Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 2. marts 2017 - Bruxelles

6. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Anmodning om ophævelse af Marine Le Pens immunitet(afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Marine Le Pens immunitet [2016/2295(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0056)


6.2. Protokol til Euro-Middelhavsaftalen om associering mellem EU og Libanon (Kroatiens tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 150)(afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [05748/2016 - C8-0171/2016- 2015/0292(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0057)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


6.3. Aftale mellem EU og Liechtenstein om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til de ydre grænser og visumpolitikken *** (forretningsordenens artikel 150)(afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020 [12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0058)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


6.4. Indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter på energiområdet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet og om ophævelse af afgørelse nr. 994/2012/EU [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0059)


6.5. Forpligtelser på området visumgensidighed(afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000142/2016) af Claude Moraes for LIBE til Kommissionen: Forpligtelser på området visumgensidighed i overensstemmelse med artikel 1, stk. 4, i forordning (EF) nr. 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Forhandlingen fandt sted den 14. december 2016 (punkt 20 i protokollen af 14.12.2016).

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5, af Claude Moraes for LIBE om Kommissionens forpligtelser for så vidt angår visumgensidighed i henhold til artikel 1, stk. 4, i forordning (EF) nr. 539/2001 (2016/2986(RSP)) B8-0173/2017

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget(P8_TA(2017)0060)


6.6. EU's muligheder for forbedring af adgangen til lægemidler(afstemning)

Betænkning om EU's muligheder for forbedring af adgangen til lægemidler [2016/2057(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af ENF-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0061)


6.7. Gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa(afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1295/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1718/2006/EF, nr. 1855/2006/EF og nr. 1041/2009/EF [2015/2328(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Silvia Costa (A8-0030/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0062)

Indlæg

Cristian Dan Preda og Franz Obermayr om afviklingen af afstemningerne (formanden gav en forklaring).

Silvia Costa (ordfører) for at meddele, at hendes afstemningsanlæg ikke havde virket under den endelige afstemning, og at hun ville have stemt for.


6.8. Gennemførelsen af programmet Europa for Borgerne(afstemning)

Betænkning om gennemførelse af Rådets forordning (EU) nr. 390/2014 af 14. april 2014 om oprettelse af programmet "Europa for Borgerne" for perioden 2014-2020 [2015/2329(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0063)


6.9. EU's fælles handelspolitik i forbindelse med tvingende hensyn til bæredygtigheden for vilde dyr og planter(afstemning)

Betænkning om EU's fælles handelspolitik i forbindelse med tvingende hensyn til bæredygtigheden for vilde dyr og planter [2016/2054(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0064)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik