Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 260kWORD 82k
Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017 - Βρυξέλλες
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Eφαρμογή του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (συζήτηση)
 3.Έφαρμογή του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» (συζήτηση)
 4.Η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλει η βιωσιμότητα της άγριας πανίδας (σύντομη παρουσίαση)
 5.Υποδοχή
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Αίτηση άρσης της ασυλίας της Marine Le Pen (ψηφοφορία)
  
6.2.Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Λιβάνου (προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.3.Συμφωνία ΕΕ-Λιχτενστάιν για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.4.Μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και τις μη δεσμευτικές πράξεις στον τομέα της ενέργειας ***I (ψηφοφορία)
  
6.5.Υποχρεώσεις στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων (ψηφοφορία)
  
6.6.Οι επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα (ψηφοφορία)
  
6.7.Eφαρμογή του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (ψηφοφορία)
  
6.8.Έφαρμογή του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» (ψηφοφορία)
  
6.9.Η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλει η βιωσιμότητα της άγριας πανίδας (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Κατάθεση εγγράφων
 10.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 11.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 12.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 13.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 8.30.


2. Eφαρμογή του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1718/2006/ΕΚ, αριθ. 1855/2006/ΕΚ και αριθ. 1041/2009/ΕΚ. [2015/2328(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Silvia Costa (A8-0030/2017)

Η Silvia Costa παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Carlos Moedas (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Clare Moody (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Luigi Morgano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Hans-Olaf Henkel, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Kaja Kallas, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martina Michels, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Sabine Verheyen, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Hans-Olaf Henkel, Momchil Nekov, Julie Girling, Liadh Ní Riada, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Νότης Μαριάς, Francisco José Millán Mon, Monika Smolková, Kinga Gál, Alex Mayer, Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Andrzej Zdrojewski και Csaba Sógor.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Maria Grapini, Ivana Maletić, Julie Ward, Nicola Caputo, Λευτέρης Χριστοφόρου και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν οι Carlos Moedas και Silvia Costa.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.3.2017.


3. Έφαρμογή του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (EE) αριθ. 390/2014 του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-2020 [2015/2329(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

Η María Teresa Giménez Barbat παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Julian King (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Λευτέρης Χριστοφόρου (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Kazimierz Michał Ujazdowski (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Santiago Fisas Ayxelà, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, και Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Curzio Maltese, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Laurenţiu Rebega, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Sabine Verheyen, Krystyna Łybacka, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Νικόλαος Χουντής, Patrick O'Flynn, Dominique Bilde, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Luigi Morgano και Monika Smolková.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν οι Julian King και María Teresa Giménez Barbat.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.3.2017.


4. Η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλει η βιωσιμότητα της άγριας πανίδας (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλει η βιωσιμότητα της άγριας πανίδας [2016/2054(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

Η Emma McClarkin προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Catherine Bearder, Andreas Schwab και Ricardo Serrão Santos.

Παρεμβαίνει ο Julian King (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.3.2017.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.10 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 11.35.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

5. Υποδοχή

Παρεμβαίνουν :

—   Gianni Pittella, για να ζητήσει να επιβληθούν κυρώσεις εις βάρος του Janusz Korwin-Mikke για τα όσα είπε κατά τη διάρκεια συζήτησης της προηγουμένης (ο Πρόεδρος απαντά ότι θα ενημερωθεί ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου),

—   Janusz Korwin-Mikke, για να ζητήσει να αναβληθεί η ψηφοφορία σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας της Marine Le Pen (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινήσεις),

—   Steven Woolfe, σχετικά με την υπόθεση Alexander Adamescu.

°
° ° °

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων του Μαρόκου, Habib El Malki, ο οποίος λαμβάνει θέση στα θεωρεία των επισήμων.


6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


6.1. Αίτηση άρσης της ασυλίας της Marine Le Pen (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Marine Le Pen [2016/2295(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0056)


6.2. Ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Λιβάνου (προσχώρηση της Κροατίας) *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση για το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της για την ευρωμεσογειακή συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας του Λιβάνου, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση [05748/2016 - C8-0171/2016- 2015/0292(NLE)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0057)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.


6.3. Συμφωνία ΕΕ-Λιχτενστάιν για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για συμπληρωματικούς κανόνες σχετικά με το μέσο χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020 [12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0058)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


6.4. Μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και τις μη δεσμευτικές πράξεις στον τομέα της ενέργειας ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες και τις μη δεσμευτικές πράξεις μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 994/2012/ΕΕ [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0059)


6.5. Υποχρεώσεις στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων (ψηφοφορία)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000142/2016) που κατέθεσε ο Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, προς την Επιτροπή: Υποχρεώσεις στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕK) αριθ. 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 14 Δεκεμβρίου 2016 (σημείο 20 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2016).

Πρόταση ψηφίσματος η οποία κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού από τον Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής LIBE, σχετικά με τις υποχρεώσεις της Επιτροπής στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-0173/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0060)


6.6. Οι επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις επιλογές της ΕΕ για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα [2016/2057(INI)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατεθείσα από την Ομάδα ENF)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0061)


6.7. Eφαρμογή του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1295/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (2014 έως 2020) και την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1718/2006/ΕΚ, αριθ. 1855/2006/ΕΚ και αριθ. 1041/2009/ΕΚ. [2015/2328(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Silvia Costa (A8-0030/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0062)

Παρεμβάσεις

Cristian Dan Preda και Franz Obermayr, επί της διεξαγωγής της ψηφοφορίας (ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινήσεις).

Η Silvia Costa (εισηγήτρια) γνωστοποιεί ότι η συσκευή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στο έδρανό της δεν λειτούργησε κατά την τελική ψηφοφορία και δηλώνει ότι ήθελε να ψηφίσει υπέρ.


6.8. Έφαρμογή του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (EE) αριθ. 390/2014 του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-2020 [2015/2329(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0063)


6.9. Η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλει η βιωσιμότητα της άγριας πανίδας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλει η βιωσιμότητα της άγριας πανίδας [2016/2054(INI)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0064)


7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Zdzisław Krasnodębski - A8-0305/2016
Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato, Νότης Μαριάς και Stanislav Polčák

Υποχρεώσεις στον τομέα της αμοιβαιότητας των θεωρήσεων - B8-0173/2017
Momchil Nekov, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová και Stanislav Polčák

Έκθεση Soledad Cabezón Ruiz - A8-0040/2017
Urszula Krupa, Michela Giuffrida, Rosa D'Amato, Νότης Μαριάς, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Anna Záborská και Nicola Caputo

Έκθεση Silvia Costa - A8-0030/2017
Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský και Stefano Maullu

Έκθεση María Teresa Giménez Barbat - A8-0017/2017
Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Νότης Μαριάς, Nicola Caputo, Csaba Sógor και Tomáš Zdechovský

Έκθεση Emma McClarkin - A8-0012/2017
Jadwiga Wiśniewska.


8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Ο Flavio Zanonato γνωστοποιεί ότι η συσκευή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στο έδρανό του δεν λειτούργησε κατά την τελική ψηφοφορία επί της έκθεσης Costa (A8-0030/2017) και ότι ήθελε να ψηφίσει υπέρ.


9. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Απαλλαγή 2015 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή (05876/2017 [01] - C8-0037/2017 - 2016/2151(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2015 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - εκτελεστικοί οργανισμοί (05874/2017 - C8-0038/2017 - 2016/2151(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2015 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (05876/2017 [02] - C8-0039/2017 - 2016/2152(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2015 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (05876/2017 [03] - C8-0040/2017 - 2016/2153(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2015 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Δικαστήριο (05876/2017 [04] - C8-0041/2017 - 2016/2154(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2015 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ελεγκτικό Συνέδριο (05876/2017 [05] - C8-0042/2017 - 2016/2155(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2015 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (05876/2017 [06] - C8-0043/2017 - 2016/2156(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός ΕΕ – Επιτροπή των Περιφερειών (05876/2017 [07] - C8-0044/2017 - 2016/2157(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2015 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής (05876/2017 [08] - C8-0045/2017 - 2016/2158(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Απαλλαγή 2015 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - Ευρωπαίος Eπόπτης Προστασίας Δεδοµένων (05876/2017 [09] - C8-0046/2017 - 2016/2159(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

JURI, LIBE

- Απαλλαγή 2015 : Γενικός Προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (05876/2017 [10] - C8-0047/2017 - 2016/2160(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) (05873/2017 [01] - C8-0048/2017 - 2016/2161(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL, ITRE

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND) (05873/2017 [02] - C8-0049/2017 - 2016/2162(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Απαλλαγή 2015 : Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) (05873/2017 [03] - C8-0050/2017 - 2016/2163(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκό Kέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (OEDT) (05873/2017 [04] - C8-0051/2017 - 2016/2164(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI, LIBE

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΕΑ) (05873/2017 [05] - C8-0052/2017 - 2016/2166(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) (05873/2017 [06] - C8-0053/2017 - 2016/2167(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Απαλλαγή 2015 : Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CdT) (05873/2017 [07] - C8-0054/2017 - 2016/2168(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

CULT

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) (05873/2017 [08] - C8-0055/2017 - 2016/2169(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Απαλλαγή 2015 : Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust) (05873/2017 [09] - C8-0056/2017 - 2016/2170(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF) (05873/2017 [10] - C8-0057/2017 - 2016/2171(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) (05873/2017 [11] - C8-0058/2017 - 2016/2172(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

TRAN

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) (05873/2017 [12] - C8-0059/2017 - 2016/2173(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

TRAN

- Απαλλαγή 2015 : Eυρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) (05873/2017 [13] - C8-0060/2017 - 2016/2174(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) (05873/2017 [14] - C8-0061/2017 - 2016/2175(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) (05873/2017 [15] - C8-0062/2017 - 2016/2176(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων (ERA) (05873/2017 [16] - C8-0063/2017 - 2016/2177(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

TRAN

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) (05873/2017 [17] - C8-0064/2017 - 2016/2178(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) (05873/2017 [18] - C8-0065/2017 - 2016/2179(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

AFET, LIBE

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή του παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GNSS) (05873/2017 [19] - C8-0066/2017 - 2016/2180(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA) (05873/2017 [20] - C8-0067/2017 - 2016/2181(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

PECH

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) (05873/2017 [21] - C8-0068/2017 - 2016/2182(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI

- Απαλλαγή 2015 - Οργανισμός Εφοδιασμού της Ευρατόμ (ESA) (05873/2017 [22] - C8-0069/2017 - 2016/2183(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (EUROPOL) (05873/2017 [23] - C8-0070/2017 - 2016/2184(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) (05873/2017 [24] - C8-0071/2017 - 2016/2185(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

FEMM

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) (05873/2017 [25] - C8-0072/2017 - 2016/2186(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ECON

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) (05873/2017 [26] - C8-0073/2017 - 2016/2187(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

EMPL, ECON

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) (05873/2017 [27] - C8-0074/2017 - 2016/2188(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ECON

- Απαλλαγή 2015 : Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) (05873/2017 [28] - C8-0075/2017 - 2016/2189(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2015 : Οργανισμός του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) (05873/2017 [29] - C8-0076/2017 - 2016/2190(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE, IMCO

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) (05873/2017 [30] - C8-0077/2017 - 2016/2191(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (05873/2017 [31] - C8-0078/2017 - 2016/2192(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2015 : Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων πληροφοριών μεγάλης κλίμακας στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (EU-LISA) (05873/2017 [32] - C8-0079/2017 - 2016/2193(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Απαλλαγή 2015 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - 8ο ΕΤΑ (05376/2017 - C8-0081/2017 - 2016/2202(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Απαλλαγή 2015 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - 9ο ΕΤΑ (05377/2017 - C8-0082/2017 - 2016/2202(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Απαλλαγή 2015 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - 10ο ΕΤΑ (05378/2017 - C8-0083/2017 - 2016/2202(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Απαλλαγή 2015 : Γενικός Προϋπολογισμός ΕΕ - 11o ΕΤΑ (05379/2017 - C8-0084/2017 - 2016/2202(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Απαλλαγή 2015 - Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας Σύντηξης (ITER) (05875/2017 [01] - C8-0085/2017 - 2016/2194(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2015 : Κοινή Επιχείρηση - Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (SESAR) (05875/2017 [02] - C8-0086/2017 - 2016/2195(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE, TRAN

- Απαλλαγή 2015 : Κοινή Επιχείρηση - Αεροναυτική και Περιβάλλον (CLEAN SKY) (05875/2017 [03] - C8-0087/2017 - 2016/2196(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE, TRAN

- Απαλλαγή 2015: Κοινή επιχείρηση - Βιομηχανίες βιοπροϊόντων (BBI) (05875/2017 [04] - C8-0088/2017 - 2016/2197(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE, REGI

- Απαλλαγή 2015 : Κοινή επιχείρηση «Πρωτοβουλία για καινοτόμα φάρμακα» 2 (IMI) (05875/2017 [05] - C8-0089/2017 - 2016/2198(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ENVI, ITRE

- Απαλλαγή 2015 : Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» (FCH) (05875/2017 [06] - C8-0090/2017 - 2016/2199(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

- Απαλλαγή 2015 : Ηλεκτρονικά συστατικά στοιχεία και συστήματα για την ευρωπαϊκή πρωτοπορία (ECSEL) (05875/2017 [07] - C8-0091/2017 - 2016/2201(DEC))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

γνωμοδότηση :

ITRE

2) από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάθλιψη (B8-0119/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παραμονή των μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων στην απασχόληση και με τη μετάδοση δεξιοτήτων (B8-0127/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Bernard Monot και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμβιβαστική στάση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων απέναντι στο ριζοσπαστικό Ισλάμ (B8-0128/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Steeve Briois. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παρεμπόδιση της προσχώρησης της Κροατίας στον χώρο Σένγκεν (B8-0129/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το εμπόριο των τεχνολογιών παρακολούθησης (B8-0130/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Antanas Guoga, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella και Ramon Tremosa i Balcells. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στήριξη στη διαφύλαξη της κληρονομιάς των εθνοτικών μειονοτήτων στην Ευρώπη (B8-0131/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

CULT

- Mireille D'Ornano και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία του γατόπαρδου (B8-0132/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εκπόνηση λεπτομερούς μελέτης που αφορά τις απειλές κατά της βιοποικιλότητας στην ΕΕ, οι οποίες προέρχονται από την ίδια την ΕΕ (B8-0134/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

INTA

- Nuno Melo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατανάλωση κάνναβης (B8-0135/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

LIBE

- Lorenzo Fontana. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις δράσεις ενημέρωσης όσον αφορά τις νέες ναρκωτικές ουσίες (B8-0136/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

LIBE

- Mireille D'Ornano και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καθιέρωση του ελέγχου με βίντεο στα ευρωπαϊκά σφαγεία (B8-0137/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Martina Anderson, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Lynn Boylan, Udo Bullmann, Nicola Caputo, Nessa Childers, Λευτέρης Χριστοφόρου, Anna Maria Corazza Bildt, Seb Dance, Mady Delvaux, Stefan Eck, Ismail Ertug, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, Tania González Peñas, Antanas Guoga, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Benedek Jávor, Sajjad Karim, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Merja Kyllönen, Μιλτιάδης Κύρκος, Dietmar Köster, Jo Leinen, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, Bronis Ropė, Alfred Sant, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Molly Scott Cato, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Catherine Stihler, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Hilde Vautmans, Julie Ward, Tiemo Wölken, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg και Ivan Štefanec. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλής, θρησκείας και υπηκοότητας (B8-0138/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET


10. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή AFET

- Αντίκτυπος του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (2016/2301(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: INTA
γνωμοδότηση: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, ITRE

επιτροπή JURI

- Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ενωσιακούσυστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειαςκαι της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (αναδιατύπωση) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: INTA
γνωμοδότηση: AFET, JURI (άρθρο 104 του Κανονισμού)


11. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης και τα Συνοπτικά Πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


12. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 13 Μαρτίου 2017 έως τις 16 Μαρτίου 2017.


13. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 12.50.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Επιτήδειος, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Karas, Kirton-Darling, Matera, Mosca, Punset

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου