Seznam 
Zápis
PDF 240kWORD 77k
Čtvrtek, 2. března 2017 - Brusel
1.Zahájení denního zasedání
 2.Provádění programu Kreativní Evropa (rozprava)
 3.Provádění programu „Evropa pro občany“ (rozprava)
 4.Společná obchodní politika EU v kontextu požadavků nezbytných pro zachování volně žijících a planě rostoucích druhů (krátké přednesení)
 5.Přivítání
 6.Hlasování
  6.1.Žádost, aby byla Marine Le Penová zbavena imunity (hlasování)
  6.2.Evropsko-středomořská dohoda mezi EU a Libanonem (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.3.Dohoda mezi EU a Lichtenštejnskem o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  6.4.Mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích v oblasti energetiky ***I (hlasování)
  6.5.Povinnosti v oblasti vízové vzájemnosti (hlasování)
  6.6.Možnosti, jak zlepšit přístup k lékům (hlasování)
  6.7.Provádění programu Kreativní Evropa (hlasování)
  6.8.Provádění programu „Evropa pro občany“ (hlasování)
  6.9.Společná obchodní politika EU v kontextu požadavků nezbytných pro zachování volně žijících a planě rostoucích druhů (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Předložení dokumentů
 10.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 11.Předání textů přijatých během zasedání
 12.Termíny příštích zasedání
 13.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Provádění programu Kreativní Evropa (rozprava)

Zpráva o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1295/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020) a zrušují rozhodnutí č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/2009/ES [2015/2328(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Silvia Costa (A8-0030/2017)

Silvia Costa uvedla zprávu.

Vystoupil Carlos Moedas (člen Komise).

Vystoupili: Clare Moody (zpravodajka výboru BUDG), Bogdan Brunon Wenta za skupinu PPE, Luigi Morgano za skupinu S&D, Hans-Olaf Henkel za skupinu ECR, Kaja Kallas za skupinu ALDE, Martina Michels za skupinu GUE/NGL, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Isabella Adinolfi za skupinu EFDD, Dominique Bilde za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Sabine Verheyen, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Hans-Olaf Henkel, Momchil Nekov, Julie Girling, Liadh Ní Riada, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Notis Marias, Francisco José Millán Mon, Monika Smolková, Kinga Gál, Alex Mayer, Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Csaba Sógor.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Grapini, Ivana Maletić, Julie Ward, Nicola Caputo, Lefteris Christoforou a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupili: Carlos Moedas a Silvia Costa.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.7 zápisu ze dne 2.3.2017.


3. Provádění programu „Evropa pro občany“ (rozprava)

Zpráva o uplatňování nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 14. dubna 2014, kterým se zavádí program „Evropa pro občany“ na období 2014–2020 [2015/2329(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

María Teresa Giménez Barbat uvedla zprávu.

Vystoupil Julian King (člen Komise).

Vystoupili: Lefteris Christoforou (zpravodaj výboru BUDG), Kazimierz Michał Ujazdowski (zpravodaj výboru AFCO), Santiago Fisas Ayxelà za skupinu PPE, a Sylvie Guillaume za skupinu S&D.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Ruža Tomašić za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Curzio Maltese za skupinu GUE/NGL, Helga Trüpel za skupinu Verts/ALE, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Laurenţiu Rebega za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Sabine Verheyen, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Dominique Bilde, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Luigi Morgano a Monika Smolková.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini a Seán Kelly.

Vystoupili: Julian King a María Teresa Giménez Barbat.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5.8 zápisu ze dne 2.3.2017.


4. Společná obchodní politika EU v kontextu požadavků nezbytných pro zachování volně žijících a planě rostoucích druhů (krátké přednesení)

Zpráva o společné obchodní politice EU v kontextu požadavků nezbytných pro zachování volně žijících a planě rostoucích druhů [2016/2054(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

Emma McClarkin uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Catherine Bearder, Andreas Schwab a Ricardo Serrão Santos.

Vystoupil Julian King (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 5.9 zápisu ze dne 2.3.2017.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:10 před hlasováním a pokračovalo v 11:35.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

5. Přivítání

Vystoupili:

—   Gianni Pittella s žádostí, aby byla Januszi Korwinovi-Mikkemu uložena sankce v souvislosti s výroky, které posledně jmenovaný pronesl během rozpravy konané předchozího dne (předseda odpověděl, že o této skutečnosti bude informovat předsedu Parlamentu),

—   Janusz Korwin-Mikke s žádostí, aby bylo odloženo hlasování o žádosti, aby byla Marine Le Penová zbavena imunity (předseda poskytl upřesnění),

—   Steven Woolfe k případu Alexandra Adamescu.

°
° ° °

Předseda přivítal předsedu Sněmovny reprezentantů Maroka Habíba al-Málkího, který usedl na vyhrazené místo na galerii pro hosty.


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Žádost, aby byla Marine Le Penová zbavena imunity (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byla Marine Le Penová zbavena imunity [2016/2295(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0056)


6.2. Evropsko-středomořská dohoda mezi EU a Libanonem (přistoupení Chorvatska) *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii [05748/2016 - C8-0171/2016- 2015/0292(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0057)

Parlament schválil uzavření protokolu.


6.3. Dohoda mezi EU a Lichtenštejnskem o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Lichtenštejnským knížectvím o doplňkových pravidlech týkajících se nástroje pro finanční podporu v oblasti vnějších hranic a víz jako součásti Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014–2020 jménem Evropské unie [12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0058)

Parlament schválil uzavření dohody.


6.4. Mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích v oblasti energetiky ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 994/2012/EU [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PROZATÍMNÍ DOHODA

schválen (P8_TA(2017)0059)


6.5. Povinnosti v oblasti vízové vzájemnosti (hlasování)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000142/2016)kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Povinnosti v oblasti vízové vzájemnosti podle čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Rozprava se konala dne 14. prosince 2016 (bod 20 zápisu ze dne 14.12.2016).

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu předložil Claude Moraes za výbor LIBE, o povinnostech Komise v oblasti vízové vzájemnosti podle čl. 1 odst. 4 nařízení (ES) č. 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-0173/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0060)


6.6. Možnosti, jak zlepšit přístup k lékům (hlasování)

Zpráva o možnostech EU, jak zlepšit přístup k lékům [2016/2057(INI)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

ALTERNATIVNÍ NÁVRH USNESENÍ (předložený skupinou ENF)

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0061)


6.7. Provádění programu Kreativní Evropa (hlasování)

Zpráva o provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1295/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020) a zrušují rozhodnutí č. 1718/2006/ES, č. 1855/2006/ES a č. 1041/2009/ES [2015/2328(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Silvia Costa (A8-0030/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0062)

Vystoupení

Cristian Dan Preda a Franz Obermayr k průběhu rozpravy (předsedající poskytl upřesnění).

Silvia Costa (zpravodajka), aby oznámila, že její hlasovací zařízení nefungovalo při konečném hlasování a že chtěla hlasovat pro zprávu.


6.8. Provádění programu „Evropa pro občany“ (hlasování)

Zpráva o uplatňování nařízení Rady (EU) č. 390/2014 ze dne 14. dubna 2014, kterým se zavádí program „Evropa pro občany“ na období 2014–2020 [2015/2329(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0063)


6.9. Společná obchodní politika EU v kontextu požadavků nezbytných pro zachování volně žijících a planě rostoucích druhů (hlasování)

Zpráva o společné obchodní politice EU v kontextu požadavků nezbytných pro zachování volně žijících a planě rostoucích druhů [2016/2054(INI)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodajka: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0064)


7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Zdzisław Krasnodębski - A8-0305/2016
Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato, Notis Marias a Stanislav Polčák

Povinnosti v oblasti vízové vzájemnosti - B8-0173/2017
Momchil Nekov, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová a Stanislav Polčák

zpráva Soledad Cabezón Ruiz - A8-0040/2017
Urszula Krupa, Michela Giuffrida, Rosa D'Amato, Notis Marias, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Anna Záborská a Nicola Caputo

zpráva Silvia Costa - A8-0030/2017
Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský a Stefano Maullu

zpráva María Teresa Giménez Barbat - A8-0017/2017
Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Nicola Caputo, Csaba Sógor a Tomáš Zdechovský

zpráva Emma McClarkin - A8-0012/2017
Jadwiga Wiśniewska.


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

Flavio Zanonato oznámil, že jeho hlasovací zařízení nefungovalo při konečném hlasování o zprávě, kterou předložila Silvia Costa (A8-0030/2017), a že chtěl hlasovat pro zprávu.


9. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Absolutorium 2015: Souhrnný rozpočet EU - Evropská komise (05876/2017 [01] - C8-0037/2017 - 2016/2151(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2015: Souhrnný rozpočet EU - Výkonné agentury (05874/2017 - C8-0038/2017 - 2016/2151(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2015: Souhrnný rozpočet EU - Evropský parlament (05876/2017 [02] - C8-0039/2017 - 2016/2152(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2015: Souhrnný rozpočet EU - Evropská rada a Rada (05876/2017 [03] - C8-0040/2017 - 2016/2153(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2015: Souhrnný rozpočet EU - Soudní dvůr (05876/2017 [04] - C8-0041/2017 - 2016/2154(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2015: Souhrnný rozpočet EU - Účetní dvůr (05876/2017 [05] - C8-0042/2017 - 2016/2155(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2015: Souhrnný rozpočet EU - Evropský hospodářský a sociální výbor (05876/2017 [06] - C8-0043/2017 - 2016/2156(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2015: Souhrnný rozpočet EU - Výbor regionů (05876/2017 [07] - C8-0044/2017 - 2016/2157(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2015: Souhrnný rozpočet EU - Evropský veřejný ochránce práv (05876/2017 [08] - C8-0045/2017 - 2016/2158(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium 2015: Souhrnný rozpočet EU - Evropský inspektor ochrany údajů (05876/2017 [09] - C8-0046/2017 - 2016/2159(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

JURI, LIBE

- Absolutorium 2015: Souhrnný rozpočet EU - Evropská služba pro vnější činnost (05876/2017 [10] - C8-0047/2017 - 2016/2160(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Absolutorium 2015: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP) (05873/2017 [01] - C8-0048/2017 - 2016/2161(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ITRE

- Absolutorium 2015: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (05873/2017 [02] - C8-0049/2017 - 2016/2162(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Absolutorium 2015: Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) (05873/2017 [03] - C8-0050/2017 - 2016/2163(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutorium 2015: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (05873/2017 [04] - C8-0051/2017 - 2016/2164(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, LIBE

- Absolutorium 2015: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) (05873/2017 [05] - C8-0052/2017 - 2016/2166(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutorium 2015: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) (05873/2017 [06] - C8-0053/2017 - 2016/2167(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Absolutorium 2015: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT) (05873/2017 [07] - C8-0054/2017 - 2016/2168(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

CULT

- Absolutorium 2015: Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) (05873/2017 [08] - C8-0055/2017 - 2016/2169(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutorium 2015: Evropská jednotka pro soudní spolupráci (Eurojust) (05873/2017 [09] - C8-0056/2017 - 2016/2170(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutorium 2015: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF) (05873/2017 [10] - C8-0057/2017 - 2016/2171(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL

- Absolutorium 2015: Evropská agentura pro námořní bezpečnost (AESM) (05873/2017 [11] - C8-0058/2017 - 2016/2172(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Absolutorium 2015: Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) (05873/2017 [12] - C8-0059/2017 - 2016/2173(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Absolutorium 2015: Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) (05873/2017 [13] - C8-0060/2017 - 2016/2174(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutorium 2015: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) (05873/2017 [14] - C8-0061/2017 - 2016/2175(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutorium 2015: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) (05873/2017 [15] - C8-0062/2017 - 2016/2176(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2015: Evropská agentura pro železnice (ERA) (05873/2017 [16] - C8-0063/2017 - 2016/2177(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

TRAN

- Absolutorium 2015: Evropská policejní akademie (CEPOL) (05873/2017 [17] - C8-0064/2017 - 2016/2178(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutorium 2015: Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX) (05873/2017 [18] - C8-0065/2017 - 2016/2179(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

AFET, LIBE

- Absolutorium 2015: Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GNSS) (05873/2017 [19] - C8-0066/2017 - 2016/2180(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2015: Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (EFCA) (05873/2017 [20] - C8-0067/2017 - 2016/2181(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

PECH

- Absolutorium 2015: Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (05873/2017 [21] - C8-0068/2017 - 2016/2182(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI

- Absolutorium 2015: Zásobovací agentura Euratomu (AA) (05873/2017 [22] - C8-0069/2017 - 2016/2183(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2015: Evropský policejní úřad (Europol) (05873/2017 [23] - C8-0070/2017 - 2016/2184(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutorium 2015: Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) (05873/2017 [24] - C8-0071/2017 - 2016/2185(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

FEMM

- Absolutorium 2015: Evropský orgán pro bankovnictví (ABE) (05873/2017 [25] - C8-0072/2017 - 2016/2186(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Absolutorium 2015: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) (05873/2017 [26] - C8-0073/2017 - 2016/2187(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

EMPL, ECON

- Absolutorium 2015: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) (05873/2017 [27] - C8-0074/2017 - 2016/2188(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ECON

- Absolutorium 2015: Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) (05873/2017 [28] - C8-0075/2017 - 2016/2189(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2015: Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) (05873/2017 [29] - C8-0076/2017 - 2016/2190(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, IMCO

- Absolutorium 2015: Evropský inovační a technologický institut (EIT) (05873/2017 [30] - C8-0077/2017 - 2016/2191(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2015: Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) (05873/2017 [31] - C8-0078/2017 - 2016/2192(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutorium 2015: Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (EU-LISA) (05873/2017 [32] - C8-0079/2017 - 2016/2193(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

LIBE

- Absolutorium 2015: Všeobecný rozpočet EU - 8. ERF (05376/2017 - C8-0081/2017 - 2016/2202(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutorium 2015: Všeobecný rozpočet EU - 9. ERF (05377/2017 - C8-0082/2017 - 2016/2202(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutorium 2015: Všeobecný rozpočet EU - 10. ERF (05378/2017 - C8-0083/2017 - 2016/2202(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutorium 2015: Všeobecný rozpočet EU - 11. ERF (05379/2017 - C8-0084/2017 - 2016/2202(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

DEVE, BUDG

- Absolutorium 2015 - Mezinárodní organizace energie z jaderné syntézy (ITER) (05875/2017 [01] - C8-0085/2017 - 2016/2194(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2015: Společný podnik – Bezpečnost letecké navigace (SESAR) (05875/2017 [02] - C8-0086/2017 - 2016/2195(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Absolutorium 2015: Společný podnik - letecký průmysl a životní prostředí (CLEAN SKY) (05875/2017 [03] - C8-0087/2017 - 2016/2196(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE, TRAN

- Absolutorium 2015: Společný podnik pro průmysl založený na biotechnologiích (BBI) (05875/2017 [04] - C8-0088/2017 - 2016/2197(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE, REGI

- Absolutorium 2015: Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IIL) (05875/2017 [05] - C8-0089/2017 - 2016/2198(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ENVI, ITRE

- Absolutorium 2015: Společný podnik pro palivové články a vodík (FCH) (05875/2017 [06] - C8-0090/2017 - 2016/2199(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

- Absolutorium 2015: Společný podnik ECSEL (05875/2017 [07] - C8-0091/2017 - 2016/2201(DEC))

předáno

příslušný výbor :

CONT

stanovisko :

ITRE

2) poslanci, návrhy usnesení (článek 133 jednacího řádu)

- Mireille D'Ornano. Návrh usnesení o depresi (B8-0119/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Dominique Martin. Návrh usnesení o zachování pracovních poměrů se staršími pracovníky a předávání znalostí (B8-0127/2017)

předáno

příslušný výbor :

EMPL

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Bernard Monot a Mylène Troszczynski. Návrh usnesení o ústupcích evropských orgánů vůči radikálnímu islámu (B8-0128/2017)

předáno

příslušný výbor :

CULT

- Steeve Briois. Návrh usnesení o zablokování procesu přistoupení Chorvatska k schengenskému prostoru (B8-0129/2017)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Návrh usnesení o obchodování s technologiemi pro sledování (B8-0130/2017)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Antanas Guoga, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella a Ramon Tremosa i Balcells. Návrh usnesení o podpoře zachování dědictví etnických menšin v Evropě (B8-0131/2017)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT

- Mireille D'Ornano a Sophie Montel. Návrh usnesení o ochraně gepardů (B8-0132/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Aldo Patriciello. Návrh usnesení o podpoře věnované podrobné studii o hrozbách pro biologickou rozmanitost způsobených Evropskou unií a zaznamenaných na jejím území (B8-0134/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

INTA

- Nuno Melo. Návrh usnesení o užívání konopí (B8-0135/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

LIBE

- Lorenzo Fontana. Návrh usnesení o informování o problematice nových drog (B8-0136/2017)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

LIBE

- Mireille D'Ornano a Sophie Montel. Návrh usnesení o zavedení kontrol kamerovým systémem na evropských jatkách (B8-0137/2017)

předáno

příslušný výbor :

AGRI

- Martina Anderson, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Lynn Boylan, Udo Bullmann, Nicola Caputo, Nessa Childers, Lefteris Christoforou, Anna Maria Corazza Bildt, Seb Dance, Mady Delvaux, Stefan Eck, Ismail Ertug, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, Tania González Peñas, Antanas Guoga, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Benedek Jávor, Sajjad Karim, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Jo Leinen, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, Bronis Ropė, Alfred Sant, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Molly Scott Cato, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Catherine Stihler, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Hilde Vautmans, Julie Ward, Tiemo Wölken, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg a Ivan Štefanec. Návrh usnesení o boji proti diskriminaci na základě rasy, náboženského vyznání a státní příslušnosti (B8-0138/2017)

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET


10. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor AFET

- Dopad mezinárodního obchodu a obchodních politik EU na globální hodnotové řetězce (2016/2301(INI))
předáno příslušnému výboru: INTA
stanovisko: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, ITRE

výbor JURI

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití (přepracované znění) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))
předáno příslušnému výboru: INTA
stanovisko: AFET, JURI (článek 104 jednacího řádu)


11. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 192 odst. 2 jednacího řádu bude zápis ze včerejšího a dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem příjemcům.


12. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat od 13. do 16. března 2017.


13. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo ve 12:50.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Karas, Kirton-Darling, Matera, Mosca, Punset

Právní upozornění - Ochrana soukromí