Index 
Protokoll
PDF 259kWORD 74k
Onsdagen den 1 mars 2017 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Parlamentets sammansättning
 4.Valprövning
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Förhandlingar inför rådets första behandling (artikel 69d i arbetsordningen)
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 8.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 9.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 10.Inkomna dokument
 11.Anslagsöverföringar
 12.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 13.Avtalstexter översända av rådet
 14.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 15.Arbetsplan
 16.Uttalande av kommissionens ordförande om vitboken om EU:s framtid
 17.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 9–10 mars 2017 (debatt)
 18.Hantering av problemet med minderåriga migranter som försvinner i Europa (debatt)
 19.Lönegapet mellan kvinnor och män (debatt)
 20.Delvis avkriminalisering nyligen av våld i hemmet i Ryssland (debatt)
 21.Kränkningar av gällande rätt till fri rörlighet för EU-medborgare som bor i Förenade kungariket och användningen av utvisningar på sex månader (debatt)
 22.Jämn könsfördelning bland domare vid Europeiska unionens domstol (debatt)
 23.Mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument på energiområdet ***I (debatt)
 24.Alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel (debatt)
 25.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 15.00.


2. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


3. Parlamentets sammansättning

De behöriga tyska myndigheterna hade meddelat att Arndt Kohn utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Martin Schulz från och med den 24 februari 2017.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Arndt Kohn fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


4. Valprövning

På förslag av JURI-utskottet beslutade parlamentet att godkänna mandaten för José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, med verkan från den 3 januari 2017, och Peter Kouroumbashev, med verkan från den 17 januari 2017.


5. Utskottens och delegationernas sammansättning

På begäran av S&D-gruppen och ENF-gruppen godkände parlamentet följande utnämningar:

CONT-utskottet: Arndt Kohn i stället för Jens Geier

BUDG-utskottet: Vicky Maeijer i stället för Auke Zijlstra

LIBE-utskottet: Auke Zijlstra i stället för Vicky Maeijer


6. Förhandlingar inför rådets första behandling (artikel 69d i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav utskotten INTAs och PECHs beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 69d i arbetsordningen:

—   INTA-utskottet, på grundval av Europaparlamentets ståndpunkt, som antogs vid första behandlingen den 16 april 2014 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen och av rådets förordning (EG) nr 597/2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (2013/0103(COD) - P7_TA(2014)0420)

—   PECH-utskottet, på grundval av Europaparlamentets ståndpunkt, som antogs vid första behandlingen den 2 februari 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om hållbar förvaltning av externa fiskeflottor och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1006/2008 (2015/0289(COD) - P8_TA-PROV(2017)0015)

Parlamentets ståndpunkter vid första behandlingen, som utgör mandat för dessa förhandlingar, finns på webbplatsen för plenarsammanträdet.


7. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)

Talmannen tillkännagav att han tillsammans med rådets ordförande under dagen hade undertecknat följande rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet:

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Georgien) (00064/2016/LEX - C8-0093/2017 - 2016/0075(COD))

- Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav (revidering av upphävandemekanismen) (00058/2016/LEX - C8-0092/2017 - 2016/0142(COD))


8. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (D042907/04 - 2017/2577(RPS) - tidsfrist: 22 maj 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE


9. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 639/2014 vad gäller kontrollåtgärderna avseende odling av hampa, vissa bestämmelser som rör miljöanpassningsstödet, stödet till unga jordbrukare som utövar kontroll över en juridisk person, beräkningen av enhetsbeloppet inom ramen för frivilligt kopplat stöd, delrätter och vissa anmälningsskyldigheter i samband med systemet för enhetlig arealersättning och frivilligt kopplat stöd, och om ändring av bilaga X till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (C(2017)00735 - 2017/2571(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 15 februari 2017
Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 640/2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor (C(2017)00805 - 2017/2573(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 16 februari 2017
Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om klassificering av prestanda vad gäller horisontell sättningsgrad och korttidsvattenabsorption för värmeisoleringsprodukter med in situ-formad lösfyllnadsisolering av cellulosa enligt EN 15101-1 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 (C(2017)01143 - 2017/2578(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 24 februari 2017
Hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/118 om fastställande av bevarandeåtgärder för fisket i syfte att skydda Nordsjöns marina miljö (C(2017)01162 - 2017/2580(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 24 februari 2017
Hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1613 med avseende på uppfödare i jordbävningsdrabbade områden i Italien (C(2017)01163 - 2017/2575(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 17 februari 2017
Hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/755 avseende strykning av Kazakstan från förteckningen över länder i bilaga I till den förordningen (C(2017)01184 - 2017/2581(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 24 februari 2017
Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 673/2005 om införande av tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas förenta stater (C(2017)01202 - 2017/2579(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 24 februari 2017
Hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 för att beakta viktutvecklingen för nya lätta nyttofordon som registrerats under 2013, 2014 och 2015 (C(2016)08395 – 2016/3046(DEA))
Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 14 december 2016
Förlängning av tidsfristen för invändningar: 2 månader, på begäran av rådet.
Hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 54 i arbetsordningen), hänvisat till rådgivande utskott: ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)


10. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och direktiv 2006/126/EG om körkort (COM(2017)0047 - C8-0025/2017 – 2017/0015(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 304 och 307 i fördraget, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

EMPL

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (COM(2017)0085 - C8-0034/2017 - 2017/0035(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

JURI

rådgivande utskott :

FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Förslag till rådets direktiv om tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen (COM(2016)0686 - C8-0035/2017 - 2016/0338(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

IMCO

- Förslag till rådets beslut om ingående, på unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll om ändring av luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av Europa–Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan (15653/2016 - C8-0094/2017 - 2006/0048(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en flerårig plan för små pelagiska bestånd i Adriatiska havet och de fisken som utnyttjar dessa bestånd (COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el (omarbetning) (COM(2016)0861 - C8-0492/2016 - 2016/0379(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ECON, IMCO, JURI (artikel 104 i arbetsordningen)

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el (omarbetning) (COM(2016)0864 - C8-0495/2016 - 2016/0380(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI, BUDG, ECON, IMCO, JURI (artikel 104 i arbetsordningen)

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor (omarbetning) (COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

PETI, AGRI, ENVI, ECON, TRAN, REGI, JURI (artikel 104 i arbetsordningen)

- Förslag till anslagsöverföring nr 1-INF/2017 – Domstolen (N8-0005/2017 - C8-0036/2017 - 2017/2031(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 02/2017- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0006/2017 - C8-0096/2017 - 2017/2032(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- Betänkande om miniminormer för skydd av kaniner i uppfödning (2016/2077(INI)) - utskottet AGRI - Föredragande: Stefan Eck (A8-0011/2017)

- Betänkande om EU:s gemensamma handelspolitik i samband med tvingande hänsyn till hållbarheten för vilda djur och växter (2016/2054(INI)) - utskottet INTA - Föredragande: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter (COM(2015)0593 - C8-0383/2015 - 2015/0272(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Simona Bonafè (A8-0013/2017)

- Betänkande om ansvarsfullhet vid ägande och skötsel av hästdjur (2016/2078(INI)) - utskottet AGRI - Föredragande: Julie Girling (A8-0014/2017)

- Betänkande om genomförandet av rådets förordning (EU) nr 390/2014 av den 14 april 2014 om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020 (2015/2329(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Furstendömet Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering som är en del av fonden för inre säkerhet för perioden 2014–2020 (12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (05748/2016 - C8-0171/2016 - 2015/0292(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

- Betänkande om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1295/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av programmet Kreativa Europa (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1718/2006/EG, nr 1855/2006/EG och nr 1041/2009/EG (2015/2328(INI)) - utskottet CULT - Föredragande: Silvia Costa (A8-0030/2017)

- Betänkande om EU:s alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel (2016/2057(INI)) - utskottet ENVI - Föredragande: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

- Betänkande om e-demokrati i Europeiska unionen: möjligheter och utmaningar (2016/2008(INI)) - utskottet AFCO - Föredragande: Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017)

- Betänkande om begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet (2016/2295(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer:

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (10755/1/2016 - C8-0015/2017 - 2013/0140(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: Karin Kadenbach (A8-0022/2017)


11. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet har, i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen, beslutat att godkänna kommissionens anslagsöverföring DEC 1/2017 - Avsnitt III – kommissionen.


12. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)

Följande frågor för muntligt besvarande hade ingetts av ledamöterna (artikel 128 i arbetsordningen):

—   (O-000149/2016) från Mady Delvaux, för utskottet JURI, till rådet: Jämn könsfördelning bland domare vid Europeiska unionens domstol (2016/3025(RSP)) (B8-0203/2017)

—   (O-000008/2017) från Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon och Marietje Schaake, för ALDE-gruppen, Claude Moraes och Seb Dance, för S&D-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen och Paloma López Bermejo, för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Kränkningar av gällande rätt till fri rörlighet för EU-medborgare som bor i Förenade kungariket och användningen av utvisningar efter sex månader (2017/2572(RSP)) (B8-0204/2017)


13. Avtalstexter översända av rådet

Rådet hade översänt vidimerade kopior av följande dokument:

—   protokoll om ändring av luftfartsavtalet mellan Kanada, Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater för att ta hänsyn till Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen,

—   protokoll till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Schweiziska edsförbundet, å andra sidan, om fri rörlighet för personer, angående Republiken Kroatiens deltagande som avtalsslutande part till följd av dess anslutning till Europeiska unionen,

—   protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen,

—   protokoll till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, för att beakta Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen,

—   anslutningsprotokoll till handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, med anledning av Ecuadors anslutning till avtalet,

—   avtal mellan Europeiska unionen och Furstendömet Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering som är en del av fonden för inre säkerhet för perioden 2014–2020,

—   avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan,

—   ramavtal mellan Europeiska unionen och Kosovo* om de allmänna principerna för Kosovos deltagande i unionsprogram,

—   strategiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan,

—   avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen.

* Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring..


14. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden oktober II 2016 finns tillgängligt på Europarl.


15. Arbetsplan

Talare: Terry Reintke, om Deniz Yücel, korrespondent vid den tyska dagstidningen Die Welt, och andra journalister som för närvarande hålls fängslade i Turkiet (talmannen påminde om sitt engagemang för yttrandefriheten), Barbara Spinelli, om talmannens uttalanden nyligen om flyktingläger i Libyen (talmannen preciserade sina uttalanden), Tomáš Zdechovský, om tillämpningen av arbetsordningen, och Petras Auštrevičius, om treårsdagen av revolutionen i Ukraina i februari 2014.

°
° ° °

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna mars I 2017 (PE 600.409/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 149a i arbetsordningen:

Onsdag

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen att det slutgiltiga förslaget till föredragningslista skulle ändras genom att

—   lägga till ett uttalande av kommissionens ordförande om vitboken om EU:s framtid som första punkt på föredragningslistan,

—   skjuta upp betänkandet av Ramón Jáuregui Atondo (A8-0041/2017) om e-demokrati i EU: möjligheter och utmaningar, till sammanträdesperioden mars II, och

—   förlänga sammanträdet till midnatt.

Parlamentet gav sitt samtycke till dessa ändringar.

Torsdag

Talmannen meddelade att Laura Ferraras betänkande (A8-0047/2017) om begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet, efter antagande i JURI-utskottet, skulle tas upp till omröstning påföljande dag.

Arbetsplanen var därmed fastställd.


16. Uttalande av kommissionens ordförande om vitboken om EU:s framtid

Talmannen gjorde ett kort uttalande som inledning på debatten.

Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Esteban González Pons för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Ulrike Trebesius för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Vicky Maeijer för ENF-gruppen, Diane James, grupplös, Paulo Rangel, Maria João Rodrigues, Anders Primdahl Vistisen, Josep-Maria Terricabras, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Herbert Reul, Kathleen Van Brempt, Pascal Durand, Marco Valli, Janusz Lewandowski, Pervenche Berès, Fabio Massimo Castaldo, Franck Proust, Elena Valenciano, Peter Lundgren, Luděk Niedermayer, Jeppe Kofod, Gunnar Hökmark, Tanja Fajon, Viviane Reding, Roberto Gualtieri och Victor Boştinaru.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Miguel Viegas och Krisztina Morvai.

Talare: Jean-Claude Juncker.


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

17. Förberedelse av Europeiska rådets möte den 9–10 mars 2017 (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse av Europeiska rådets möte den 9–10 mars 2017 (2017/3019(RSP))

Chris Agius (rådets tjänstgörande ordförande), Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) och Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Steeve Briois för ENF-gruppen, och Krisztina Morvai, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: György Schöpflin, Tanja Fajon, Anna Elżbieta Fotyga, Javier Couso Permuy, Mario Borghezio, Tibor Szanyi om debattens förlopp, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Bernd Lucke, Udo Voigt, Ramón Jáuregui Atondo, Pervenche Berès och Tonino Picula.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias och Ana Gomes.

Talare: Dimitris Avramopoulos och Chris Agius.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


18. Hantering av problemet med minderåriga migranter som försvinner i Europa (debatt)

Uttalande av kommissionen: Hantering av problemet med minderåriga migranter som försvinner i Europa (2017/2566(RSP))

Dimitris Avramopoulos (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Hilde Vautmans för ALDE-gruppen, Marina Albiol Guzmán för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Gerard Batten för EFDD-gruppen, Mara Bizzotto för ENF-gruppen, Agustín Díaz de Mera García Consuegra och Caterina Chinnici.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Anders Primdahl Vistisen, Nathalie Griesbeck, Josu Juaristi Abaunz, Kristina Winberg, Mariya Gabriel, Josef Weidenholzer, Ryszard Czarnecki, Monika Hohlmeier, Péter Niedermüller, Notis Marias, Alessandra Mussolini, Sylvie Guillaume och Juan Fernando López Aguilar.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward, João Pimenta Lopes, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Ana Gomes och Maria Grapini.

Talare: Dimitris Avramopoulos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Lönegapet mellan kvinnor och män (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Lönegapet mellan kvinnor och män (2017/2567(RSP))

Chris Agius (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Elisabeth Köstinger för PPE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janusz Korwin-Mikke, Jana Žitňanská för ECR-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Anna Záborská, Vilija Blinkevičiūtė, Jadwiga Wiśniewska, Marian Harkin, Dominique Martin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pina Picierno, Julie Girling, Anna Hedh och Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Maria Corazza Bildt, Caterina Chinnici, Ruža Tomašić och Izaskun Bilbao Barandica.

Talare: Věra Jourová och Chris Agius.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


20. Delvis avkriminalisering nyligen av våld i hemmet i Ryssland (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Delvis avkriminalisering nyligen av våld i hemmet i Ryssland (2017/2570(RSP))

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová, Monica Macovei för ECR-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, Terry Reintke för Verts/ALE-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea, ställde en fråga ("blått kort") till Mylène Troszczynski, och Jaromír Štětina.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Iratxe García Pérez, Anna Maria Corazza Bildt, Josef Weidenholzer och Liliana Rodrigues.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Caterina Chinnici, Izaskun Bilbao Barandica, Patricija Šulin och Heidi Hautala.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


21. Kränkningar av gällande rätt till fri rörlighet för EU-medborgare som bor i Förenade kungariket och användningen av utvisningar på sex månader (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000008/2017) från Sophia in 't Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Cecilia Wikström, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Angelika Mlinar, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Beatriz Becerra Basterrechea, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom, Renate Weber, Javier Nart, Carolina Punset, Ivo Vajgl, Marian Harkin, Enrique Calvet Chambon och Marietje Schaake, för ALDE-gruppen, Claude Moraes och Seb Dance, för S&D-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Kostas Chrysogonos, Josu Juaristi Abaunz, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen och Paloma López Bermejo, för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: Kränkningar av gällande rätt till fri rörlighet för EU-medborgare som bor i Förenade kungariket och användningen av utvisningar efter sex månader (2017/2572(RSP)) (B8-0204/2017)

Catherine Bearder, Claude Moraes, Barbara Spinelli och Jean Lambert utvecklade frågan.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, Richard Corbett för S&D-gruppen, Anthea McIntyre för ECR-gruppen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Liadh Ní Riada och Seb Dance, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, och Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, Raymond Finch för EFDD-gruppen, som avböjde en fråga ("blått kort") från Anneliese Dodds, Janice Atkinson för ENF-gruppen, Jeroen Lenaers, Soraya Post, Emil Radev, Victor Negrescu och Jiří Pospíšil.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Julie Ward, Notis Marias, Nicola Caputo och Branislav Škripek.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


22. Jämn könsfördelning bland domare vid Europeiska unionens domstol (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000149/2016) från Mady Delvaux, för utskottet JURI, till rådet: Jämn könsfördelning bland domare vid Europeiska unionens domstol (2016/3025(RSP)) (B8-0203/2017)

Mady Delvaux utvecklade frågan.

Chris Agius (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan.

Talare: Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Jytte Guteland för S&D-gruppen, António Marinho e Pinto för ALDE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen, Gilles Lebreton för ENF-gruppen, och Evelyn Regner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Notis Marias och Jonathan Arnott.

Talare: Chris Agius.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


23. Mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument på energiområdet ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument mellan medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet och om upphävande av beslut nr 994/2012/EU [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

Zdzisław Krasnodębski redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Talare: Bendt Bendtsen (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Vladimir Urutchev för PPE-gruppen, Miroslav Poche för S&D-gruppen, Angelika Mlinar för ALDE-gruppen, Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, Roger Helmer för EFDD-gruppen, och Jerzy Buzek.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias och Davor Škrlec.

Talare: Miguel Arias Cañete och Zdzisław Krasnodębski.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 2.3.2017.


24. Alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel (debatt)

Betänkande om EU:s alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel [2016/2057(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

Soledad Cabezón Ruiz redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Piernicola Pedicini (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Eleonora Evi (föredragande av yttrande från utskottet PETI), Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Carlos Zorrinho för S&D-gruppen, Bolesław G. Piecha för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Janusz Korwin-Mikke, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Pál Csáky, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kateřina Konečná, Damiano Zoffoli, Urszula Krupa, Luke Ming Flanagan, Andrey Kovatchev, Tiemo Wölken och Anna Záborská.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Soledad Cabezón Ruiz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 2.3.2017.


25. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 163 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Andrejs Mamikins, José Inácio Faria, Anna Elżbieta Fotyga, Daniel Buda, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová, Josep-Maria Terricabras, Nicola Caputo, Marina Albiol Guzmán, László Tőkés, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Davor Škrlec, Gilles Lebreton, Janusz Korwin-Mikke, Pál Csáky, Jordi Solé, Liadh Ní Riada och Marek Jurek.


26. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 600.409/OJJE).


27. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.40.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, Caputo, Carthy, Carver, Castaldo, del Castillo Vera, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Kariņš, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Negrescu, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rolin, Ropė, Rosati, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Karas, Kirton-Darling, Matera, Messerschmidt, Mosca, Punset

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy