Branislav Škripek.

Sõna võttis Věra Jourová.

Arutelu lõpetati.


22. Sooline tasakaal Euroopa Kohtu kohtunike seas (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000149/2016), mille esitas(id) Mady Delvaux JURI komisjoni nimel nõukogule: Sooline tasakaal Euroopa Liidu Kohtu kohtunike seas (2016/3025(RSP)) (B8-0203/2017)

Mady Delvaux esitas küsimuse.

Chris Agius (nõukogu eesistuja) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE nimel, Jytte Guteland fraktsiooni S&D nimel, António Marinho e Pinto fraktsiooni ALDE nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel ja Evelyn Regner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias ja Jonathan Arnott.

Sõna võttis Chris Agius.

Arutelu lõpetati.


23. Valitsustevahelisi energiakokkuleppeid ja mittesiduvaid vahendeid käsitlev teabevahetusmehhanism ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid ja mittesiduvaid vahendeid käsitlev teabevahetusmehhanism ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 994/2012/EL [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

Zdzisław Krasnodębski tutvustas raportit.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Sõna võtsid Bendt Bendtsen (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Vladimir Urutchev fraktsiooni PPE nimel, Miroslav Poche fraktsiooni S&D nimel, Angelika Mlinar fraktsiooni ALDE nimel, Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel, Roger Helmer fraktsiooni EFDD nimel, ja Jerzy Buzek.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias ja Davor Škrlec.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Zdzisław Krasnodębski.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 2.3.2017 protokollipunkt 6.4.


24. ELi võimalused parandada ravimite kättesaadavust (arutelu)

Raport ELi võimaluste kohta parandada ravimite kättesaadavust [2016/2057(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

Soledad Cabezón Ruiz tutvustas raportit.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Sõna võtsid Piernicola Pedicini (DEVE-komisjoni arvamuse koostaja), Eleonora Evi (PETI-komisjoni arvamuse koostaja), Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Carlos Zorrinho fraktsiooni S&D nimel, Bolesław G. Piecha fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Janusz Korwin-Mikke, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pál Csáky, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Kateřina Konečná, Damiano Zoffoli, Urszula Krupa, Luke Ming Flanagan, Andrey Kovatchev, Tiemo Wölken ja Anna Záborská.

Sõna võtsid Vytenis Povilas Andriukaitis ja Soledad Cabezón Ruiz.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 2.3.2017 protokollipunkt 6.6.


25. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrejs Mamikins, José Inácio Faria, Anna Elżbieta Fotyga, Daniel Buda, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Josep-Maria Terricabras, Nicola Caputo, Marina Albiol Guzmán, László Tőkés, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Davor Škrlec, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Pál Csáky, Jordi Solé, Liadh Ní Riada ja Marek Jurek.


26. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 600.409/OJJE).


27. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.40.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Carver, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Karas, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset

Õigusteave - Privaatsuspoliitika