Zoznam 
Zápisnica
PDF 250kWORD 76k
Streda, 1. marca 2017 - Brusel
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Zloženie Parlamentu
 4.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 69d rokovacieho poriadku)
 7.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 8.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 9.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 10.Predloženie dokumentov
 11.Presun rozpočtových prostriedkov
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 13.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 14.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 15.Program práce
 16.Vyhlásenie predsedu Komisie o Bielej knihe o budúcnosti Európy
 17.Príprava zasadnutia Európskej rady (9. – 10. marca) (rozprava)
 18.Riešenie problému nezvestných migrujúcich detí v Európe (rozprava)
 19.Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov (rozprava)
 20.Nedávna čiastočná dekriminalizácia domáceho násilia v Rusku (rozprava)
 21.Porušovanie súčasných práv na voľný pohyb občanov EÚ s pobytom v Spojenom kráľovstve a použitie šesťmesačného vyhostenia (rozprava)
 22.Rodová rovnováha medzi sudcami Súdneho dvora (rozprava)
 23.Mechanizmus výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky ***I (rozprava)
 24.Možnosti EÚ na zlepšenie prístupu k liekom (rozprava)
 25.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 26.Program rokovania na nasledujúci deň
 27.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 15.00 h.


2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


3. Zloženie Parlamentu

Príslušné nemecké úrady oznámili, že Arndt Kohn bol s účinnosťou od 24. februára 2017 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Martina Schulza.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu Arndt Kohn zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.


4. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru JURI Parlament potvrdil mandáty Josého Ignacia Salafrancu Sáncheza-Neyru s účinnosťou od 3. januára 2017 a Petera Kurumbaševa s účinnosťou od 17. januára 2017.


5. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupín S&D a ENF Parlament potvrdil tieto menovania:

výbor CONT: Arndt Kohn namiesto Jensa Geiera

výbor BUDG: Vicky Maeijerová namiesto Aukeho Zijlstru

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci: Auke Zijlstra namiesto Vicky Maeijerovej.


6. Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 69d rokovacieho poriadku)

Predseda oznámi rozhodnutia výborov INTA a PECH začať medziinštitucionálne rokovania v súlade s článkom 69d rokovacieho poriadku:

—   výbor INTA na základe pozície Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 16. apríla 2014 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, a nariadenie Rady (ES) č. 597/2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (2013/0103(COD) - P7_TA(2014)0420);

—   výbor PECH na základe pozície Európskeho parlamentu prijatej v druhom čítaní 2. februára 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o udržateľnom riadení vonkajších rybárskych flotíl, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 (2015/0289(COD) - P8_TA-PROV(2017)0015).

Pozície Parlamentu v prvom čítaní, ktoré predstavujú mandát na tieto rokovania, sú dostupné na stránke Europarl.


7. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady dnes pristúpili k podpísaniu týchto aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (Gruzínsko) (00064/2016/LEX - C8-0093/2017 - 2016/0075(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (revízia mechanizmu pozastavenia) (00058/2016/LEX - C8-0092/2017 - 2016/0142(COD)).


8. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu bol predložený tento návrh vykonávacieho opatrenia patriaci do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prevádzkovanie elektrizačnej prenosovej sústavy (D042907/04 - 2017/2577(RPS) - lehota: 22. máj 2017)
predložené gestorskému výboru: ITRE


9. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 639/2014, pokiaľ ide o kontrolné opatrenia týkajúce sa pestovania konope, určité ustanovenia o ekologizačnej platbe, platbu pre mladých poľnohospodárov, ktorí majú kontrolu nad právnickou osobou, výpočet sumy na jednotku v rámci dobrovoľnej viazanej podpory, časti platobných nárokov a určité notifikačné povinnosti týkajúce sa režimu jednotnej platby na plochu a dobrovoľnej viazanej podpory, a ktorým sa mení príloha X k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (C(2017)00735 - 2017/2571(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 15. februára 2017

pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 640/2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (C(2017)00805 - 2017/2573(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 16. februára 2017

pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie o klasifikácii parametra horizontálneho sadania a krátkodobej absorpcie vody tepelnoizolačných výrobkov zo sypanej buničiny vytváraných na stavbe podľa normy EN 15101-1 v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (C(2017)01143 - 2017/2578(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 24. februára 2017

pridelené: gestorský výbor: IMCO

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/118, ktorým sa stanovujú opatrenia na ochranu rybolovných zdrojov na účely ochrany morského prostredia v Severnom mori (C(2017)01162 - 2017/2580(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 24. februára 2017

pridelené: gestorský výbor: PECH

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/1613, pokiaľ ide o chovateľov hospodárskych zvierat v talianskych regiónoch postihnutých zemetrasením (C(2017)01163 - 2017/2575(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 17. februára 2017

pridelené: gestorský výbor: AGRI

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/755, pokiaľ ide o odstránenie Kazachstanu zo zoznamu krajín v prílohe I k uvedenému nariadeniu (C(2017)01184 - 2017/2581(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 24. februára 2017

pridelené: gestorský výbor: INTA

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 673/2005, ktorým sa zavádzajú dodatočné dovozné clá na dovoz určitých výrobkov s pôvodom zo Spojených štátov amerických (C(2017)01202 - 2017/2579(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 24. februára 2017

pridelené: gestorský výbor: INTA

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

- Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 s cieľom zohľadniť vývoj hmotnosti nových ľahkých úžitkových vozidiel registrovaných v roku 2013, 2014 a 2015 (C(2016)08395 – 2016/3046(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. decembra 2016

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: 2 mesiace na žiadosť Rady.

pridelené: gestorský výbor: ENVI (článok 54 rokovacieho poriadku)

stanovisko: ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)


10. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES o vodičských preukazoch (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))

V súlade s článkami 304 a 307 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh smernice Rady o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa dvojitého zdanenia v Európskej únii (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

IMCO

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie a jej členských štátov Protokolu, ktorým sa mení Dohoda o leteckej doprave medzi Kanadou a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Euro-stredomorskej leteckej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej v mene Únie (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov týchto druhov (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ECON, IMCO, JURI (článok 104 rokovacieho poriadku)

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI, BUDG, ECON, IMCO, JURI (článok 104 rokovacieho poriadku)

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

PETI, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (článok 104 rokovacieho poriadku)

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 1/2017 – Súdny dvor (N8-0005/2017 - C8-0036/2017 - 2017/2031(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 02/2017 - Oddiel III - Komisia (N8-0006/2017 - C8-0096/2017 - 2017/2032(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

- Správa o minimálnych normách na ochranu chovných králikov (2016/2077(INI)) - výbor AGRI - Spravodajca: Stefan Eck (A8-0011/2017)

- Správa o spoločnej obchodnej politike EÚ v kontexte naliehavých požiadaviek na zachovanie voľne žijúcich druhov (2016/2054(INI)) - výbor INTA - Spravodajkyňa: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

- Správa o zodpovednom vlastníctve a starostlivosti o koňovité (2016/2078(INI)) - výbor AGRI - Spravodajkyňa: Julie Girling (A8-0014/2017)

- Správa o vykonávaní nariadenia Rady (EÚ) č. 390/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje program „Európa pre občanov“ na obdobie rokov 2014 – 2020 (2015/2329(INI)) - výbor CULT - Spravodajkyňa: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou Fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020 (12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajca: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí, v mene Európskej únie a jej členských štátov, Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii (05748/2016 - C8-0171/2016 - 2015/0292(NLE)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

- Správa o vykonávaní nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1295/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (2014 až 2020) a zrušujú rozhodnutia č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/2009/ES (2015/2328(INI)) - výbor CULT - Spravodajkyňa: Silvia Costa (A8-0030/2017)

- Správa o možnostiach EÚ na zlepšenie prístupu k liekom (2016/2057(INI)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

- Správa o elektronickej demokracii v Európskej únii: potenciál a výzvy (2016/2008(INI)) - výbor AFCO - Spravodajca: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Marine Le Penovej (2016/2295(IMM)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (10755/1/2016 - C8-0015/2017 - 2013/0140(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Karin Kadenbach (A8-0022/2017).


11. Presun rozpočtových prostriedkov

Výbor pre rozpočet v súlade s článkom 27 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách rozhodol o schválení presunu rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 1/2017 – Oddiel III – Komisia.


12. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

—   (O-000149/2016), ktorú položila Mady Delvaux v mene výboru JURI pre Radu: Vyvážené zastúpenie mužov a žien medzi sudcami Súdneho dvora Európskej únie (2016/3025(RSP)) (B8-0203/2017);

—   (O-000008/2017), ktorú položili Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Claude Moraes a Seb Dance v mene skupiny S&D, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen a Paloma López Bermejo v mene skupiny GUE/NGL pre Komisiu: Porušovanie súčasných práv na voľný pohyb občanov EÚ s pobytom v Spojenom kráľovstve a použitie šesťmesačného vyhostenia (2017/2572(RSP)) (B8-0204/2017).


13. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

—   Protokol, ktorým sa mení dohoda o leteckej doprave medzi Kanadou a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii;

—   Protokol k dohode medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na strane druhej o voľnom pohybe osôb s ohľadom na účasť Chorvátskej republiky ako zmluvnej strany na základe jej pristúpenia k Európskej únii;

—   Protokol k dohode o stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bosnou a Hercegovinou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii;

—   Protokol k rámcovej dohode o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Mongolskom na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k Európskej únii;

—   Protokol o pristúpení k dohode o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Ekvádoru;

—   Dohoda medzi Európskou úniou a Lichtenštajnským kniežatstvom o dodatočných pravidlách v súvislosti s nástrojom pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz ako súčasťou fondu pre vnútornú bezpečnosť na obdobie rokov 2014 až 2020;

—   Dohoda o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kubánskou republikou na strane druhej;

—   Rámcová dohoda medzi Európskou úniou a Kosovom* o všeobecných zásadách účasti Kosova na programoch Únie;

—   Dohoda o strategickom partnerstve medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kanadou na strane druhej;

—   Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Brazílskou federatívnou republikou podľa článku xxiv:6 a článku xxviii Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) 1994, ktorá sa týka zmeny koncesií v listine Chorvátskej republiky v rámci jej pristúpenia k Európskej únii.

* Týmto označením nie sú dotknuté pozície týkajúce sa statusu a označenie je v súlade s rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.


14. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe uznesení prijatých Parlamentom na druhej októbrovej schôdzi v roku 2016 je k dispozícii na stránke Europarl.


15. Program práce

Vystúpili títo poslanci: Terry Reintke k prípadu Deniza Yücela, dopisovateľa nemeckého denníka Die Welt a iných novinárov v súčasnosti zadržiavaných v Turecku (predseda pripomenul svoj záväzok chrániť slobodu prejavu), Barbara Spinelli k nedávnym vyhláseniam predsedu o zberných táboroch pre utečencov v Líbyi (predseda spresnil obsah svojich vyhlásení), Tomáš Zdechovský k uplatňovaniu rokovacieho poriadku a Petras Auštrevičius k tretiemu výročiu ukrajinskej revolúcie z februára 2014.

°
° ° °

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej marcovej plenárnej schôdze v roku 2017 (PE 600.409/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Streda

Na základe konzultácií s politickými skupinami predseda navrhol tieto zmeny konečného návrhu programu:

—   doplniť vyhlásenie predsedu Komisie o Bielej knihe o budúcnosti Európy ako prvý bod programu;

—   preložiť správu s názvom Elektronická demokracia v EÚ: potenciál a výzvy (A8-0041/2017), ktorú predkladá Ramón Jáuregui Atondo, na druhú marcovú plenárnu schôdzu;

—   predĺžiť trvanie rokovania do 24.00 h.

Parlament schválil zmeny a doplnenia.

Štvrtok

Predseda oznámil, že v nadväznosti na prijatie správy (A8-0047/2017) s názvom Žiadosť o zbavenie poslaneckej imunity Marine Le Penovej, ktorú predkladá Laura Ferrara, výborom JURI bola uvedená správa zaradená do zajtrajšieho hlasovania.

Týmto bol stanovený program práce.


16. Vyhlásenie predsedu Komisie o Bielej knihe o budúcnosti Európy

Predseda uviedol rozpravu krátkym vyhlásením.

Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Esteban González Pons v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Ulrike Trebesius v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Gerard Batten v mene skupiny EFDD, Vicky Maeijer v mene skupiny ENF, Diane James – nezaradená poslankyňa, Paulo Rangel, Maria João Rodrigues, Anders Primdahl Vistisen, Josep-Maria Terricabras, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Herbert Reul, Kathleen Van Brempt, Pascal Durand, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Pervenche Berès, Fabio Massimo Castaldo, Franck Proust, Elena Valenciano, Peter Lundgren, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Gunnar Hökmark, Tanja Fajon, Viviane Reding, Roberto Gualtieri a Victor Boştinaru.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas a Krisztina Morvai.

V rozprave vystúpil Jean-Claude Juncker.


PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

17. Príprava zasadnutia Európskej rady (9. – 10. marca) (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava zasadnutia Európskej rady (9. – 10. marca) (2017/3019(RSP))

Chris Agius (úradujúci predseda Rady), Jyrki Katainen (podpredseda Komisie) a Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Steeve Briois v mene skupiny ENF a Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: György Schöpflin, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Javier Couso Permuy, Mario Borghezio, Tibor Szanyi k priebehu rozpravy, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Udo Voigt, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès a Tonino Picula.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias a Ana Gomes.

Vystúpili: Dimitris Avramopoulos a Chris Agius.

Rozprava sa skončila.


18. Riešenie problému nezvestných migrujúcich detí v Európe (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Riešenie problému nezvestných migrujúcich detí v Európe (2017/2566(RSP))

Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Monica Macovei v mene skupiny ECR, Hilde Vautmans v mene skupiny ALDE, Marina Albiol Guzmán v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Gerard Batten v mene skupiny EFDD, Mara Bizzotto v mene skupiny ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra a Caterina Chinnici.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Anders Primdahl Vistisen, Nathalie Griesbeck, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Ryszard Czarnecki, Monika Hohlmeier, Péter Niedermüller, Notis Marias, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume a Juan Fernando López Aguilar.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Ana Gomes a Maria Grapini.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos.

Rozprava sa skončila.


19. Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov (2017/2567(RSP))

Chris Agius (úradujúci predseda Rady) a Věra Jourová (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

V rozprave vystúpila Elisabeth Köstinger v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Anna Záborská, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Marian Harkin, Dominique Martin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pina Picierno, Julie Girling, Anna Hedh a Doru-Claudian Frunzulică.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić a Izaskun Bilbao Barandica.

Vystúpili: Věra Jourová a Chris Agius.

Rozprava sa skončila.


20. Nedávna čiastočná dekriminalizácia domáceho násilia v Rusku (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Nedávna čiastočná dekriminalizácia domáceho násilia v Rusku (2017/2570(RSP))

Věra Jourová (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Michaela Šojdrová, Monica Macovei v mene skupiny ECR, Renate Weber v mene skupiny ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke v mene skupiny Verts/ALE, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Beatriz Becerra Basterrechea, aby zdvihnutím modrej karty položila otázku Mylène Troszczynskiovej, a Jaromír Štětina.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Iratxe García Pérez, Anna Maria Corazza Bildt, Josef Weidenholzer a Liliana Rodrigues.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Patricija Šulin a Heidi Hautala.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.


21. Porušovanie súčasných práv na voľný pohyb občanov EÚ s pobytom v Spojenom kráľovstve a použitie šesťmesačného vyhostenia (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000008/2017), ktorú položili Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon a Marietje Schaake, v mene skupiny ALDE, Claude Moraes a Seb Dance, v mene skupiny S&D, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen a Paloma López Bermejo, v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Porušovanie súčasných práv na voľný pohyb občanov EÚ s pobytom v Spojenom kráľovstve a použitie šesťmesačného vyhostenia (2017/2572(RSP)) (B8-0204/2017)

Catherine Bearder, Claude Moraes, Barbara Spinelli a Jean Lambert rozvinuli otázku.

Věra Jourová (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Roberta Metsola v mene skupiny PPE, Richard Corbett v mene skupiny S&D, Anthea McIntyre v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Liadh Ní Riada a Seb Dance, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE a Matt Carthy v mene skupiny GUE/NGL, Raymond Finch v mene skupiny EFDD, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Anneliese Dodds, Janice Atkinson v mene skupiny ENF, Jeroen Lenaers, Soraya Post, Emil Radev, Victor Negrescu a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Julie Ward, Notis Marias, Nicola Caputo a Branislav Škripek.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.


22. Rodová rovnováha medzi sudcami Súdneho dvora (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000149/2016), ktorú položila Mady Delvaux v mene výboru JURI pre Radu: Vyvážené zastúpenie mužov a žien medzi sudcami Súdneho dvora Európskej únie (2016/3025(RSP)) (B8-0203/2017)

Mady Delvaux rozvinula otázku.

Chris Agius (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE, Jytte Guteland v mene skupiny S&D, António Marinho e Pinto v mene skupiny ALDE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF a Evelyn Regner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias a Jonathan Arnott.

V rozprave vystúpil Chris Agius.

Rozprava sa skončila.


23. Mechanizmus výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky ***I (rozprava)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o ustanovení mechanizmu výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody a nezáväzné nástroje v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami, a o zrušení rozhodnutia č. 994/2012/EÚ [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

Zdzisław Krasnodębski uviedol správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Bendt Bendtsen (spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Vladimir Urutchev v mene skupiny PPE, Miroslav Poche v mene skupiny S&D, Angelika Mlinar v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE, Roger Helmer v mene skupiny EFDD, a Jerzy Buzek.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias a Davor Škrlec.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Zdzisław Krasnodębski.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.4 zápisnice zo dňa 2.3.2017.


24. Možnosti EÚ na zlepšenie prístupu k liekom (rozprava)

Správa o možnostiach EÚ na zlepšenie prístupu k liekom [2016/2057(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

Soledad Cabezón Ruiz uviedla správu.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Piernicola Pedicini (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Eleonora Evi (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko), Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Carlos Zorrinho v mene skupiny S&D, Bolesław G. Piecha v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Janusz Korwin-Mikke, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Pál Csáky, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Kateřina Konečná, Damiano Zoffoli, Urszula Krupa, Luke Ming Flanagan, Andrey Kovatchev, Tiemo Wölken a Anna Záborská.

Vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis a Soledad Cabezón Ruiz.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.6 zápisnice zo dňa 2.3.2017.


25. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrejs Mamikins, José Inácio Faria, Anna Elżbieta Fotyga, Daniel Buda, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Josep-Maria Terricabras, Nicola Caputo, Marina Albiol Guzmán, László Tőkés, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Davor Škrlec, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Pál Csáky, Jordi Solé, Liadh Ní Riada a Marek Jurek.


26. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 600.409/OJJE).


27. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.40 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Carver, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Karas, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia