Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 2 март 2017 г. - Брюксел

9. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от Съвета и Комисията

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейска комисия (05876/2017 [01] - C8-0037/2017 - 2016/2151(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Общ бюджет на ЕС - Изпълнителни агенции (05874/2017 - C8-0038/2017 - 2016/2151(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски парламент (05876/2017 [02] - C8-0039/2017 - 2016/2152(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съвет и Европейски съвет (05876/2017 [03] - C8-0040/2017 - 2016/2153(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Съд на Европейския съюз (05876/2017 [04] - C8-0041/2017 - 2016/2154(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Сметна палата (05876/2017 [05] - C8-0042/2017 - 2016/2155(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски икономически и социален комитет (05876/2017 [06] - C8-0043/2017 - 2016/2156(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Комитет на регионите (05876/2017 [07] - C8-0044/2017 - 2016/2157(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски омбудсман (05876/2017 [08] - C8-0045/2017 - 2016/2158(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейски надзорен орган по защита на данните (05876/2017 [09] - C8-0046/2017 - 2016/2159(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

JURI, LIBE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Общ бюджет на Европейския съюз - Европейска служба за външна дейност (05876/2017 [10] - C8-0047/2017 - 2016/2160(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейски център за развитие на професионалното обучение (05873/2017 [01] - C8-0048/2017 - 2016/2161(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL, ITRE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) (05873/2017 [02] - C8-0049/2017 - 2016/2162(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Агенция на Европейския съюз за основните права (05873/2017 [03] - C8-0050/2017 - 2016/2163(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (05873/2017 [04] - C8-0051/2017 - 2016/2164(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, LIBE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Европейска агенция за околната среда (05873/2017 [05] - C8-0052/2017 - 2016/2166(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (05873/2017 [06] - C8-0053/2017 - 2016/2167(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Център за преводи за органите на Европейския съюз (05873/2017 [07] - C8-0054/2017 - 2016/2168(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

CULT

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Европейска агенция по лекарствата (05873/2017 [08] - C8-0055/2017 - 2016/2169(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност за 2015 г. - Европейско звено за съдебно сътрудничество (Евроюст) (05873/2017 [09] - C8-0056/2017 - 2016/2170(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейска фондация за обучение (ETF) (05873/2017 [10] - C8-0057/2017 - 2016/2171(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейска агенция за морска безопасност (AESM) (05873/2017 [11] - C8-0058/2017 - 2016/2172(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (AESA) (05873/2017 [12] - C8-0059/2017 - 2016/2173(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейски орган за безопасност на храните (EFSA) (05873/2017 [13] - C8-0060/2017 - 2016/2174(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) (05873/2017 [14] - C8-0061/2017 - 2016/2175(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA) (05873/2017 [15] - C8-0062/2017 - 2016/2176(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейска железопътна агенция (AFE) (05873/2017 [16] - C8-0063/2017 - 2016/2177(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

TRAN

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейски полицейски колеж (CEPOL) (05873/2017 [17] - C8-0064/2017 - 2016/2178(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите - членки на Европейския съюз (FRONTEX) (05873/2017 [18] - C8-0065/2017 - 2016/2179(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

AFET, LIBE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейската агенция за ГНСС (GSA) (05873/2017 [19] - C8-0066/2017 - 2016/2180(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейска агенция за контрол на рибарството (AECP) (05873/2017 [20] - C8-0067/2017 - 2016/2181(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

PECH

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейска агенция по химикали (ECHA ) (05873/2017 [21] - C8-0068/2017 - 2016/2182(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Агенция за снабдяване към Евратом (05873/2017 [22] - C8-0069/2017 - 2016/2183(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейска полицейска служба (Европол) (05873/2017 [23] - C8-0070/2017 - 2016/2184(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейски институт за равенство между половете (EIGE) (05873/2017 [24] - C8-0071/2017 - 2016/2185(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

FEMM

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейски банков орган (ABE) (05873/2017 [25] - C8-0072/2017 - 2016/2186(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (AEAPP) (05873/2017 [26] - C8-0073/2017 - 2016/2187(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

EMPL, ECON

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейски орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) (05873/2017 [27] - C8-0074/2017 - 2016/2188(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ECON

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) (05873/2017 [28] - C8-0075/2017 - 2016/2189(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (ОЕРЕС) (05873/2017 [29] - C8-0076/2017 - 2016/2190(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, IMCO

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейски институт за иновации и технологии (EIT) (05873/2017 [30] - C8-0077/2017 - 2016/2191(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) (05873/2017 [31] - C8-0078/2017 - 2016/2192(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (eu-LISA) (05873/2017 [32] - C8-0079/2017 - 2016/2193(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

LIBE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Общ бюджет на ЕС - 8-и ЕФР (05376/2017 - C8-0081/2017 - 2016/2202(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Общ бюджет на ЕС - Девети ЕФР (05377/2017 - C8-0082/2017 - 2016/2202(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Общ бюджет на ЕС - Десети ЕФР (05378/2017 - C8-0083/2017 - 2016/2202(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Общ бюджет на ЕС - Единадесети ЕФР (05379/2017 - C8-0084/2017 - 2016/2202(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

DEVE, BUDG

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Международна организация по термоядрена енергия „ITER“ (05875/2017 [01] - C8-0085/2017 - 2016/2194(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Съвместно предприятие SESAR (05875/2017 [02] - C8-0086/2017 - 2016/2195(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, TRAN

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Съвместно предприятие „Чисто небе“ (05875/2017 [03] - C8-0087/2017 - 2016/2196(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, ITRE, TRAN

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Съвместно предприятие „Биотехнологични производства“ (05875/2017 [04] - C8-0088/2017 - 2016/2197(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE, REGI

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Съвместно предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (05875/2017 [05] - C8-0089/2017 - 2016/2198(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ENVI, ITRE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (05875/2017 [06] - C8-0090/2017 - 2016/2199(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

- Освобождаване от отговорност за 2015 г.: Съвместно предприятие ECSEL (05875/2017 [07] - C8-0091/2017 - 2016/2201(DEC))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

подпомагаща :

ITRE

2) от членове на Парламента, предложения за резолюции (член 133 от Правилника за дейността)

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно депресията (B8-0119/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно запазването на по-възрастните работници в активна заетост и предаването на знания (B8-0127/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Bernard Monot и Mylène Troszczynski. Предложение за резолюция относно компрометирането на европейските институции във връзка с радикалния ислям (B8-0128/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

- Steeve Briois. Предложение за резолюция относно блокиране на присъединяването на Хърватия към Шенгенското пространство (B8-0129/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Предложение за резолюция относно търговията с технологии за наблюдение (B8-0130/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

- Antanas Guoga, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella и Ramon Tremosa i Balcells. Предложение за резолюция относно подкрепа за опазването на културното наследство на етническите малцинства в Европа (B8-0131/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

CULT

- Mireille D'Ornano и Sophie Montel. Предложение за резолюция относно опазването на гепардите (B8-0132/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно насърчаването на проучване на задълбочаването на заплахите за биологичното разнообразие, причинени от Европейския съюз и регистрирани на негова територия (B8-0134/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

INTA

- Nuno Melo. Предложение за резолюция относно употребата на канабис (B8-0135/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

LIBE

- Lorenzo Fontana. Предложение за резолюция относно информационните дейности във връзка с новите видове наркотици (B8-0136/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

LIBE

- Mireille D'Ornano и Sophie Montel. Предложение за резолюция относно въвеждането на видеонаблюдение в европейските кланици (B8-0137/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Martina Anderson, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Lynn Boylan, Udo Bullmann, Nicola Caputo, Nessa Childers, Lefteris Christoforou, Anna Maria Corazza Bildt, Seb Dance, Mady Delvaux, Stefan Eck, Ismail Ertug, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, Tania González Peñas, Antanas Guoga, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Benedek Jávor, Sajjad Karim, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Jo Leinen, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, Bronis Ropė, Alfred Sant, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Molly Scott Cato, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Catherine Stihler, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Hilde Vautmans, Julie Ward, Tiemo Wölken, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg и Ivan Štefanec. Предложение за резолюция относно борбата с дискриминацията, основана на раса, религия и гражданство (B8-0138/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

AFET

Правна информация - Политика за поверителност