Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 2. märts 2017 - Brüssel

6. Hääletused
CRE

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


6.1. Marine Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus(hääletus)

Raport Marine Le Peni puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2016/2295(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0056)


6.2. ELi ja Liibanoni vaheline Euroopa – Vahemere piirkonna leping (Horvaatia ühinemine) *** (kodukorra artikkel 150)(hääletus)

Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta [05748/2016 - C8-0171/2016- 2015/0292(NLE)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0057)

Parlament kiitis protokolli sõlmimise heaks.


6.3. ELi ja Liechtensteini leping, mis käsitleb täiendavaid norme seoses välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga *** (kodukorra artikkel 150)(hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise lepingu (mis käsitleb täiendavaid norme seoses Sisejulgeolekufondi osaks oleva välispiiride ja viisade rahastamisvahendiga aastateks 2014–2020) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta [12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0058)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


6.4. Valitsustevahelisi energiakokkuleppeid ja mittesiduvaid vahendeid käsitlev teabevahetusmehhanism ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega luuakse liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid ja mittesiduvaid vahendeid käsitlev teabevahetusmehhanism ning tunnistatakse kehtetuks otsus nr 994/2012/EL [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0059)


6.5. Kohustused vastastikuse viisavabaduse valdkonnas(hääletus)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000142/2016), mille esititas Claude Moraes LIBE komisjoni nimel komisjonile: Kohustused vastastikuse viisavabaduse valdkonnas vastavalt määruse (EÜ) nr 539/2001 artikli 1 lõikele 4 (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Arutelu toimus 14. detsembril 2016 (14.12.2016 protokollipunkt 20).

Resolutsiooni ettepanek vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5, mille esitas Claude Moraes LIBE komisjoni nimelkomisjoni kohustuste kohta vastastikuse viisavabaduse valdkonnas vastavalt määruse (EÜ) nr 539/2001 artikli 1 lõikele 4 (2016/2986(RSP)) (B8-0173/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud(P8_TA(2017)0060)


6.6. ELi võimalused parandada ravimite kättesaadavust(hääletus)

Raport ELi võimaluste kohta parandada ravimite kättesaadavust [2016/2057(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (esitaja: fraktsioon ENF)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0061)


6.7. Programmi „Loov Euroopa“ rakendamine(hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1295/2013 (millega luuakse programm „Loov Euroopa“ (2014–2020) ning tunnistatakse kehtetuks otsused nr 1718/2006/EÜ, nr 1855/2006/EÜ ja nr 1041/2009/EÜ) rakendamise kohta [2015/2328(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Silvia Costa (A8-0030/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0062)

Sõnavõtud

Cristian Dan Preda ja Franz Obermayr hääletuse toimumise teemal (president andis selgitusi).

Silvia Costa (raportöör) andis teada, et tema hääletuspult ei töötanud lõpphääletuse ajal, ehkki ta oleks soovinud anda oma poolthääle.


6.8. Programmi „Kodanike Euroopa“ rakendamine(hääletus)

Raport nõukogu määruse (EL) nr 390/2014 (millega kehtestatakse ajavahemikuks 2014–2020 programm „Kodanike Euroopa“) rakendamise kohta [2015/2329(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0063)


6.9. Ühine kaubanduspoliitika ja vajadus tagada looduslike liikide säilimine(hääletus)

Raport ELi ühise kaubanduspoliitika ja vajaduse kohta tagada looduslike liikide säilimine [2016/2054(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0064)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika