Indeks 
Protokol
PDF 240kWORD 75k
Torsdag den 2. marts 2017 - Bruxelles
1.Åbning af mødet
 2.Gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa (forhandling)
 3.Gennemførelsen af programmet Europa for Borgerne (forhandling)
 4.EU's fælles handelspolitik i forbindelse med tvingende hensyn til bæredygtigheden for vilde dyr og planter (kortfattet forelæggelse)
 5.Velkomstord
 6.Afstemningstid
  6.1.Anmodning om ophævelse af Marine Le Pens immunitet (afstemning)
  6.2.Protokol til Euro-Middelhavsaftalen om associering mellem EU og Libanon (Kroatiens tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.3.Aftale mellem EU og Liechtenstein om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til de ydre grænser og visumpolitikken *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  6.4.Indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter på energiområdet ***I (afstemning)
  6.5.Forpligtelser på området visumgensidighed (afstemning)
  6.6.EU's muligheder for forbedring af adgangen til lægemidler (afstemning)
  6.7.Gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa (afstemning)
  6.8.Gennemførelsen af programmet Europa for Borgerne (afstemning)
  6.9.EU's fælles handelspolitik i forbindelse med tvingende hensyn til bæredygtigheden for vilde dyr og planter (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Modtagne dokumenter
 10.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 11.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 12.Tidspunkt for næste mødeperiode
 13.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


2. Gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa (forhandling)

Betænkning om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1295/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1718/2006/EF, nr. 1855/2006/EF og nr. 1041/2009/EF [2015/2328(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Silvia Costa (A8-0030/2017)

Silvia Costa forelagde betænkningen.

Indlæg af Carlos Moedas (medlem af Kommissionen).

Talere: Clare Moody (ordfører for udtalelse fra BUDG), Bogdan Brunon Wenta for PPE-Gruppen, Luigi Morgano for S&D-Gruppen, Hans-Olaf Henkel for ECR-Gruppen, Kaja Kallas for ALDE-Gruppen, Martina Michels for GUE/NGL-Gruppen, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, Isabella Adinolfi for EFDD-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Sabine Verheyen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hans-Olaf Henkel, Momchil Nekov, Julie Girling, Liadh Ní Riada, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Notis Marias, Francisco José Millán Mon, Monika Smolková, Kinga Gál, Alex Mayer, Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Andrzej Zdrojewski og Csaba Sógor.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini, Ivana Maletić, Julie Ward, Nicola Caputo, Lefteris Christoforou og Doru-Claudian Frunzulică.

Talere: Carlos Moedas og Silvia Costa.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.7 i protokollen af 2.3.2017.


3. Gennemførelsen af programmet Europa for Borgerne (forhandling)

Betænkning om gennemførelse af Rådets forordning (EU) nr. 390/2014 af 14. april 2014 om oprettelse af programmet "Europa for Borgerne" for perioden 2014-2020 [2015/2329(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

María Teresa Giménez Barbat forelagde betænkningen.

Indlæg af Julian King (medlem af Kommissionen).

Talere: Lefteris Christoforou (ordfører for udtalelse fra BUDG), Kazimierz Michał Ujazdowski (ordfører for udtalelse fra AFCO), Santiago Fisas Ayxelà for PPE-Gruppen, og Sylvie Guillaume for S&D-Gruppen.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Curzio Maltese for GUE/NGL-Gruppen, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Laurenţiu Rebega for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, løsgænger, Sabine Verheyen, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Dominique Bilde, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Luigi Morgano og Monika Smolková.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini og Seán Kelly.

Talere: Julian King og María Teresa Giménez Barbat.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.8 i protokollen af 2.3.2017.


4. EU's fælles handelspolitik i forbindelse med tvingende hensyn til bæredygtigheden for vilde dyr og planter (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om EU's fælles handelspolitik i forbindelse med tvingende hensyn til bæredygtigheden for vilde dyr og planter [2016/2054(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

Emma McClarkin foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Catherine Bearder, Andreas Schwab og Ricardo Serrão Santos.

Indlæg af Julian King (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.9 i protokollen af 2.3.2017.

(Mødet udsat kl. 11.10 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 11.35)


FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

5. Velkomstord

Talere:

—   Gianni Pittella, der anmodede om, at der blev pålagt Janusz Korwin-Mikke sanktioner på grund af vedkommendes udtalelse under en forhandling dagen forinden (formanden svarede, at formanden for Parlamentet var blevet underrettet om dette)

—   Janusz Korwin-Mikke, der anmodede om, at afstemningen om ophævelse af Marine Le Pens immunitet blev udsat (formanden gav en præciserende forklaring)

—   Steven Woolfe om sagen Alexander Adamescu.

°
° ° °

Formanden bød formanden for Marokkos Repræsentanternes Hus, Habib El Malki, som havde taget plads i den officielle loge, velkommen.


6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Anmodning om ophævelse af Marine Le Pens immunitet (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Marine Le Pens immunitet [2016/2295(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0056)


6.2. Protokol til Euro-Middelhavsaftalen om associering mellem EU og Libanon (Kroatiens tiltrædelse) *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af en protokol til Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Libanesiske Republik på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union [05748/2016 - C8-0171/2016- 2015/0292(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0057)

Parlamentet godkendte indgåelsen af protokollen.


6.3. Aftale mellem EU og Liechtenstein om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til de ydre grænser og visumpolitikken *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020 [12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0058)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


6.4. Indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter på energiområdet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler og ikke-bindende instrumenter mellem medlemsstaterne og tredjelande på energiområdet og om ophævelse af afgørelse nr. 994/2012/EU [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0059)


6.5. Forpligtelser på området visumgensidighed (afstemning)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000142/2016) af Claude Moraes for LIBE til Kommissionen: Forpligtelser på området visumgensidighed i overensstemmelse med artikel 1, stk. 4, i forordning (EF) nr. 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Forhandlingen fandt sted den 14. december 2016 (punkt 20 i protokollen af 14.12.2016).

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 128, stk. 5, af Claude Moraes for LIBE om Kommissionens forpligtelser for så vidt angår visumgensidighed i henhold til artikel 1, stk. 4, i forordning (EF) nr. 539/2001 (2016/2986(RSP)) B8-0173/2017

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0060)


6.6. EU's muligheder for forbedring af adgangen til lægemidler (afstemning)

Betænkning om EU's muligheder for forbedring af adgangen til lægemidler [2016/2057(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

ALTERNATIVT BESLUTNINGSFORSLAG (indgivet af ENF-Gruppen)

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0061)


6.7. Gennemførelsen af programmet Et Kreativt Europa (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1295/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1718/2006/EF, nr. 1855/2006/EF og nr. 1041/2009/EF [2015/2328(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Silvia Costa (A8-0030/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0062)

Indlæg

Cristian Dan Preda og Franz Obermayr om afviklingen af afstemningerne (formanden gav en forklaring).

Silvia Costa (ordfører) for at meddele, at hendes afstemningsanlæg ikke havde virket under den endelige afstemning, og at hun ville have stemt for.


6.8. Gennemførelsen af programmet Europa for Borgerne (afstemning)

Betænkning om gennemførelse af Rådets forordning (EU) nr. 390/2014 af 14. april 2014 om oprettelse af programmet "Europa for Borgerne" for perioden 2014-2020 [2015/2329(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0063)


6.9. EU's fælles handelspolitik i forbindelse med tvingende hensyn til bæredygtigheden for vilde dyr og planter (afstemning)

Betænkning om EU's fælles handelspolitik i forbindelse med tvingende hensyn til bæredygtigheden for vilde dyr og planter [2016/2054(INI)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0064)


7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Zdzisław Krasnodębski - A8-0305/2016
Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato, Notis Marias og Stanislav Polčák

Forpligtelser på området visumgensidighed - B8-0173/2017
Momchil Nekov, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová og Stanislav Polčák

Betænkning: Soledad Cabezón Ruiz - A8-0040/2017
Urszula Krupa, Michela Giuffrida, Rosa D'Amato, Notis Marias, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Anna Záborská og Nicola Caputo

Betænkning: Silvia Costa - A8-0030/2017
Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský og Stefano Maullu

Betænkning: María Teresa Giménez Barbat - A8-0017/2017
Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Nicola Caputo, Csaba Sógor og Tomáš Zdechovský

Betænkning: Emma McClarkin - A8-0012/2017
Jadwiga Wiśniewska


8. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Flavio Zanonato havde meddelt, at hans afstemningsanlæg ikke havde virket under den endelige afstemning om Silvia Costas betænkning (A8-0030/2017), og at han ville have stemt for.


9. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Kommissionen (05876/2017 [01] - C8-0037/2017 - 2016/2151(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2015: EU's almindelige budget - Forvaltningsorganer (05874/2017 - C8-0038/2017 - 2016/2151(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2015: EU's almindelige budget - Europa-Parlamentet (05876/2017 [02] - C8-0039/2017 - 2016/2152(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2015: EU's almindelige budget - Rådet og Det Europæiske Råd (05876/2017 [03] - C8-0040/2017 - 2016/2153(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Dechargge 2015: EU's almindelige budget - Domstolen (05876/2017 [04] - C8-0041/2017 - 2016/2154(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2015: EU's almindelige budget - Den Europæiske Revisionsret (05876/2017 [05] - C8-0042/2017 - 2016/2155(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2015: EU's almindelige budget - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (05876/2017 [06] - C8-0043/2017 - 2016/2156(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2015: EU's almindelige budget - Regionsudvalget (05876/2017 [07] - C8-0044/2017 - 2016/2157(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2015: EU's almindelige budget - Den Europæiske Ombudsmand (05876/2017 [08] - C8-0045/2017 - 2016/2158(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Decharge 2015: EU's almindelige budget - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (05876/2017 [09] - C8-0046/2017 - 2016/2159(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

JURI, LIBE

- Decharge 2015: EU's almindelige budget - Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (05876/2017 [10] - C8-0047/2017 - 2016/2160(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Decharge 2015: Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) (05873/2017 [01] - C8-0048/2017 - 2016/2161(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL, ITRE

- Decharge 2015: Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) (05873/2017 [02] - C8-0049/2017 - 2016/2162(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Decharge 2015: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) (05873/2017 [03] - C8-0050/2017 - 2016/2163(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2015: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (OEDT) (05873/2017 [04] - C8-0051/2017 - 2016/2164(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, LIBE

- Decharge 2015: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (05873/2017 [05] - C8-0052/2017 - 2016/2166(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2015: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) (05873/2017 [06] - C8-0053/2017 - 2016/2167(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Decharge 2015: Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) (05873/2017 [07] - C8-0054/2017 - 2016/2168(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

CULT

- Decharge 2015: Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) (05873/2017 [08] - C8-0055/2017 - 2016/2169(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2015: Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde (Eurojust) (05873/2017 [09] - C8-0056/2017 - 2016/2170(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2015: Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) (05873/2017 [10] - C8-0057/2017 - 2016/2171(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL

- Decharge 2015: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) (05873/2017 [11] - C8-0058/2017 - 2016/2172(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Decharge 2015: Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) (05873/2017 [12] - C8-0059/2017 - 2016/2173(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Decharge 2015: Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) (05873/2017 [13] - C8-0060/2017 - 2016/2174(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2015: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) (05873/2017 [14] - C8-0061/2017 - 2016/2175(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2015: Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) (05873/2017 [15] - C8-0062/2017 - 2016/2176(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2015: Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) (05873/2017 [16] - C8-0063/2017 - 2016/2177(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

TRAN

- Decharge 2015: Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (05873/2017 [17] - C8-0064/2017 - 2016/2178(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2015: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) (05873/2017 [18] - C8-0065/2017 - 2016/2179(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

AFET, LIBE

- Decharge 2015: Det Europæiske GNSS-Agentur (GNSS) (05873/2017 [19] - C8-0066/2017 - 2016/2180(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2015: EU-Fiskerikontrolagenturet (EFCA) (05873/2017 [20] - C8-0067/2017 - 2016/2181(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

PECH

- Decharge 2015: Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) (05873/2017 [21] - C8-0068/2017 - 2016/2182(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI

- Decharge 2015: Euratoms Forsyningsagentur (Euratom) (05873/2017 [22] - C8-0069/2017 - 2016/2183(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2015: Den Europæiske Politienhed (Europol) (05873/2017 [23] - C8-0070/2017 - 2016/2184(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2015: Det Europæiske Ligestillingsinstitut (EIGE) (05873/2017 [24] - C8-0071/2017 - 2016/2185(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

FEMM

- Decharge 2015: Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) (05873/2017 [25] - C8-0072/2017 - 2016/2186(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Decharge 2015: Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) (05873/2017 [26] - C8-0073/2017 - 2016/2187(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

EMPL, ECON

- Decharge 2015: Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (05873/2017 [27] - C8-0074/2017 - 2016/2188(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ECON

- Decharge 2015: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) (05873/2017 [28] - C8-0075/2017 - 2016/2189(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2015: Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) (05873/2017 [29] - C8-0076/2017 - 2016/2190(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, IMCO

- Absolutorium 2015: Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) (05873/2017 [30] - C8-0077/2017 - 2016/2191(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2015: Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (05873/2017 [31] - C8-0078/2017 - 2016/2192(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2015: Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) (05873/2017 [32] - C8-0079/2017 - 2016/2193(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

LIBE

- Decharge 2015: EU's almindelige budget - 8. EUF (05376/2017 - C8-0081/2017 - 2016/2202(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2015: EU's almindelige budget - 9. EUF (05377/2017 - C8-0082/2017 - 2016/2202(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2015: EU's almindelige budget - 10. EUF (05378/2017 - C8-0083/2017 - 2016/2202(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2015: EU's almindelige budget - 11. EUF (05379/2017 - C8-0084/2017 - 2016/2202(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

DEVE, BUDG

- Decharge 2015: Den Internationale Fusionsenergiorganisation (ITER) (05875/2017 [01] - C8-0085/2017 - 2016/2194(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2015: Fællesforetagende - Luftfartssikkerhed (SESAR) (05875/2017 [02] - C8-0086/2017 - 2016/2195(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Decharge 2015: Fællesforetagende - Luftfart og miljø (Clean Sky) (05875/2017 [03] - C8-0087/2017 - 2016/2196(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE, TRAN

- Decharge 2015: Fællesforetagende - Biobaserede industrier (BBI) (05875/2017 [04] - C8-0088/2017 - 2016/2197(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE, REGI

- Decharge 2015: Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (IMI) (05875/2017 [05] - C8-0089/2017 - 2016/2198(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ENVI, ITRE

- Decharge 2015: Fællesforetagendet for brændselsceller og brint (BCB) (05875/2017 [06] - C8-0090/2017 - 2016/2199(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

- Decharge 2015: Elektronikkomponenter og -systemer for europæisk lederskab (fællesforetagendet ECSEL) (05875/2017 [07] - C8-0091/2017 - 2016/2201(DEC))

henvist til:

kor.udv. :

CONT

rådg.udv. :

ITRE

2) fra medlemmerne: beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133)

- Mireille D'Ornano. Forslag til beslutning om depression (B8-0119/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Martin. Forslag til beslutning om fastholdelse af de ældre på arbejdsmarkedet og overførelse af viden (B8-0127/2017)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Bernard Monot og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om de europæiske institutioners kompromiser med radikal islam (B8-0128/2017)

henvist til:

kor.udv. :

CULT

- Steeve Briois. Forslag til beslutning om blokering af Kroatiens tiltrædelse af Schengenområdet (B8-0129/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Forslag til beslutning om handelen med overvågningsteknologier (B8-0130/2017)

henvist til:

kor.udv. :

AFET

- Antanas Guoga, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella og Ramon Tremosa i Balcells. Forslag til beslutning om støtte til bevarelsen af kulturarven for etniske minoriteter i Europa (B8-0131/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

CULT

- Mireille D'Ornano og Sophie Montel. Forslag til beslutning om beskyttelse af geparden (B8-0132/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om iværksættelse af en undersøgelse til at se nærmere på truslerne mod biodiversiteten som forårsages af og registres i Den Europæiske Union (B8-0134/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

INTA

- Nuno Melo. Forslag til beslutning om brug af cannabis (B8-0135/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

LIBE

- Lorenzo Fontana. Forslag til beslutning om informationstiltag vedrørende nye narkotiske stoffer (B8-0136/2017)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

LIBE

- Mireille D'Ornano og Sophie Montel. Forslag til beslutning om indførelse af videoovervågning på europæiske slagterier (B8-0137/2017)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

- Martina Anderson, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Lynn Boylan, Udo Bullmann, Nicola Caputo, Nessa Childers, Lefteris Christoforou, Anna Maria Corazza Bildt, Seb Dance, Mady Delvaux, Stefan Eck, Ismail Ertug, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, Tania González Peñas, Antanas Guoga, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Benedek Jávor, Sajjad Karim, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Jo Leinen, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, Bronis Ropė, Alfred Sant, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Molly Scott Cato, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Catherine Stihler, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Hilde Vautmans, Julie Ward, Tiemo Wölken, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg og Ivan Štefanec. Forslag til beslutning om bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af race, religion og nationalitet (B8-0138/2017)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

AFET


10. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

AFET

- Den internationale handels og EU's handelspolitikkers indvirkning på globale værdikæder (2016/2301(INI))
henvist til kor. udv. INTA
rådg.udv.: FEMM, DEVE, EMPL, ITRE

JURI

- Oprettelse af en EU-ordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed, teknisk assistance og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (omarbejdning) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))
henvist til kor. udv. INTA
rådg.udv.: AFET, JURI


11. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde og protokollen fra gårsdagens møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


12. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 13. marts 2017 - 16. marts 2017.


13. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 12.50.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Karas, Kirton-Darling, Matera, Mosca, Punset

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik