Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 - Βρυξέλλες

9. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Απαλλαγή 2015 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή (05876/2017 [01] - C8-0037/2017 - 2016/2151(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2015 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - εκτελεστικοί οργανισμοί (05874/2017 - C8-0038/2017 - 2016/2151(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2015 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (05876/2017 [02] - C8-0039/2017 - 2016/2152(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2015 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (05876/2017 [03] - C8-0040/2017 - 2016/2153(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2015 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο (05876/2017 [04] - C8-0041/2017 - 2016/2154(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2015 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο (05876/2017 [05] - C8-0042/2017 - 2016/2155(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2015 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (05876/2017 [06] - C8-0043/2017 - 2016/2156(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ – Επιτροπή των Περιφερειών (05876/2017 [07] - C8-0044/2017 - 2016/2157(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2015 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (05876/2017 [08] - C8-0045/2017 - 2016/2158(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2015 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδοµένων (05876/2017 [09] - C8-0046/2017 - 2016/2159(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

JURI, LIBE

- Απαλλαγή 2015 : Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (05876/2017 [10] - C8-0047/2017 - 2016/2160(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (05873/2017 [01] - C8-0048/2017 - 2016/2161(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL, ITRE

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND) (05873/2017 [02] - C8-0049/2017 - 2016/2162(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Απαλλαγή 2015 : Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) (05873/2017 [03] - C8-0050/2017 - 2016/2163(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκό Kέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (OEDT) (05873/2017 [04] - C8-0051/2017 - 2016/2164(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI, LIBE

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) (05873/2017 [05] - C8-0052/2017 - 2016/2166(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (05873/2017 [06] - C8-0053/2017 - 2016/2167(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Απαλλαγή 2015 : Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) (05873/2017 [07] - C8-0054/2017 - 2016/2168(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

CULT

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (05873/2017 [08] - C8-0055/2017 - 2016/2169(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Απαλλαγή 2015 : Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust) (05873/2017 [09] - C8-0056/2017 - 2016/2170(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) (05873/2017 [10] - C8-0057/2017 - 2016/2171(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) (05873/2017 [11] - C8-0058/2017 - 2016/2172(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

TRAN

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) (05873/2017 [12] - C8-0059/2017 - 2016/2173(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

TRAN

- Απαλλαγή 2015 : Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (05873/2017 [13] - C8-0060/2017 - 2016/2174(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (05873/2017 [14] - C8-0061/2017 - 2016/2175(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (05873/2017 [15] - C8-0062/2017 - 2016/2176(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) (05873/2017 [16] - C8-0063/2017 - 2016/2177(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

TRAN

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) (05873/2017 [17] - C8-0064/2017 - 2016/2178(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) (05873/2017 [18] - C8-0065/2017 - 2016/2179(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, LIBE

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS) (05873/2017 [19] - C8-0066/2017 - 2016/2180(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) (05873/2017 [20] - C8-0067/2017 - 2016/2181(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PECH

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (05873/2017 [21] - C8-0068/2017 - 2016/2182(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Απαλλαγή 2015 - Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) (05873/2017 [22] - C8-0069/2017 - 2016/2183(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (EUROPOL) (05873/2017 [23] - C8-0070/2017 - 2016/2184(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) (05873/2017 [24] - C8-0071/2017 - 2016/2185(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

FEMM

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) (05873/2017 [25] - C8-0072/2017 - 2016/2186(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ECON

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (05873/2017 [26] - C8-0073/2017 - 2016/2187(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL, ECON

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (05873/2017 [27] - C8-0074/2017 - 2016/2188(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ECON

- Απαλλαγή 2015 : Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (05873/2017 [28] - C8-0075/2017 - 2016/2189(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2015 : Οργανισμός του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) (05873/2017 [29] - C8-0076/2017 - 2016/2190(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE, IMCO

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) (05873/2017 [30] - C8-0077/2017 - 2016/2191(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (05873/2017 [31] - C8-0078/2017 - 2016/2192(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων πληροφοριών μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (EU-LISA) (05873/2017 [32] - C8-0079/2017 - 2016/2193(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2015 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - 8ο ΕΤΑ (05376/2017 - C8-0081/2017 - 2016/2202(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Απαλλαγή 2015 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - 9ο ΕΤΑ (05377/2017 - C8-0082/2017 - 2016/2202(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Απαλλαγή 2015 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - 10ο ΕΤΑ (05378/2017 - C8-0083/2017 - 2016/2202(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Απαλλαγή 2015 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - 11o ΕΤΑ (05379/2017 - C8-0084/2017 - 2016/2202(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Απαλλαγή 2015 - Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας Σύντηξης (ITER) (05875/2017 [01] - C8-0085/2017 - 2016/2194(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2015 : Κοινή Επιχείρηση - Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (SESAR) (05875/2017 [02] - C8-0086/2017 - 2016/2195(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE, TRAN

- Απαλλαγή 2015 : Κοινή Επιχείρηση - Αεροναυτική και Περιβάλλον (CLEAN SKY) (05875/2017 [03] - C8-0087/2017 - 2016/2196(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE, TRAN

- Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση - Βιομηχανίες βιοπροϊόντων (BBI) (05875/2017 [04] - C8-0088/2017 - 2016/2197(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE, REGI

- Απαλλαγή 2015 : Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα» 2 (IMI) (05875/2017 [05] - C8-0089/2017 - 2016/2198(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE

- Απαλλαγή 2015 : Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (FCH) (05875/2017 [06] - C8-0090/2017 - 2016/2199(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2015 : Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία (ECSEL) (05875/2017 [07] - C8-0091/2017 - 2016/2201(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

2) από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάθλιψη (B8-0119/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παραμονή των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων στην απασχόληση και με τη μετάδοση δεξιοτήτων (B8-0127/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Bernard Monot και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμβιβαστική στάση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων απέναντι στο ριζοσπαστικό Ισλάμ (B8-0128/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Steeve Briois. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παρεμπόδιση της προσχώρησης της Κροατίας στον χώρο Σένγκεν (B8-0129/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το εμπόριο των τεχνολογιών παρακολούθησης (B8-0130/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Antanas Guoga, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella και Ramon Tremosa i Balcells. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στήριξη στη διαφύλαξη της κληρονομιάς των εθνοτικών μειονοτήτων στην Ευρώπη (B8-0131/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

CULT

- Mireille D'Ornano και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία του γατόπαρδου (B8-0132/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εκπόνηση λεπτομερούς μελέτης που αφορά τις απειλές κατά της βιοποικιλότητας στην ΕΕ, οι οποίες προέρχονται από την ίδια την ΕΕ (B8-0134/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

INTA

- Nuno Melo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατανάλωση κάνναβης (B8-0135/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

LIBE

- Lorenzo Fontana. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις δράσεις ενημέρωσης όσον αφορά τις νέες ναρκωτικές ουσίες (B8-0136/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

LIBE

- Mireille D'Ornano και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καθιέρωση του ελέγχου με βίντεο στα ευρωπαϊκά σφαγεία (B8-0137/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Martina Anderson, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Lynn Boylan, Udo Bullmann, Nicola Caputo, Nessa Childers, Λευτέρης Χριστοφόρου, Anna Maria Corazza Bildt, Seb Dance, Mady Delvaux, Stefan Eck, Ismail Ertug, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, Tania González Peñas, Antanas Guoga, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Benedek Jávor, Sajjad Karim, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Merja Kyllönen, Μιλτιάδης Κύρκος, Dietmar Köster, Jo Leinen, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, Bronis Ropė, Alfred Sant, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Molly Scott Cato, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Catherine Stihler, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Hilde Vautmans, Julie Ward, Tiemo Wölken, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg και Ivan Štefanec. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλής, θρησκείας και υπηκοότητας (B8-0138/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου