Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 2 marca 2017 r. - Bruksela

6. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Wniosek o uchylenie immunitetu Marine Le Pen(głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Marine Le Pen [2016/2295(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0056)


6.2. Układ eurośródziemnomorski UE-Liban (przystąpienie Chorwacji) *** (art. 150 Regulaminu)(głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [05748/2016 - C8-0171/2016- 2015/0292(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0057)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


6.3. Umowa UE-Liechtenstein w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz *** (art. 150 Regulaminu)(głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020 [12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0058)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


6.4. Mechanizm wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych i niewiążących instrumentów w dziedzinie energii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych i instrumentów niewiążących w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a państwami trzecimi i uchylającej decyzję nr 994/2012/UE [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0059)


6.5. Zobowiązania w obszarze wzajemności wizowej(głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000142/2016), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Zobowiązania w obszarze wzajemności wizowej zgodnie z art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Debata odbyła się dnia 14 grudnia 2016 r. (pkt 20 protokołu z dnia 14.12.2016).

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu przez Claude’a Moraesa, w imieniu komisji LIBE, w sprawie obowiązków Komisji w dziedzinie wzajemności wizowej na podstawie art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-0173/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto(P8_TA(2017)0060)


6.6. Możliwości zwiększenia dostępu do leków(głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie unijnych możliwości zwiększenia dostępu do leków [2016/2057(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ENF)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0061)


6.7. Wdrażanie programu Kreatywna Europa(głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2014–2020) i uchylającego decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE [2015/2328(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Silvia Costa (A8-0030/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0062)

Wystąpienia

Cristian Dan Preda i Franz Obermayr w sprawie przebiegu głosowania (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Silvia Costa (sprawozdawczyni), która poinformowała, że jej stanowisko do głosowania nie zadziałało w czasie głosowania końcowego i że chciała zagłosować za przyjęciem sprawozdania.


6.8. Wdrażanie programu Europa dla Obywateli(głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia rozporządzenia Rady (UE) nr 390/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. ustanawiającego program „Europa dla Obywateli” na lata 2014–2020 [2015/2329(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0063)


6.9. Wspólna polityka handlowa UE w kontekście wymogów dotyczących ochrony dzikiej fauny i flory(głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wspólnej polityki handlowej UE w kontekście wymogów dotyczących ochrony dzikiej fauny i flory [2016/2054(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0064)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności