Index 
Jegyzőkönyv
PDF 242kWORD 75k
2017. március 2., Csütörtök - Brüsszel
1.Az ülés megnyitása
 2.A Kreatív Európa program végrehajtása (vita)
 3.Az Európa a polgárokért program végrehajtása (vita)
 4.Közös kereskedelempolitika a vadon élő állatokkal és növényekkel kapcsolatos fenntarthatóság által támasztott követelmények összefüggésében (rövid ismertetés)
 5.Köszöntés
 6.Szavazások órája
  
6.1.Marine Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)
  
6.2.Az EU–Libanon közötti euromediterrán megállapodás (Horvátország csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
6.3.Az EU–Liechtenstein-megállapodás a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
6.4.A kormányközi energiaügyi megállapodásokkal és jogilag nem kötelező erejű eszközökkel kapcsolatos információcsere-mechanizmus ***I (szavazás)
  
6.5.A vízumkölcsönösség területén fennálló kötelezettségek (szavazás)
  
6.6.A gyógyszerekhez való hozzájutás javításának lehetőségei (szavazás)
  
6.7.A Kreatív Európa program végrehajtása (szavazás)
  
6.8.Az Európa a polgárokért program végrehajtása (szavazás)
  
6.9.Közös kereskedelempolitika a vadon élő állatokkal és növényekkel kapcsolatos fenntarthatóság által támasztott követelmények összefüggésében (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Dokumentumok benyújtása
 10.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 11.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 12.A következő ülések időpontja
 13.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
David-Maria SASSOLI alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.30-kor nyitják meg.


2. A Kreatív Európa program végrehajtása (vita)

Jelentés a Kreatív Európa program (2014–2020) létrehozásáról, illetve az 1718/2006/EK, az 1855/2006/EK és az 1041/2009/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1295/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról [2015/2328(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Silvia Costa (A8-0030/2017)

Silvia Costa előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Carlos Moedas (a Bizottság tagja).

Felszólal: Clare Moody (a BUDG bizottság véleményének előadója), Bogdan Brunon Wenta, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Luigi Morgano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Hans-Olaf Henkel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Kaja Kallas, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Martina Michels, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Isabella Adinolfi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dominique Bilde, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Sabine Verheyen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hans-Olaf Henkel, Momchil Nekov, Julie Girling, Liadh Ní Riada, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Notis Marias, Francisco José Millán Mon, Monika Smolková, Kinga Gál, Alex Mayer, Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Andrzej Zdrojewski és Csaba Sógor.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Grapini, Ivana Maletić, Julie Ward, Nicola Caputo, Lefteris Christoforou és Doru-Claudian Frunzulică.

Felszólal: Carlos Moedas és Silvia Costa.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.3.2-i jegyzőkönyv, 5.7. pont .


3. Az Európa a polgárokért program végrehajtása (vita)

Jelentés a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó „Európa a polgárokért” program létrehozásáról szóló, 2014. április 14-i 390/2014/EU tanácsi rendelet végrehajtásáról [2015/2329(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

María Teresa Giménez Barbat előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Julian King (a Bizottság tagja).

Felszólal: Lefteris Christoforou (a BUDG bizottság véleményének előadója), Kazimierz Michał Ujazdowski (az AFCO bizottság véleményének előadója), Santiago Fisas Ayxelà, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Sylvie Guillaume, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Ruža Tomašić, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Curzio Maltese, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rosa D'Amato, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Laurenţiu Rebega, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, független, Sabine Verheyen, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Dominique Bilde, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Luigi Morgano és Monika Smolková.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini és Seán Kelly.

Felszólal: Julian King és María Teresa Giménez Barbat.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.3.2-i jegyzőkönyv, 5.8. pont .


4. Közös kereskedelempolitika a vadon élő állatokkal és növényekkel kapcsolatos fenntarthatóság által támasztott követelmények összefüggésében (rövid ismertetés)

Jelentés a közös uniós kereskedelempolitikáról a vadon élő állatokkal és növényekkel kapcsolatos fenntarthatóság által támasztott követelmények összefüggésében [2016/2054(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

Emma McClarkin rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Catherine Bearder, Andreas Schwab és Ricardo Serrão Santos.

Felszólal: Julian King (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2017.3.2-i jegyzőkönyv, 5.9. pont .

(Az ülést 11.10-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 11.35-kor folytatják.)


ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

5. Köszöntés

Felszólal:

—   Gianni Pittella, aki kéri, hogy állapítsanak meg szankciót Janusz Korwin-Mikke ellen az előző napi egyik vita során tett kijelentései miatt (Az elnök válaszol, hogy tájékoztatják az ügyről a Parlament elnökét),

—   Janusz Korwin-Mikke, aki kéri, hogy halasszák el a Marine Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről szóló szavazást (Az elnök pontosítással szolgál),

—   Steven Woolfe Alexander Adamescu ügyéről.

°
° ° °

Az elnök üdvözli Habib El Malki urat, a marokkói képviselőház elnökét, aki a látogatói karzaton foglal helyet.


6. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


6.1. Marine Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (szavazás)

Jelentés a Marine Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2016/2295(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0056)


6.2. Az EU–Libanon közötti euromediterrán megállapodás (Horvátország csatlakozása) *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Libanoni Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és tagállamai nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [05748/2016 - C8-0171/2016- 2015/0292(NLE)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2017)0057)

A Parlament egyetért a jegyzőkönyv megkötésével.


6.3. Az EU–Liechtenstein-megállapodás a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Liechtensteini Hercegség közötti, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó kiegészítő szabályokról szóló megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről [12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2017)0058)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


6.4. A kormányközi energiaügyi megállapodásokkal és jogilag nem kötelező erejű eszközökkel kapcsolatos információcsere-mechanizmus ***I (szavazás)

Jelentés a tagállamok és harmadik országok által kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra és nem kötelező erejű jogi eszközökre vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról és a 994/2012/EU határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva (P8_TA(2017)0059)


6.5. A vízumkölcsönösség területén fennálló kötelezettségek (szavazás)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000142/2016) felteszi: Claude Moraes, a LIBE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az 539/2001/EK rendelet 1. cikkének (4) bekezdése értelmében a vízumkölcsönösség területén fennálló kötelezettségekről (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

A vita időpontja:2016. december 14. (2016.12.14-i jegyzőkönyv, 20. pont ).

Állásfoglalási indítvány az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdésével összhangban Claude Moraes által a LIBE bizottság nevében benyújtva az 539/2001/EK rendelet 1. cikkének (4) bekezdése értelmében a Bizottság vízumkölcsönösség területén fennálló kötelezettségeiről (2016/2986(RSP)) B8-0173/2017

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0060)


6.6. A gyógyszerekhez való hozzájutás javításának lehetőségei (szavazás)

Jelentés a gyógyszerekhez való hozzájutás javításának uniós lehetőségeiről [2016/2057(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (az ENF képviselőcsoport által benyújtva )

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0061)


6.7. A Kreatív Európa program végrehajtása (szavazás)

Jelentés a Kreatív Európa program (2014–2020) létrehozásáról, illetve az 1718/2006/EK, az 1855/2006/EK és az 1041/2009/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1295/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról [2015/2328(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Silvia Costa (A8-0030/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0062)

Felszólalások

Cristian Dan Preda és Franz Obermayr a szavazás menetéről (Az elnök magyarázattal szolgál).

Silvia Costa (előadó), aki jelzi, hogy szavazógépe nem működött a zárószavazás során, és mellette szeretett volna szavazni.


6.8. Az Európa a polgárokért program végrehajtása (szavazás)

Jelentés a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó „Európa a polgárokért” program létrehozásáról szóló, 2014. április 14-i 390/2014/EU tanácsi rendelet végrehajtásáról [2015/2329(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0063)


6.9. Közös kereskedelempolitika a vadon élő állatokkal és növényekkel kapcsolatos fenntarthatóság által támasztott követelmények összefüggésében (szavazás)

Jelentés a közös uniós kereskedelempolitikáról a vadon élő állatokkal és növényekkel kapcsolatos fenntarthatóság által támasztott követelmények összefüggésében [2016/2054(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2017)0064)


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Zdzisław Krasnodębski -jelentés - A8-0305/2016
Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato, Notis Marias és Stanislav Polčák

A vízumkölcsönösség területén fennálló kötelezettségek - B8-0173/2017
Momchil Nekov, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová és Stanislav Polčák

Soledad Cabezón Ruiz -jelentés - A8-0040/2017
Urszula Krupa, Michela Giuffrida, Rosa D'Amato, Notis Marias, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Anna Záborská és Nicola Caputo

Silvia Costa -jelentés - A8-0030/2017
Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský és Stefano Maullu

María Teresa Giménez Barbat -jelentés - A8-0017/2017
Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Nicola Caputo, Csaba Sógor és Tomáš Zdechovský

Emma McClarkin -jelentés - A8-0012/2017
Jadwiga Wiśniewska


8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Flavio Zanonato jelzi, hogy szavazógépe nem működött a Silvia Costa-jelentés (A8-0030/2017) zárószavazása során, és mellette szeretett volna szavazni.


9. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- 2015. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Bizottság (05876/2017 [01] - C8-0037/2017 - 2016/2151(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – Végrehajtó ügynökségek (05874/2017 - C8-0038/2017 - 2016/2151(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2015. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Parlament (05876/2017 [02] - C8-0039/2017 - 2016/2152(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2015. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Tanács és Európai Tanács (05876/2017 [03] - C8-0040/2017 - 2016/2153(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2015. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Bíróság (05876/2017 [04] - C8-0041/2017 - 2016/2154(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2015. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Számvevőszék (05876/2017 [05] - C8-0042/2017 - 2016/2155(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2015. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Gazdasági és Szociális Bizottság (05876/2017 [06] - C8-0043/2017 - 2016/2156(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2015. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Régiók Bizottsága (05876/2017 [07] - C8-0044/2017 - 2016/2157(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2015. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai ombudsman (05876/2017 [08] - C8-0045/2017 - 2016/2158(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- 2015. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai adatvédelmi biztos (05876/2017 [09] - C8-0046/2017 - 2016/2159(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

JURI, LIBE

- 2015. évi mentesítés: az Európai Unió általános költségvetése - Európai Külügyi Szolgálat (05876/2017 [10] - C8-0047/2017 - 2016/2160(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- 2015. évi mentesítés: Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (CEDEFOP) (05873/2017 [01] - C8-0048/2017 - 2016/2161(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL, ITRE

- 2015. évi mentesítés: Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND) (05873/2017 [02] - C8-0049/2017 - 2016/2162(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL

- 2015. évi mentesítés: Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) (05873/2017 [03] - C8-0050/2017 - 2016/2163(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- 2015. évi mentesítés: A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) (05873/2017 [04] - C8-0051/2017 - 2016/2164(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI, LIBE

- 2015. évi menteítés: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) (05873/2017 [05] - C8-0052/2017 - 2016/2166(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- 2015. évi mentesítés: Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) (05873/2017 [06] - C8-0053/2017 - 2016/2167(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL

- 2015. évi mentesítés: Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja (CdT) (05873/2017 [07] - C8-0054/2017 - 2016/2168(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

CULT

- 2015. évi mentesítés: Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) (05873/2017 [08] - C8-0055/2017 - 2016/2169(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- 2015. évi mentesítés: Európai Igazságügyi Együttműködési Egység (Eurojust) (05873/2017 [09] - C8-0056/2017 - 2016/2170(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- 2015. évi mentesítés: Európai Képzési Alapítvány (ETF) (05873/2017 [10] - C8-0057/2017 - 2016/2171(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL

- 2015. évi mentesítés: Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) (05873/2017 [11] - C8-0058/2017 - 2016/2172(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

TRAN

- 2015. évi mentesítés: Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) (05873/2017 [12] - C8-0059/2017 - 2016/2173(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

TRAN

- 2015. évi mentesítés: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) (05873/2017 [13] - C8-0060/2017 - 2016/2174(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- 2015. évi mentesítés: Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) (05873/2017 [14] - C8-0061/2017 - 2016/2175(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- 2015. évi mentesítés: Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA) (05873/2017 [15] - C8-0062/2017 - 2016/2176(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2015. évi mentesítés: Európai Vasúti Ügynökség (ERA) (05873/2017 [16] - C8-0063/2017 - 2016/2177(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

TRAN

- 2015. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia (CEPOL) (05873/2017 [17] - C8-0064/2017 - 2016/2178(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- 2015. évi mentesítés: Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (FRONTEX) (05873/2017 [18] - C8-0065/2017 - 2016/2179(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

AFET, LIBE

- 2015. évi mentesítés: Európai GNSS Ügynökség (GSA) (05873/2017 [19] - C8-0066/2017 - 2016/2180(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2015. évi mentesítés: Európai Halászati Ellenőrző Hivatal (EFCA) (05873/2017 [20] - C8-0067/2017 - 2016/2181(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PECH

- 2015. évi mentesítés: Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) (05873/2017 [21] - C8-0068/2017 - 2016/2182(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI

- 2015. évi mentesítés: EURATOM Ellátási Ügynökség (05873/2017 [22] - C8-0069/2017 - 2016/2183(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2015. évi mentesítés: Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) (05873/2017 [23] - C8-0070/2017 - 2016/2184(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- 2015. évi mentesítés: Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (05873/2017 [24] - C8-0071/2017 - 2016/2185(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

FEMM

- 2015. évi mentesítés: Európai Bankhatóság (EBA) (05873/2017 [25] - C8-0072/2017 - 2016/2186(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ECON

- 2015. évi mentesítés: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) (05873/2017 [26] - C8-0073/2017 - 2016/2187(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL, ECON

- 2015. évi mentesítés: Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) (05873/2017 [27] - C8-0074/2017 - 2016/2188(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ECON

- 2015. évi mentesítés: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) (05873/2017 [28] - C8-0075/2017 - 2016/2189(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2015. évi mentesítés: Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének Hivatala (BEREC) (05873/2017 [29] - C8-0076/2017 - 2016/2190(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE, IMCO

- 2015. évi mentesítés: Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) (05873/2017 [30] - C8-0077/2017 - 2016/2191(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2015. évi mentesítés: Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) (05873/2017 [31] - C8-0078/2017 - 2016/2192(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- 2015. évi mentesítés: A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség (EU-LISA) (05873/2017 [32] - C8-0079/2017 - 2016/2193(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

LIBE

- 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 8. EFA (05376/2017 - C8-0081/2017 - 2016/2202(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

- 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 9. EFA (05377/2017 - C8-0082/2017 - 2016/2202(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

- 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 10. EFA (05378/2017 - C8-0083/2017 - 2016/2202(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

- 2015. évi mentesítés: Az EU általános költségvetése – 11. EFA (05379/2017 - C8-0084/2017 - 2016/2202(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

- 2015. évi mentesítés: Nemzetközi Fúziósenergia-fejlesztési Szervezet ( ITER) (05875/2017 [01] - C8-0085/2017 - 2016/2194(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2015. évi mentesítés: Közös vállalkozás – Repülésbiztonság (SESAR) (05875/2017 [02] - C8-0086/2017 - 2016/2195(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE, TRAN

- 2015. évi mentesítés: Közös vállalkozás – Aeronautika és környezetvédelem (Tiszta Égbolt) (05875/2017 [03] - C8-0087/2017 - 2016/2196(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI, ITRE, TRAN

- 2015. évi mentesítés: Közös vállalkozás – Bioalapú Iparágak (BBI) (05875/2017 [04] - C8-0088/2017 - 2016/2197(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE, REGI

- 2015. évi mentesítés: Közös vállalkozás – Innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezés 2 (IMI) (05875/2017 [05] - C8-0089/2017 - 2016/2198(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ENVI, ITRE

- 2015. évi mentesítés: Közös vállalkozás – Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológia (FCH) (05875/2017 [06] - C8-0090/2017 - 2016/2199(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- 2015. évi mentesítés: Kiváló Európai Elektronikai Alkatrészek és Rendszerek (ECSEL Közös Vállalkozás) (05875/2017 [07] - C8-0091/2017 - 2016/2201(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Mireille D'Ornano. Állásfoglalási indítvány a depresszióról (B8-0119/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány az idősebb alkalmazottak megtartásáról és a készségek átadásáról (B8-0127/2017)

utalva

illetékes :

EMPL

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Bernard Monot és Mylène Troszczynski. Állásfoglalási indítvány az európai intézmények radikális iszlámmal való kétes kapcsolatairól (B8-0128/2017)

utalva

illetékes :

CULT

- Steeve Briois. Állásfoglalási indítvány Horvátország schengeni térséghez való csatlakozásának megakadályozásáról (B8-0129/2017)

utalva

illetékes :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Állásfoglalási indítvány a megfigyelési technológiák kereskedelméről (B8-0130/2017)

utalva

illetékes :

AFET

- Antanas Guoga, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella és Ramon Tremosa i Balcells. Állásfoglalási indítvány az európai etnikai kisebbségek öröksége megőrzésének támogatásáról (B8-0131/2017)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

CULT

- Mireille D'Ornano és Sophie Montel. Állásfoglalási indítvány a gepárd védelméről (B8-0132/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány a biológiai sokféleséget érintő, Európai Unió által okozott és az azon belül észlelt fenyegetések mélyreható vizsgálatára vonatkozó tanulmány előmozdításáról (B8-0134/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

INTA

- Nuno Melo. Az Európai Parlament állásfoglalási indítványa a kannabisz fogyasztásáról (B8-0135/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

LIBE

- Lorenzo Fontana. Állásfoglalási indítvány az újfajta kábítószerekkel kapcsolatos tájékoztató fellépésről (B8-0136/2017)

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

LIBE

- Mireille D'Ornano és Sophie Montel. Állásfoglalási indítvány az európai vágóhidakon felállítandó kamerás megfigyelő rendszerek bevezetéséről (B8-0137/2017)

utalva

illetékes :

AGRI

- Martina Anderson, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Lynn Boylan, Udo Bullmann, Nicola Caputo, Nessa Childers, Lefteris Christoforou, Anna Maria Corazza Bildt, Seb Dance, Mady Delvaux, Stefan Eck, Ismail Ertug, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, Tania González Peñas, Antanas Guoga, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Benedek Jávor, Sajjad Karim, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Jo Leinen, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, Bronis Ropė, Alfred Sant, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Molly Scott Cato, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Catherine Stihler, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Hilde Vautmans, Julie Ward, Tiemo Wölken, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg és Ivan Štefanec. Állásfoglalási indítvány a fajon, valláson és nemzetiségen alapuló megkülönböztetés elleni küzdelemről (B8-0138/2017)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET


10. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 53. cikke)

AFET bizottság

– A nemzetközi kereskedelem és az uniós kereskedelmi politikák hatása a globális értékláncokra (2016/2301(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: INTA
vélemény: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, ITRE

JURI bizottság

– A kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, tranzitjára, az azokkal végzett brókertevékenységre és az azokkal kapcsolatos műszaki támogatásra vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (átdolgozás) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: INTA
vélemény: AFET, JURI (az eljárási szabályzat 104. cikke)


11. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a mai és a tegnapi ülés jegyzőkönyvét a következő ülés elején terjesztik jóváhagyásra a Parlament elé.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


12. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2017. március 132017. március 16.


13. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 12.50-kor berekesztik.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Karas, Kirton-Darling, Matera, Mosca, Punset

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat