Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 2. marca 2017 - Brusel

9. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Absolutórium za rok 2015: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia (05876/2017 [01] - C8-0037/2017 - 2016/2151(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2015: Všeobecný rozpočet EÚ – Výkonné agentúry (05874/2017 - C8-0038/2017 - 2016/2151(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2015: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky parlament (05876/2017 [02] - C8-0039/2017 - 2016/2152(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2015: Všeobecný rozpočet EÚ – Rada a Európska rada (05876/2017 [03] - C8-0040/2017 - 2016/2153(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2015: Všeobecný rozpočet EÚ – Súdny dvor (05876/2017 [04] - C8-0041/2017 - 2016/2154(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2015: Všeobecný rozpočet EÚ – Dvor audítorov (05876/2017 [05] - C8-0042/2017 - 2016/2155(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2015: Všeobecný rozpočet EÚ - Európsky hospodársky a sociálny výbor (05876/2017 [06] - C8-0043/2017 - 2016/2156(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2015: Všeobecný rozpočet EÚ – Výbor regiónov (05876/2017 [07] - C8-0044/2017 - 2016/2157(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2015: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky ombudsman (05876/2017 [08] - C8-0045/2017 - 2016/2158(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutórium za rok 2015: Všeobecný rozpočet EÚ – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (05876/2017 [09] - C8-0046/2017 - 2016/2159(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

JURI, LIBE

- Absolutórium za rok 2015: Všeobecný rozpočet EÚ – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (05876/2017 [10] - C8-0047/2017 - 2016/2160(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Absolutórium za rok 2015: Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) (05873/2017 [01] - C8-0048/2017 - 2016/2161(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

EMPL, ITRE

- Absolutórium za rok 2015: Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (EUROFOUND) (05873/2017 [02] - C8-0049/2017 - 2016/2162(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

EMPL

- Absolutórium za rok 2015: Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) (05873/2017 [03] - C8-0050/2017 - 2016/2163(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

LIBE

- Absolutórium za rok 2015: Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (05873/2017 [04] - C8-0051/2017 - 2016/2164(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI, LIBE

- Absolutórium za rok 2015: Európska environmentálna agentúra (EEA) (05873/2017 [05] - C8-0052/2017 - 2016/2166(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI

- Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) (05873/2017 [06] - C8-0053/2017 - 2016/2167(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

EMPL

- Absolutórium za rok 2015: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT) (05873/2017 [07] - C8-0054/2017 - 2016/2168(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

CULT

- Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre lieky (EMA) (05873/2017 [08] - C8-0055/2017 - 2016/2169(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI

- Absolutórium za rok 2015: Európska jednotka pre justičnú spoluprácu (Eurojust) (05873/2017 [09] - C8-0056/2017 - 2016/2170(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

LIBE

- Absolutórium za rok 2015: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF) (05873/2017 [10] - C8-0057/2017 - 2016/2171(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

EMPL

- Absolutórium za rok 2015: Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA) (05873/2017 [11] - C8-0058/2017 - 2016/2172(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

TRAN

- Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) (05873/2017 [12] - C8-0059/2017 - 2016/2173(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

TRAN

- Absolutórium za rok 2015: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (05873/2017 [13] - C8-0060/2017 - 2016/2174(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI

- Absolutórium za rok 2015: Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) (05873/2017 [14] - C8-0061/2017 - 2016/2175(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI

- Absolutórium za rok 2015: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) (05873/2017 [15] - C8-0062/2017 - 2016/2176(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

- Absolutórium za rok 2015: Európska železničná agentúra (ERA) (05873/2017 [16] - C8-0063/2017 - 2016/2177(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

TRAN

- Absolutórium za rok 2015: Európska policajná akadémia (CEPOL) (05873/2017 [17] - C8-0064/2017 - 2016/2178(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

LIBE

- Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) (05873/2017 [18] - C8-0065/2017 - 2016/2179(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

AFET, LIBE

- Absolutórium za rok 2015: Agentúra pre európsky GNSS (GNSS) (05873/2017 [19] - C8-0066/2017 - 2016/2180(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

- Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra pre kontrolu rybárstva (EFCA) (05873/2017 [20] - C8-0067/2017 - 2016/2181(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

PECH

- Absolutórium za rok 2015: Európska chemická agentúra (ECHA) (05873/2017 [21] - C8-0068/2017 - 2016/2182(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI

- Absolutórium za rok 2015: Zásobovacia agentúra Euratomu (EURATOM) (05873/2017 [22] - C8-0069/2017 - 2016/2183(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

- Absolutórium za rok 2015: Európsky policajný úrad (EUROPOL) (05873/2017 [23] - C8-0070/2017 - 2016/2184(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

LIBE

- Absolutórium za rok 2015: Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) (05873/2017 [24] - C8-0071/2017 - 2016/2185(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

FEMM

- Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) (05873/2017 [25] - C8-0072/2017 - 2016/2186(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ECON

- Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) (05873/2017 [26] - C8-0073/2017 - 2016/2187(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

EMPL, ECON

- Absolutórium za rok 2015: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) (05873/2017 [27] - C8-0074/2017 - 2016/2188(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ECON

- Absolutórium za rok 2015: Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) (05873/2017 [28] - C8-0075/2017 - 2016/2189(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

- Absolutórium za rok 2015: Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) (05873/2017 [29] - C8-0076/2017 - 2016/2190(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE, IMCO

- Absolutórium za rok 2015: Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) (05873/2017 [30] - C8-0077/2017 - 2016/2191(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

- Absolutórium za rok 2015: Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (05873/2017 [31] - C8-0078/2017 - 2016/2192(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

LIBE

- Absolutórium za rok 2015: Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) (05873/2017 [32] - C8-0079/2017 - 2016/2193(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

LIBE

- Absolutórium za rok 2015: Všeobecný rozpočet EÚ – 8. ERF (05376/2017 - C8-0081/2017 - 2016/2202(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2015: Všeobecný rozpočet EÚ – 9. ERF (05377/2017 - C8-0082/2017 - 2016/2202(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2015: Všeobecný rozpočet EÚ – 10. ERF (05378/2017 - C8-0083/2017 - 2016/2202(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2015: Všeobecný rozpočet EÚ – 11. ERF (05379/2017 - C8-0084/2017 - 2016/2202(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

DEVE, BUDG

- Absolutórium za rok 2015: Medzinárodná organizácia pre energiu jadrovej syntézy (ITER) (05875/2017 [01] - C8-0085/2017 - 2016/2194(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

- Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik – Bezpečnosť letovej prevádzky (SESAR) (05875/2017 [02] - C8-0086/2017 - 2016/2195(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE, TRAN

- Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik – aeronautika a životné prostredie (Čisté nebo) (05875/2017 [03] - C8-0087/2017 - 2016/2196(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI, ITRE, TRAN

- Absolutórium za rok 2015: Priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI) (05875/2017 [04] - C8-0088/2017 - 2016/2197(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE, REGI

- Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik pre iniciatívu pre inovačné lieky 2 (IMI) (05875/2017 [05] - C8-0089/2017 - 2016/2198(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ENVI, ITRE

- Absolutórium za rok 2015: Spoločný podnik pre palivové články a vodík (FCH) (05875/2017 [06] - C8-0090/2017 - 2016/2199(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

- Absolutórium za rok 2015: Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy (spoločný podnik ECSEL) (05875/2017 [07] - C8-0091/2017 - 2016/2201(DEC))

pridelené:

gestorský výbor:

CONT

stanovisko:

ITRE

2) poslancov, návrh uznesenia (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o depresii (B8-0119/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o udržiavaní starších pracovníkov v aktívnom zamestnaneckom pomere a prenose zručností (B8-0127/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

EMPL

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Bernard Monot a Mylène Troszczynski. Návrh uznesenia o ústupkoch európskych inštitúcií voči radikálnemu islamu (B8-0128/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

CULT

- Steeve Briois. Návrh uznesenia o blokovaní pristúpenia Chorvátska k schengenskému priestoru (B8-0129/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

- Isabella Adinolfi. Návrh uznesenia o obchode so sledovacími technológiami (B8-0130/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

AFET

- Antanas Guoga, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella a Ramon Tremosa i Balcells. Návrh uznesenia o podpore zachovania dedičstva etnických menšín v Európe (B8-0131/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

LIBE

stanovisko:

CULT

- Mireille D'Ornano a Sophie Montel. Návrh uznesenia o ochrane geparda (B8-0132/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o podpore podrobnej štúdie o ohrození biodiverzity spôsobenom Európskou úniou a zaregistrovanom na jej území (B8-0134/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

INTA

- Nuno Melo. Návrh uznesenia o užívaní marihuany (B8-0135/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

LIBE

- Lorenzo Fontana. Návrh uznesenia o informačnej kampani o nových drogách (B8-0136/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

ENVI

stanovisko:

LIBE

- Mireille D'Ornano a Sophie Montel. Návrh uznesenia o zavedení videokontroly na európskych bitúnkoch (B8-0137/2017)

pridelené:

gestorský výbor:

AGRI

- Martina Anderson, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Lynn Boylan, Udo Bullmann, Nicola Caputo, Nessa Childers, Lefteris Christoforou, Anna Maria Corazza Bildt, Seb Dance, Mady Delvaux, Stefan Eck, Ismail Ertug, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, Tania González Peñas, Antanas Guoga, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Benedek Jávor, Sajjad Karim, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Jo Leinen, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, Bronis Ropė, Alfred Sant, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Molly Scott Cato, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Catherine Stihler, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Hilde Vautmans, Julie Ward, Tiemo Wölken, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg a Ivan Štefanec. Návrh uznesenia o boji proti diskriminácii z dôvodu rasy, náboženského vyznania a štátnej príslušnosti (B8-0138/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia