Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 2 mars 2017 - Bryssel

6. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


6.1. Begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet(omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet [2016/2295(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0056)


6.2. Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen)(omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [05748/2016 - C8-0171/2016- 2015/0292(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0057)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


6.3. Avtal mellan EU och Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering *** (artikel 150 i arbetsordningen)(omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Furstendömet Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering som är en del av fonden för inre säkerhet för perioden 2014–2020 [12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0058)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


6.4. Mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument på energiområdet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument mellan medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet och om upphävande av beslut nr 994/2012/EU [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0059)


6.5. Skyldigheter när det gäller ömsesidighet i fråga om viseringar(omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000142/2016) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Skyldigheter när det gäller ömsesidighet i fråga om viseringar i enlighet med artikel 1.4 i förordning (EG) nr 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Debatten hade ägt rum den 14 december 2016 (punkt 20 i protokollet av den 14.12.2016).

Resolutionsförslag från Claude Moraes, framlagt i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen, för utskottet LIBE, om kommissionens skyldigheter på området för ömsesidighet i fråga om viseringar i enlighet med artikel 1.4 i förordning (EG) nr 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-0173/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs(P8_TA(2017)0060)


6.6. Alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel(omröstning)

Betänkande om EU:s alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel [2016/2057(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från ENF-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0061)


6.7. Genomförande av programmet Kreativa Europa(omröstning)

Betänkande om genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1295/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av programmet Kreativa Europa (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1718/2006/EG, nr 1855/2006/EG och nr 1041/2009/EG [2015/2328(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Silvia Costa (A8-0030/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0062)

Inlägg:

Cristian Dan Preda och Franz Obermayr, om omröstningens förlopp (talmannen gjorde förtydliganden).

Silvia Costa (föredragande), om att hennes omröstningsapparat inte hade fungerat vid slutomröstningen och att hon hade velat rösta för.


6.8. Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna(omröstning)

Betänkande om genomförandet av rådets förordning (EU) nr 390/2014 av den 14 april 2014 om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020 [2015/2329(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0063)


6.9. Gemensam handelspolitik i samband med tvingande hänsyn till hållbarheten för vilda djur och växter(omröstning)

Betänkande om EU:s gemensamma handelspolitik i samband med tvingande hänsyn till hållbarheten för vilda djur och växter [2016/2054(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0064)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy