Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2329(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0017/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0017/2017

Συζήτηση :

PV 02/03/2017 - 3
CRE 02/03/2017 - 3

Ψηφοφορία :

PV 02/03/2017 - 6.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0063

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 - Βρυξέλλες

3. Έφαρμογή του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες»(συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (EE) αριθ. 390/2014 του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-2020 [2015/2329(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

Η María Teresa Giménez Barbat παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Julian King (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Λευτέρης Χριστοφόρου (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Kazimierz Michał Ujazdowski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Santiago Fisas Ayxelà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Curzio Maltese, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Laurenţiu Rebega, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Sabine Verheyen, Krystyna Łybacka, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Νικόλαος Χουντής, Patrick O'Flynn, Dominique Bilde, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Luigi Morgano και Monika Smolková.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Julian King και María Teresa Giménez Barbat.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.3.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου