Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 2 maart 2017 - Brussel

6. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Marine Le Pen(stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Marine Le Pen [2016/2295(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0056)


6.2. Euro-mediterrane overeenkomst EU-Libanon (toetreding van Kroatië) *** (artikel 150 van het Reglement)(stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [05748/2016 - C8-0171/2016- 2015/0292(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0057)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol.


6.3. Overeenkomst EU-Liechtenstein betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa *** (artikel 150 van het Reglement)(stemming)

Aanbeveling betreffende het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het Vorstendom Liechtenstein betreffende aanvullende regels met betrekking tot het instrument voor financiële steun voor de buitengrenzen en visa als onderdeel van het Fonds voor interne veiligheid voor de periode 2014-2020 [12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0058)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


6.4. Mechanisme voor informatie-uitwisseling met betrekking tot intergouvernementele overeenkomsten en niet-bindende instrumenten op energiegebied ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een mechanisme voor informatie-uitwisseling met betrekking tot intergouvernementele overeenkomsten en niet-bindende instrumenten tussen lidstaten en derde landen op energiegebied en tot intrekking van Besluit nr. 994/2012/EU [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0059)


6.5. Verplichtingen op het gebied van visumwederkerigheid(stemming)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000142/2016) van Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, aan de Commissie: Verplichtingen op het gebied van visumwederkerigheid overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Verordening (EG) nr. 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Het debat heeft plaatsgevonden op 14 december 2016 (punt 20 van de notulen van 14.12.2016).

Ontwerpresolutie, overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediend door Claude Moraes, namens de Commissie LIBE, over de verplichtingen van de Commissie op het gebied van visumwederkerigheid overeenkomstig artikel 1, lid 4, van Verordening (EG) nr. 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-0173/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen(P8_TA(2017)0060)


6.6. Opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen(stemming)

Verslag over EU-opties voor een betere toegang tot geneesmiddelen [2016/2057(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de ENF-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0061)


6.7. Uitvoering van het programma "Creatief Europa"(stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1295/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van het programma Creatief Europa (2014-2020) en tot intrekking van de Besluiten nr. 1718/2006/EG, nr. 1855/2006/EG en nr. 1041/2009/EG [2015/2328(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: Silvia Costa (A8-0030/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0062)

Het woord werd gevoerd door:

Cristian Dan Preda en Franz Obermayr, over het verloop van de stemmingen (de Voorzitter geeft toelichting).

Silvia Costa (rapporteur), om te melden dat haar stemapparaat niet werkte tijdens de eindstemming, en dat zij vóór had willen stemmen.


6.8. Uitvoering van het programma "Europa voor de burger"(stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 390/2014 van de Raad van 14 april 2014 tot vaststelling van het programma "Europa voor de burger" voor de periode 2014-2020 [2015/2329(INI)] - Commissie cultuur en onderwijs. Rapporteur: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0063)


6.9. Gemeenschappelijk handelsbeleid in de context van duurzaamheidsvereisten voor natuurlijke fauna(stemming)

Verslag over het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU in de context van duurzaamheidsvereisten voor natuurlijke fauna [2016/2054(INI)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0064)

Juridische mededeling - Privacybeleid