Index 
Proces-verbal
PDF 261kWORD 75k
Miercuri, 1 martie 2017 - Bruxelles
1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 3.Componența Parlamentului
 4.Verificarea prerogativelor
 5.Componența comisiilor și delegațiilor
 6.Negocieri înaintea primei lecturi a Consiliului (articolul 69d din Regulamentul de procedură)
 7.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 8.Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)
 9.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 10.Depunere de documente
 11.Transferuri de credite
 12.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 13.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 14.Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului
 15.Ordinea lucrărilor
 16.Declarația Președintelui Comisiei referitoare la Cartea albă privind viitorul Europei
 17.Pregătirea reuniunii Consiliului European din 9 și 10 martie 2017 (dezbatere)
 18.Combaterea problemei legate de dispariția copiilor migranți în Europa (dezbatere)
 19.Diferența de remunerare între femei și bărbați (dezbatere)
 20.Recenta dezincriminare parțială a violenței domestice în Rusia (dezbatere)
 21.Încălcări ale actualelor drepturi privind libertatea de circulație a cetățenilor UE care locuiesc în Marea Britanie și recursul la expulzări după șase luni (dezbatere)
 22.Echilibrul de gen în rândul judecătorilor Curții de Justiție (dezbatere)
 23.Mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și instrumentele fără caracter juridic obligatoriu în domeniul energiei ***I (dezbatere)
 24.Opțiunile UE pentru îmbunătățirea accesului la medicamente (dezbatere)
 25.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 26.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 27.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Ședința a fost deschisă la ora 15.00.


2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


3. Componența Parlamentului

Autoritățile germane competente au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Arndt Kohn, în locul lui Martin Schulz, ca deputat în Parlament, cu efect de la 24 februarie 2017.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele sale nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Arndt Kohn se bucură de exercitarea deplină a drepturilor sale în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


4. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a decis să valideze mandatele lui José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, cu efect de la 3 ianuarie 2017 și al lui Peter Kouroumbashev, cu efect de la 17 ianuarie 2017.


5. Componența comisiilor și delegațiilor

La solicitarea Grupurilor S&D și ENF, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

CONT: Arndt Kohn care îl înlocuiește pe Jens Geier

BUDG: Vicky Maeijer care îl înlocuiește pe Auke Zijlstra

LIBE: Auke Zijlstra care o înlocuiește pe Vicky Maeijer


6. Negocieri înaintea primei lecturi a Consiliului (articolul 69d din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat deciziile Comisiilor INTA și PECH de a începe negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 69d din Regulamentul de procedură:

—   INTA, pe baza poziției Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2014 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2014 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1225/2009 al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene și a Regulamentului (CE) nr. 597/2009 al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Comunității Europene (2013/0103(COD) - P7_TA(2014)0420);

—   PECH, pe baza poziției Parlamentului European adoptată în primă lectură la 2 februarie 2017 în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind gestionarea sustenabilă a flotelor de pescuit externe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1006/2008 al Consiliului (2015/0289(COD) - P8_TA-PROV(2017)0015).

Pozițiile Parlamentului în prima lectură care constituie mandatul acestor negocieri sunt disponibile pe Europarl.


7. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu Președintele Consiliului, astăzi a semnat următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulament al Parlamentului european și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Georgia) (00064/2016/LEX - C8-0093/2017 - 2016/0075(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (revizuirea mecanismului de suspendare) (00058/2016/LEX - C8-0092/2017 - 2016/0142(COD)).


8. Măsuri de executare (articolul 106 din Regulamentul de procedură)

Următorul proiectul de măsuri de executare, care intră sub incidența procedurii de reglementare cu control, a fost transmis Parlamentului.

- Regulamentul al Comisiei de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice (D042907/04 - 2017/2577(RPS) - termen: 22 mai 2017)
retrimis fond: ITRE


9. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 în ceea ce privește măsurile de control legate de cultivarea cânepii, anumite dispoziții referitoare la plata de ecologizare, plata pentru tinerii fermieri care exercită controlul asupra unei persoane juridice, calcularea cuantumului per unitate în cadrul sprijinului cuplat facultativ, părțile de drepturi la plată și anumite cerințe în materie de notificare legate de schema de plată unică pe suprafață și de sprijinul cuplat facultativ, precum și de modificare a anexei X la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2017)00735 - 2017/2571(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 15 februarie 2017
retrimis fond: AGRI

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității (C(2017)00805 - 2017/2573(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 16 februarie 2017
retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei privind clasificarea performanțelor de tasare orizontală și de absorbție a apei pe termen scurt ale produselor termoizolante formate in-situ pe bază de celuloză în vrac pentru umplere (LFCI) care fac obiectul standardului EN 15101-1, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2017)01143 - 2017/2578(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 3 luni de la data primirii 24 februarie 2017
retrimis fond: IMCO

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/118 de instituire a unor măsuri de conservare în domeniul pescuitului pentru protecția mediului marin în Marea Nordului (C(2017)01162 - 2017/2580(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 24 februarie 2017
retrimis fond: PECH

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/1613 în ceea ce privește crescătorii de animale din regiunile afectate de cutremur din Italia (C(2017)01163 - 2017/2575(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 17 februarie 2017
retrimis fond: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) 2015/755 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește eliminarea Kazahstanului de pe lista țărilor din anexa I la regulamentul respectiv (C(2017)01184 - 2017/2581(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 24 februarie 2017
retrimis fond: INTA

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 673/2005 al Consiliului de instituire de drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (C(2017)01202 - 2017/2579(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 24 februarie 2017

retrimis fond: INTA

Proiect de act delegat pentru care s-a prelungit termenul pentru formularea de obiecțiuni:

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului pentru a se ține seama de evoluția masei vehiculelor utilitare ușoare noi înmatriculate în 2013, 2014 și 2015 (C(2016)08395 – 2016/3046(DEA))
Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 14 decembrie 2016
Prelungirea termenului de formulare a obiecțiunilor: 2 luni, la cererea Consiliului.
retrimis fond: ENVI (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

Aviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)


10. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/59/CE privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, precum și a Directivei 2006/126/CE privind permisele de conducere (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))

În conformitate cu articolele 304 și 307 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

TRAN

aviz :

EMPL

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD))

retrimis

fond :

JURI

aviz :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Propunerea de directivă a Consiliului privind mecanismele de soluționare a litigiilor legate de dubla impunere în Uniunea Europeană (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS))

retrimis

fond :

ECON

aviz :

IMCO

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului privind transportul aerian dintre Canada și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE))

retrimis

fond :

TRAN

- Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului euro-mediteraneean privind serviciile aeriene între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Regatul Maroc, pe de altă parte (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE))

retrimis

fond :

TRAN

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de pești pelagici mici din Marea Adriatică și pentru activitățile de pescuit care exploatează aceste stocuri (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

PECH

aviz :

ENVI

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ECON, IMCO, JURI (articolul 104 din Regulamentul de procedură)

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

ENVI, BUDG, ECON, IMCO, JURI (articolul 104 din Regulamentul de procedură)

- Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (reformare) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) și articolul 138 alineatul (1) din Regulamentul de procedură , Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

ITRE

aviz :

PETI, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (articolul 104 din Regulamentul de procedură)

- Propunere de transfer de credite nr. 1-INF/2017 - Curtea de Justiție (N8-0005/2017 - C8-0036/2017 - 2017/2031(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

- Propunere de virament de credite DEC 02/2017 - Sectiunea III - Comisie (N8-0006/2017 - C8-0096/2017 - 2017/2032(GBD))

retrimis

fond :

BUDG

2) de comisiile parlamentare:

2.1) rapoarte

- Raport referitor la normele minime de protecție a iepurilor de fermă (2016/2077(INI)) - AGRI - Raportor: Stefan Eck (A8-0011/2017)

- Raport referitor la politica comercială comună a UE în contextul imperativelor de sustenabilitate a speciilor sălbatice (2016/2054(INI)) - INTA - Raportoare: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)) - ENVI - Raportoare: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

- Raport referitor la deținerea și îngrijirea responsabilă a ecvideelor (2016/2078(INI)) - AGRI - Raportoare: Julie Girling (A8-0014/2017)

- Raport referitor la aplicarea Regulamentului (UE) nr. 390/2014 al Consiliului din 14 aprilie 2014 de instituire a programului „Europa pentru cetățeni” pentru perioada 2014-2020 (2015/2329(INI)) - CULT - Raportoare: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, ca parte a Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020 (12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)) - LIBE - Raportor: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

- *** Recomandare referitoare la Decizia Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a Protocolului la Acordul euro-mediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (05748/2016 - C8-0171/2016 - 2015/0292(NLE)) - AFET - Raportoare: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

- Raport referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea programului „Europa Creativă” (2014-2020) și de abrogare a Deciziilor nr. 1718/2006/CE, nr. 1855/2006/CE și nr. 1041/2009/CE (2015/2328(INI)) - CULT - Raportoare: Silvia Costa (A8-0030/2017)

- Raport referitor la opțiunile UE pentru îmbunătățirea accesului la medicamente (2016/2057(INI)) - ENVI - Raportoare: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

- Raport referitor la e-democrația în Uniunea Europeană: potențial și provocări (2016/2008(INI)) - AFCO - Raportor: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

- Acest titlu nu este încă disponibil în toate limbile Report on the request for waiver of the immunity of Marine Le Pen (2016/2295(IMM)) - JURI - Raportoare: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

2.2) recomandări pentru a doua lectură

- ***II Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (10755/1/2016 - C8-0015/2017 - 2013/0140(COD)) - ENVI - Raportoare: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)


11. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să aprobe transferul de credite de la Comisia Europeană DEC 1/2017 — secțiunea III — Comisia.


12. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

—   (O-000149/2016) adresată de Mady Delvaux, în numele Comisiei JURI, Consiliului: Echilibrul de gen în rândul judecătorilor Curții de Justiție a Uniunii Europene (2016/3025(RSP)) (B8-0203/2017);

—   (O-000008/2017) adresată de Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon și Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Claude Moraes și Seb Dance, în numele Grupului S&D, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen și Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Incălcări ale actualelor drepturi privind libertatea de circulație a cetățenilor UE care locuiesc în Marea Britanie și recursul la expulzări după șase luni (2017/2572(RSP)) (B8-0204/2017).


13. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

—   Protocol de modificare a Acordului privind transportul aerian dintre Canada și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Coația la Uniunea Europeană;

—   Protocol la Acordul dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor în ceea ce privește participarea Republicii Croația în calitate de parte contractantă, ca urmare a aderării sale la Uniunea Europeană;

—   Protocol la Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Bosnia și Herțegovina, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană;

—   Protocol la Acordul-cadru de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Mongolia, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană;

—   Protocol de aderare la Acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Ecuadorului;

—   Acord între Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, ca parte a Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020;

—   Acord de dialog politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte;

—   Acord-cadru între Uniunea Europeană și Kosovo* privind principiile generale ale participării Kosovo la programele Uniunii;

—   Acord de parteneriat strategic între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Canada, pe de altă parte;

—   Acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Republica Federativă a Braziliei în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul general pentru tarife și comerț (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cursul procesului său de aderare la Uniunea Europeană;

*Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244/1999, precum și cu Avizul CIJ privind Declarația de independență a Kosovo.


14. Cursul dat rezoluțiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioada de sesiune octombrie II 2016 este disponibilă pe site-ul Europarl.


15. Ordinea lucrărilor

Au intervenit: Terry Reintke cu privire la cazul lui Deniz Yücel, corespondent al cotidianului german Die Welt și al altor ziariști în prezent deținuți în Turcia (Președintele a reamintit angajamentul său în favoarea apărării libertății de exprimare), Barbara Spinelli cu privire la recentele declarații ale Președintelui referitoare la centrele de primire ale refugiaților în Libia (Președintele a clarificat conținutul declarațiilor sale), Tomáš Zdechovský cu privire la Regulamentul de procedură și Petras Auštrevičius cu privire la a treia aniversare a revoluției ucrainene din februarie 2014.

°
° ° °

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședințelor plenare din martie I 2017 (PE 600.409/PDOJ) a fost distribuit și au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Miercuri

În urma consultării grupurilor politice, Președintele a propus următoarele modificări la proiectul definitiv de ordine de zi:

—   se adaugă o declarație a Președintelui Comisiei referitoare la „Cartea albă privind viitorul Europei” ca prim punct pe ordinea de zi;

—   se amână pentru perioada de sesiune martie II raportul lui Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017) privind E-democrația în Uniunea Europeană: potențial și provocări;

—   se prelungește ședința până la ora 24.

Parlamentul și-a exprimat acordul cu privire la aceste modificări.

Joi

Președintele a informat că, în urma adoptării de către Comisia JURI a raportului lui Laura Ferrara (A8-0047/2017) privind Cererea de ridicare a imunității parlamentare a dnei Marine Le Pen, acest raport a fost înscris pe ordinea de zi a voturilor de mâine.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


16. Declarația Președintelui Comisiei referitoare la Cartea albă privind viitorul Europei

Președintele a făcut o scurtă declarație pentru a iniția dezbaterea.

Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Ulrike Trebesius, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, Vicky Maeijer, în numele Grupului ENF, Diane James, neafiliată, Paulo Rangel, Maria João Rodrigues, Anders Primdahl Vistisen, Josep-Maria Terricabras, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Herbert Reul, Kathleen Van Brempt, Pascal Durand, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Pervenche Berès, Fabio Massimo Castaldo, Franck Proust, Elena Valenciano, Peter Lundgren, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Gunnar Hökmark, Tanja Fajon, Viviane Reding, Roberto Gualtieri și Victor Boştinaru.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas și Krisztina Morvai.

A intervenit Jean-Claude Juncker.


A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

17. Pregătirea reuniunii Consiliului European din 9 și 10 martie 2017 (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea reuniunii Consiliului European din 9 și 10 martie 2017 (2017/3019(RSP))

Chris Agius (Președintele în exercițiu al Consiliului), Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei) și Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Steeve Briois, în numele Grupului ENF, și Krisztina Morvai, neafiliată.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: György Schöpflin, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Javier Couso Permuy, Mario Borghezio, Tibor Szanyi cu privire la desfășurarea dezbaterii, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Udo Voigt, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès și Tonino Picula.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Seán Kelly, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias și Ana Gomes.

Au intervenit: Dimitris Avramopoulos și Chris Agius.

Dezbaterea s-a încheiat.


18. Combaterea problemei legate de dispariția copiilor migranți în Europa (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Combaterea problemei legate de dispariția copiilor migranți în Europa (2017/2566(RSP))

Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei) a făcut declarația.

Au intervenit: Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Marina Albiol Guzmán, în numele Grupului GUE/NGL, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Gerard Batten, în numele Grupului EFDD, Mara Bizzotto, în numele Grupului ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra și Caterina Chinnici.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Anders Primdahl Vistisen, Nathalie Griesbeck, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Ryszard Czarnecki, Monika Hohlmeier, Péter Niedermüller, Notis Marias, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume și Juan Fernando López Aguilar.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Ana Gomes și Maria Grapini.

A intervenit Dimitris Avramopoulos.

Dezbaterea s-a încheiat.


19. Diferența de remunerare între femei și bărbați (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Diferența de remunerare între femei și bărbați (2017/2567(RSP))

Chris Agius (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Věra Jourová (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

A intervenit Elisabeth Köstinger, în numele Grupului PPE.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

Au intervenit: Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janusz Korwin-Mikke, Jana Žitňanská, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, João Pimenta Lopes, în numele Grupului GUE/NGL, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Anna Záborská, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Marian Harkin, Dominique Martin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pina Picierno, Julie Girling, Anna Hedh și Doru-Claudian Frunzulică.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić și Izaskun Bilbao Barandica.

Au intervenit: Věra Jourová și Chris Agius.

Dezbaterea s-a încheiat.


20. Recenta dezincriminare parțială a violenței domestice în Rusia (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Recenta dezincriminare parțială a violenței domestice în Rusia (2017/2570(RSP))

Věra Jourová (membră a Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Michael Gahler, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michaela Šojdrová, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Renate Weber, în numele Grupului ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, în numele Grupului GUE/NGL, Terry Reintke, în numele Grupului Verts/ALE, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Beatriz Becerra Basterrechea, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Mylène Troszczynski, și Jaromír Štětina.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Iratxe García Pérez, Anna Maria Corazza Bildt, Josef Weidenholzer și Liliana Rodrigues.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Patricija Šulin și Heidi Hautala.

A intervenit Věra Jourová.

Dezbaterea s-a încheiat.


21. Încălcări ale actualelor drepturi privind libertatea de circulație a cetățenilor UE care locuiesc în Marea Britanie și recursul la expulzări după șase luni (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000008/2017) adresată de Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon și Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Claude Moraes și Seb Dance, în numele Grupului S&D, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen și Paloma López Bermejo, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Incălcări ale actualelor drepturi privind libertatea de circulație a cetățenilor UE care locuiesc în Marea Britanie și recursul la expulzări după șase luni (2017/2572(RSP)) (B8-0204/2017)

Catherine Bearder, Claude Moraes, Barbara Spinelli și Jean Lambert au dezvoltat întrebarea.

Věra Jourová (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Richard Corbett, în numele Grupului S&D, Anthea McIntyre, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Liadh Ní Riada și Seb Dance, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, și Matt Carthy, în numele Grupului GUE/NGL, Raymond Finch, în numele Grupului EFDD, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Anneliese Dodds, Janice Atkinson, în numele Grupului ENF, Jeroen Lenaers, Soraya Post, Emil Radev, Victor Negrescu și Jiří Pospíšil.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Julie Ward, Notis Marias, Nicola Caputo și Branislav Škripek.

A intervenit Věra Jourová.

Dezbaterea s-a încheiat.


22. Echilibrul de gen în rândul judecătorilor Curții de Justiție (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000149/2016) adresată de Mady Delvaux, în numele Comisiei JURI, Consiliului: Echilibrul de gen în rândul judecătorilor Curții de Justiție a Uniunii Europene (2016/3025(RSP)) (B8-0203/2017)

Mady Delvaux a dezvoltat întrebarea.

Chris Agius (Președintele în exercițiu al Consiliului) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Tadeusz Zwiefka, în numele Grupului PPE, Jytte Guteland, în numele Grupului S&D, António Marinho e Pinto, în numele Grupului ALDE, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, și Evelyn Regner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias și Jonathan Arnott.

A intervenit Chris Agius.

Dezbaterea s-a încheiat.


23. Mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și instrumentele fără caracter juridic obligatoriu în domeniul energiei ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei și de abrogare a Deciziei nr. 994/2012/UE [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

Zdzisław Krasnodębski și-a prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

Au intervenit: Bendt Bendtsen (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Vladimir Urutchev, în numele Grupului PPE, Miroslav Poche, în numele Grupului S&D, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL, Indrek Tarand, în numele Grupului Verts/ALE, Roger Helmer, în numele Grupului EFDD, și Jerzy Buzek.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias și Davor Škrlec.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Zdzisław Krasnodębski.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.4 al PV din 2.3.2017.


24. Opțiunile UE pentru îmbunătățirea accesului la medicamente (dezbatere)

Raport referitor la opțiunile UE pentru îmbunătățirea accesului la medicamente [2016/2057(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

Soledad Cabezón Ruiz și-a prezentat raportul.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit: Piernicola Pedicini (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Eleonora Evi (raportoarea pentru aviz a Comisiei PETI), Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Carlos Zorrinho, în numele Grupului S&D, Bolesław G. Piecha, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Janusz Korwin-Mikke, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Pál Csáky, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Kateřina Konečná, Damiano Zoffoli, Urszula Krupa, Luke Ming Flanagan, Andrey Kovatchev, Tiemo Wölken și Anna Záborská.

Au intervenit: Vytenis Povilas Andriukaitis și Soledad Cabezón Ruiz.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.6 al PV din 2.3.2017.


25. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrejs Mamikins, José Inácio Faria, Anna Elżbieta Fotyga, Daniel Buda, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Josep-Maria Terricabras, Nicola Caputo, Marina Albiol Guzmán, László Tőkés, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Davor Škrlec, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Pál Csáky, Jordi Solé, Liadh Ní Riada și Marek Jurek.


26. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 600.409/OJJE).


27. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.40.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Carver, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Karas, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset

Aviz juridic - Politica de confidențialitate