Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 238kWORD 75k
Torstai 2. maaliskuuta 2017 - Bryssel
1.Istunnon avaaminen
 2.Luova Eurooppa -ohjelman täytäntöönpano (keskustelu)
 3.Kansalaisten Eurooppa -ohjelman täytäntöönpano (keskustelu)
 4.EU:n yhteinen kauppapolitiikka ja luonnonvaraisten lajien kestävyyden asettamat ehdottomat vaatimukset (lyhyt esittely)
 5.Tervetulotoivotukset
 6.Äänestykset
  6.1.Marine Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)
  6.2.EU:n ja Libanonin välinen assosiaatio (Kroatian liittyminen) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.3.Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen liittyviä täydentäviä sääntöjä koskeva EU:n ja Liechtensteinin sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  6.4.Energia-alalla tehtyjä hallitustenvälisiä sopimuksia ja ei-sitovia välineitä koskeva tietojenvaihtomekanismi ***I (äänestys)
  6.5.Velvoitteet viisumien vastavuoroisuuden alalla (äänestys)
  6.6.Vaihtoehdot lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi (äänestys)
  6.7.Luova Eurooppa -ohjelman täytäntöönpano (äänestys)
  6.8.Kansalaisten Eurooppa -ohjelman täytäntöönpano (äänestys)
  6.9.EU:n yhteinen kauppapolitiikka ja luonnonvaraisten lajien kestävyyden asettamat ehdottomat vaatimukset (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Vastaanotetut asiakirjat
 10.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 11.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 12.Seuraavien istuntojen aikataulu
 13.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.30.


2. Luova Eurooppa -ohjelman täytäntöönpano (keskustelu)

Mietintö Luova Eurooppa -ohjelman (2014–2020) perustamisesta ja päätösten N:o 1718/2006/EY, N:o 1855/2006/EY ja N:o 1041/2009/EY kumoamisesta 11. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1295/2013 täytäntöönpanosta [2015/2328(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Silvia Costa (A8-0030/2017)

Silvia Costa esitteli mietinnön.

Carlos Moedas (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Clare Moody (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bogdan Brunon Wenta PPE-ryhmän puolesta, Luigi Morgano S&D-ryhmän puolesta, Hans-Olaf Henkel ECR-ryhmän puolesta, Kaja Kallas ALDE-ryhmän puolesta, Martina Michels GUE/NGL-ryhmän puolesta, Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta, Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Sabine Verheyen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hans-Olaf Henkel, Momchil Nekov, Julie Girling, Liadh Ní Riada, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Notis Marias, Francisco José Millán Mon, Monika Smolková, Kinga Gál, Alex Mayer, Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Csaba Sógor.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Grapini, Ivana Maletić, Julie Ward, Nicola Caputo, Lefteris Christoforou ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puheenvuorot: Carlos Moedas ja Silvia Costa.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.3.2017, kohta 5.7.


3. Kansalaisten Eurooppa -ohjelman täytäntöönpano (keskustelu)

Mietintö Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta vuosina 2014–2020 14. huhtikuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 390/2014 täytäntöönpanosta [2015/2329(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

María Teresa Giménez Barbat esitteli mietinnön.

Julian King (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Lefteris Christoforou (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kazimierz Michał Ujazdowski (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Santiago Fisas Ayxelà PPE-ryhmän puolesta ja Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Curzio Maltese GUE/NGL-ryhmän puolesta, Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Laurenţiu Rebega ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Sabine Verheyen, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Dominique Bilde, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Luigi Morgano ja Monika Smolková.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Julian King ja María Teresa Giménez Barbat.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.3.2017, kohta 5.8.


4. EU:n yhteinen kauppapolitiikka ja luonnonvaraisten lajien kestävyyden asettamat ehdottomat vaatimukset (lyhyt esittely)

Mietintö EU:n yhteisestä kauppapolitiikasta ja luonnonvaraisten lajien kestävyyden asettamista ehdottomista vaatimuksista [2016/2054(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

Emma McClarkin esitteli asian.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Catherine Bearder, Andreas Schwab ja Ricardo Serrão Santos.

Julian King (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 2.3.2017, kohta 5.9.

(Istunto keskeytettiin klo 11.10 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 11.35.)


Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

5. Tervetulotoivotukset

Puheenvuorot:

—   Gianni Pittella, joka vaati, että Janusz Korwin-Mikkelle määrätään seuraamuksia tämän päivää aiemmin käydyssä keskustelussa esittämien huomioiden vuoksi (puhemies vastasi, että asiasta ilmoitetaan Euroopan parlamentin puhemiehelle)

—   Janusz Korwin-Mikke, joka pyysi, että äänestystä Marine Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä lykätään (puhemies täsmensi asiaa)

—   Steven Woolfe Alexander Adamescun tapauksesta.

°
° ° °

Puhemies toivotti tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen Marokon edustajainhuoneen puhemiehen Habib El Malkin.


6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Marine Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (äänestys)

Mietintö Marine Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2016/2295(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0056)


6.2. EU:n ja Libanonin välinen assosiaatio (Kroatian liittyminen) *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Libanonin tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Euro–Välimeri-sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi liitettävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden puolesta [05748/2016 - C8-0171/2016- 2015/0292(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0057)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä pöytäkirjan tekemiselle.


6.3. Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen liittyviä täydentäviä sääntöjä koskeva EU:n ja Liechtensteinin sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä sääntöjä vuosiksi 2014–2020 koskevan Euroopan unionin ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0058)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


6.4. Energia-alalla tehtyjä hallitustenvälisiä sopimuksia ja ei-sitovia välineitä koskeva tietojenvaihtomekanismi ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energia-alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä hallitustenvälisiä sopimuksia ja ei-sitovia välineitä koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta sekä päätöksen N:o 994/2012/EU kumoamisesta [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0059)


6.5. Velvoitteet viisumien vastavuoroisuuden alalla (äänestys)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000142/2016) Claude Moraes LIBE-valiokunnan puolesta komissiolle: Asetuksen (EY) N:o 539/2001 1 artiklan 4 kohdan mukaiset velvoitteet viisumien vastavuoroisuuden alalla (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Keskustelu käytiin 14. joulukuuta 2016 (istunnon pöytäkirja 14.12.2016, kohta 20).

Päätöslauselmaesitys, Claude Moraesin LIBE-valiokunnan puolesta työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jättämä, asetuksen (EY) N:o 539/2001 1 artiklan 4 kohdan mukaisista velvoitteista viisumien vastavuoroisuuden alalla (2016/2986(RSP)) (B8-0173/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0060)


6.6. Vaihtoehdot lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi (äänestys)

Mietintö EU:n vaihtoehdoista lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi [2016/2057(INI)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

VAIHTOEHTOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS (ENF-ryhmän jättämä)

Hylättiin

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0061)


6.7. Luova Eurooppa -ohjelman täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö Luova Eurooppa -ohjelman (2014–2020) perustamisesta ja päätösten N:o 1718/2006/EY, N:o 1855/2006/EY ja N:o 1041/2009/EY kumoamisesta 11. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1295/2013 täytäntöönpanosta [2015/2328(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Silvia Costa (A8-0030/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0062)

Puheenvuorot:

Cristian Dan Preda ja Franz Obermayr äänestysten kulusta (puhemies täsmensi asiaa).

Silvia Costa (esittelijä), joka ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut lopullisessa äänestyksessä ja että hän olisi halunnut äänestää mietinnön puolesta.


6.8. Kansalaisten Eurooppa -ohjelman täytäntöönpano (äänestys)

Mietintö Kansalaisten Eurooppa -ohjelmasta vuosina 2014–2020 14. huhtikuuta 2014 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 390/2014 täytäntöönpanosta [2015/2329(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0063)


6.9. EU:n yhteinen kauppapolitiikka ja luonnonvaraisten lajien kestävyyden asettamat ehdottomat vaatimukset (äänestys)

Mietintö EU:n yhteisestä kauppapolitiikasta ja luonnonvaraisten lajien kestävyyden asettamista ehdottomista vaatimuksista [2016/2054(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0064)


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Zdzisław Krasnodębski - A8-0305/2016
Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato, Notis Marias ja Stanislav Polčák

Velvoitteet viisumien vastavuoroisuuden alalla - B8-0173/2017
Momchil Nekov, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová ja Stanislav Polčák

Mietintö Soledad Cabezón Ruiz - A8-0040/2017
Urszula Krupa, Michela Giuffrida, Rosa D'Amato, Notis Marias, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Anna Záborská ja Nicola Caputo

Mietintö Silvia Costa - A8-0030/2017
Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský ja Stefano Maullu

Mietintö María Teresa Giménez Barbat - A8-0017/2017
Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Nicola Caputo, Csaba Sógor ja Tomáš Zdechovský

Mietintö Emma McClarkin - A8-0012/2017
Jadwiga Wiśniewska.


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Flavio Zanonato ilmoitti, että hänen äänestyskoneensa ei toiminut Silvia Costan mietinnöstä (A8-0030/2017) toimitetussa lopullisessa äänestyksessä ja että hän olisi halunnut äänestää mietinnön puolesta.


9. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Euroopan komissio (05876/2017 [01] - C8-0037/2017 - 2016/2151(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – Toimeenpanovirastot (05874/2017 - C8-0038/2017 - 2016/2151(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti (05876/2017 [02] - C8-0039/2017 - 2016/2152(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Neuvosto ja Eurooppa-neuvosto (05876/2017 [03] - C8-0040/2017 - 2016/2153(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Tuomioistuin (05876/2017 [04] - C8-0041/2017 - 2016/2154(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin (05876/2017 [05] - C8-0042/2017 - 2016/2155(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Talous- ja sosiaalikomitea (05876/2017 [06] - C8-0043/2017 - 2016/2156(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Alueiden komitea (05876/2017 [07] - C8-0044/2017 - 2016/2157(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies (05876/2017 [08] - C8-0045/2017 - 2016/2158(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu (05876/2017 [09] - C8-0046/2017 - 2016/2159(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

JURI, LIBE

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto (05876/2017 [10] - C8-0047/2017 - 2016/2160(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (05873/2017 [01] - C8-0048/2017 - 2016/2161(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL, ITRE

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) (05873/2017 [02] - C8-0049/2017 - 2016/2162(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (05873/2017 [03] - C8-0050/2017 - 2016/2163(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (OEDT) (05873/2017 [04] - C8-0051/2017 - 2016/2164(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, LIBE

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan ympäristökeskus (EYK) (05873/2017 [05] - C8-0052/2017 - 2016/2166(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) (05873/2017 [06] - C8-0053/2017 - 2016/2167(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) (05873/2017 [07] - C8-0054/2017 - 2016/2168(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

CULT

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan lääkevirasto (EMA) (05873/2017 [08] - C8-0055/2017 - 2016/2169(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (05873/2017 [09] - C8-0056/2017 - 2016/2170(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan koulutussäätiö (ETF) (05873/2017 [10] - C8-0057/2017 - 2016/2171(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan meriturvallisuusvirasto (AESM) (05873/2017 [11] - C8-0058/2017 - 2016/2172(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (AESA) (05873/2017 [12] - C8-0059/2017 - 2016/2173(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (05873/2017 [13] - C8-0060/2017 - 2016/2174(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) (05873/2017 [14] - C8-0061/2017 - 2016/2175(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (05873/2017 [15] - C8-0062/2017 - 2016/2176(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan rautatievirasto (AFE) (05873/2017 [16] - C8-0063/2017 - 2016/2177(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan poliisiakatemia (CEPOL) (05873/2017 [17] - C8-0064/2017 - 2016/2178(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (FRONTEX) (05873/2017 [18] - C8-0065/2017 - 2016/2179(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, LIBE

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan GNSS-virasto (GSA) (05873/2017 [19] - C8-0066/2017 - 2016/2180(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (AECP) (05873/2017 [20] - C8-0067/2017 - 2016/2181(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PECH

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (05873/2017 [21] - C8-0068/2017 - 2016/2182(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2015: Euratomin hankintakeskus (AA) (05873/2017 [22] - C8-0069/2017 - 2016/2183(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan poliisivirasto (EUROPOL) (05873/2017 [23] - C8-0070/2017 - 2016/2184(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) (05873/2017 [24] - C8-0071/2017 - 2016/2185(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

FEMM

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan pankkiviranomainen (EBA) (05873/2017 [25] - C8-0072/2017 - 2016/2186(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) (05873/2017 [26] - C8-0073/2017 - 2016/2187(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL, ECON

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) (05873/2017 [27] - C8-0074/2017 - 2016/2188(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON

- Vastuuvapaus 2015: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) (05873/2017 [28] - C8-0075/2017 - 2016/2189(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) virasto (05873/2017 [29] - C8-0076/2017 - 2016/2190(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) (05873/2017 [30] - C8-0077/2017 - 2016/2191(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2015: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (05873/2017 [31] - C8-0078/2017 - 2016/2192(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2015: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) (05873/2017 [32] - C8-0079/2017 - 2016/2193(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – 8. EKR (05376/2017 - C8-0081/2017 - 2016/2202(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – 9. EKR (05377/2017 - C8-0082/2017 - 2016/2202(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – 10. EKR (05378/2017 - C8-0083/2017 - 2016/2202(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio – 11. EKR (05379/2017 - C8-0084/2017 - 2016/2202(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Vastuuvapaus 2015: Fuusioenergia-alan kansainvälinen organisaatio (ITER) (05875/2017 [01] - C8-0085/2017 - 2016/2194(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2015: eurooppalaisen ilmaliikenteen hallinnan nykyaikaistamishanke (SESAR) (05875/2017 [02] - C8-0086/2017 - 2016/2195(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

- Vastuuvapaus 2015: yhteinen Clean Sky -teknologia-aloite (05875/2017 [03] - C8-0087/2017 - 2016/2196(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE, TRAN

- Vastuuvapaus 2015: biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI) (05875/2017 [04] - C8-0088/2017 - 2016/2197(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, REGI

- Vastuuvapaus 2015: toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta toteuttava yhteisyritys (IMI2) (05875/2017 [05] - C8-0089/2017 - 2016/2198(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE

- Vastuuvapaus 2015: polttokenno- ja vetyteknologian alan yhteisyritys (FCH) (05875/2017 [06] - C8-0090/2017 - 2016/2199(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2015: ECSEL-yhteisyritys (05875/2017 [07] - C8-0091/2017 - 2016/2201(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Mireille D'Ornano. Päätöslauselmaesitys masennuksesta (B8-0119/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys ikääntyneiden työntekijöiden pitämisestä työelämässä ja ammattiosaamisen siirtämisestä (B8-0127/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Bernard Monot ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys unionin toimielinten tekemistä kompromisseista radikaalin islamismin suhteen (B8-0128/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

- Steeve Briois. Päätöslauselmaesitys sen estämisestä, että Kroatia liittyy Schengen-alueeseen (B8-0129/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Isabella Adinolfi. Päätöslauselmaesitys valvontateknologian kaupasta (B8-0130/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Antanas Guoga, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella ja Ramon Tremosa i Balcells. Päätöslauselmaesitys etnisten vähemmistöjen perinnön säilyttämisen tukemisesta Euroopassa (B8-0131/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

CULT

- Mireille D'Ornano ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys gepardin suojelusta (B8-0132/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin aiheuttamia ja Euroopan unionissa rekisteröityjä biologiseen monimuotoisuuteen kohdistuvia uhkia selvittävän tutkimuksen edistämisestä (B8-0134/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

INTA

- Nuno Melo. Päätöslauselmaesitys kannabiksen käytöstä (B8-0135/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

LIBE

- Lorenzo Fontana. Päätöslauselmaesitys uusia huumeita koskevista tiedotustoimista (B8-0136/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

LIBE

- Mireille D'Ornano ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys videovalvonnan käyttöönotosta EU:n teurastamoissa (B8-0137/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

- Martina Anderson, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Lynn Boylan, Udo Bullmann, Nicola Caputo, Nessa Childers, Lefteris Christoforou, Anna Maria Corazza Bildt, Seb Dance, Mady Delvaux, Stefan Eck, Ismail Ertug, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, Tania González Peñas, Antanas Guoga, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Benedek Jávor, Sajjad Karim, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Jo Leinen, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, Bronis Ropė, Alfred Sant, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Molly Scott Cato, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Catherine Stihler, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Hilde Vautmans, Julie Ward, Tiemo Wölken, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg ja Ivan Štefanec. Päätöslauselmaesitys rotuun, uskontoon ja kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän torjumisesta (B8-0138/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

AFET


10. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen (muutosten jälkeen) (työjärjestyksen 53 artikla)

AFET-valiokunta

- Kansainvälisen kaupan ja EU:n kauppapolitiikan vaikutus globaaleihin arvoketjuihin (2016/2301(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, ITRE

JURI-valiokunta

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta (uudelleenlaadinta) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: AFET, JURI (työjärjestyksen 104 artikla)


11. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 192 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän ja eilisen istunnon pöytäkirjat annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


12. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 13. maaliskuuta 2017–16. maaliskuuta 2017.


13. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 12.50.

Klaus Welle

Antonio Tajani

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Karas, Kirton-Darling, Matera, Mosca, Punset

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö