Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 - Βρυξέλλες

10. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή AFET

- Αντίκτυπος του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (2016/2301(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: INTA
γνωμοδότηση: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, ITRE

επιτροπή JURI

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ενωσιακούσυστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειαςκαι της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (αναδιατύπωση) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: INTA
γνωμοδότηση: AFET, JURI (άρθρο 104 του Κανονισμού)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου