Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 2 март 2017 г. - Брюксел

6. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Искане за снемане на имунитета на Марин льо Пен(гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Марин льо Пен [2016/2295(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0056)


6.2. Асоцииране между ЕС и Ливан (предвид присъединяването на Хърватия) *** (член 150 от Правилника за дейността)(гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Ливан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз [05748/2016 - C8-0171/2016- 2015/0292(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0057)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.


6.3. Споразумение между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите *** (член 150 от Правилника за дейността)(гласуване)

Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно подписването, от името на Европейския съюз, и временното прилагане на споразумение между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. [12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0058)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.


6.4. Механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти в областта на енергетиката ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения и необвързващи инструменти между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката и за отмяна на Решение № 994/2012/ЕС [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0059)


6.5. Задължения в областта на визовата реципрочност(гласуване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000142/2016), зададен от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, към Комисията: Задължения в областта на визовата реципрочност в съответствие с член 1, параграф 4 от Регламент (EО) № 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Разискването се състоя на 14 декември 2016 г. (точка 20 от протокола от 14.12.2016 г).

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, от Claude Moraes, от името на комисията LIBE, относно задълженията на Комисията в областта на визовата реципрочност, в съответствие с член 1, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-0173/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се(P8_TA(2017)0060)


6.6. Възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до медикаменти(гласуване)

Доклад относно възможностите на ЕС за подобряване на достъпа до медикаменти [2016/2057(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ENF)

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0061)


6.7. Изпълнението на програма „Творческа Европа“(гласуване)

Доклад относно изпълнението на Регламент (ЕС) № 1295/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на програма „Творческа Европа“ (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Решения № 1718/2006/ЕО, № 1855/2006/ЕО и № 1041/2009/ЕО [2015/2328(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Silvia Costa (A8-0030/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0062)

Изказвания

Cristian Dan Preda и Franz Obermayr относно протичането на гласуванията (председателят даде обяснения).

Silvia Costa (докладчик), за да сигнализира, че нейният терминал за гласуване не е функционирал при окончателното гласуване и че е искала да гласува „за“.


6.8. Изпълнението на програма „Европа за гражданите“(гласуване)

Доклад за изпълнението на Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета от 14 април 2014 година за създаване на програма „Европа за гражданите“ за периода 2014—2020 г. [2015/2329(INI)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0063)


6.9. Общата търговска политика на ЕС във връзка с неотложните въпроси, свързани с опазването на дивите видове(гласуване)

Доклад относно общата търговска политика на ЕС във връзка с неотложните въпроси, свързани с опазването на дивите видове [2016/2054(INI)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0064)

Правна информация - Политика за поверителност