Indeks 
Protokół
PDF 245kWORD 76k
Czwartek, 2 marca 2017 r. - Bruksela
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wdrażanie programu Kreatywna Europa (debata)
 3.Wdrażanie programu Europa dla Obywateli (debata)
 4.Wspólna polityka handlowa UE w kontekście wymogów dotyczących ochrony dzikiej fauny i flory (krótka prezentacja)
 5.Oficjalne powitanie
 6.Głosowanie
  
6.1.Wniosek o uchylenie immunitetu Marine Le Pen (głosowanie)
  
6.2.Układ eurośródziemnomorski UE-Liban (przystąpienie Chorwacji) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.3.Umowa UE-Liechtenstein w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.4.Mechanizm wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych i niewiążących instrumentów w dziedzinie energii ***I (głosowanie)
  
6.5.Zobowiązania w obszarze wzajemności wizowej (głosowanie)
  
6.6.Możliwości zwiększenia dostępu do leków (głosowanie)
  
6.7.Wdrażanie programu Kreatywna Europa (głosowanie)
  
6.8.Wdrażanie programu Europa dla Obywateli (głosowanie)
  
6.9.Wspólna polityka handlowa UE w kontekście wymogów dotyczących ochrony dzikiej fauny i flory (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 9.Składanie dokumentów
 10.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 11.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 12.Kalendarz następnych posiedzeń
 13.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 8.30.


2. Wdrażanie programu Kreatywna Europa (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2014–2020) i uchylającego decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE [2015/2328(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Silvia Costa (A8-0030/2017)

Silvia Costa przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Carlos Moedas (członek Komisji).

Głos zabrali: Clare Moody (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Bogdan Brunon Wenta w imieniu grupy PPE, Luigi Morgano w imieniu grupy S&D, Hans-Olaf Henkel w imieniu grupy ECR, Kaja Kallas w imieniu grupy ALDE, Martina Michels w imieniu grupy GUE/NGL, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Sabine Verheyen, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Hansa-Olafa Henkla, Momchil Nekov, Julie Girling, Liadh Ní Riada, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Notis Marias, Francisco José Millán Mon, Monika Smolková, Kinga Gál, Alex Mayer, Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Csaba Sógor.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Maria Grapini, Ivana Maletić, Julie Ward, Nicola Caputo, Lefteris Christoforou i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrali: Carlos Moedas i Silvia Costa.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.7 protokołu z dnia 2.3.2017.


3. Wdrażanie programu Europa dla Obywateli (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia rozporządzenia Rady (UE) nr 390/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. ustanawiającego program „Europa dla Obywateli” na lata 2014–2020 [2015/2329(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

María Teresa Giménez Barbat przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Julian King (członek Komisji).

Głos zabrali: Lefteris Christoforou (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Kazimierz Michał Ujazdowski (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Santiago Fisas Ayxelà w imieniu grupy PPE i Sylvie Guillaume w imieniu grupy S&D.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Curzio Maltese w imieniu grupy GUE/NGL, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Laurenţiu Rebega w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Sabine Verheyen, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Dominique Bilde, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Luigi Morgano i Monika Smolková.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini i Seán Kelly.

Głos zabrali: Julian King i María Teresa Giménez Barbat.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.8 protokołu z dnia 2.3.2017.


4. Wspólna polityka handlowa UE w kontekście wymogów dotyczących ochrony dzikiej fauny i flory (krótka prezentacja)

Sprawozdanie w sprawie wspólnej polityki handlowej UE w kontekście wymogów dotyczących ochrony dzikiej fauny i flory [2016/2054(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

Emma McClarkin dokonała prezentacji.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Catherine Bearder, Andreas Schwab i Ricardo Serrão Santos.

Głos zabrał Julian King (członek Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 5.9 protokołu z dnia 2.3.2017.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.10 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 11.35.)


PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

5. Oficjalne powitanie

Głos zabrali:

—   Gianni Pittella, aby zwrócić się o nałożenie sankcji na Janusza Korwin-Mikkego z powodu uwag poczynionych przez tego ostatniego podczas debaty z dnia poprzedniego (Przewodniczący odpowiedział, że zostanie o tym poinformowany Przewodniczący Parlamentu),

—   Janusz Korwin-Mikke, aby zwrócić się o odroczenie głosowania nad wnioskiem o uchylenie immunitetu Marine Le Pen (Przewodniczący udzielił wyjaśnień),

—   Steven Woolfe w sprawie Alexandra Adamescu.

°
° ° °

Przewodniczący powitał przewodniczącego Izby Reprezentantów Maroka Habiba El Malkiego, który zasiadł na trybunie honorowej.


6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Wniosek o uchylenie immunitetu Marine Le Pen (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Marine Le Pen [2016/2295(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0056)


6.2. Układ eurośródziemnomorski UE-Liban (przystąpienie Chorwacji) *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Libańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [05748/2016 - C8-0171/2016- 2015/0292(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0057)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie protokołu.


6.3. Umowa UE-Liechtenstein w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020 [12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0058)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


6.4. Mechanizm wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych i niewiążących instrumentów w dziedzinie energii ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych i instrumentów niewiążących w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a państwami trzecimi i uchylającej decyzję nr 994/2012/UE [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0059)


6.5. Zobowiązania w obszarze wzajemności wizowej (głosowanie)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000142/2016), które skierował Claude Moraes, w imieniu komisji LIBE, do Komisji: Zobowiązania w obszarze wzajemności wizowej zgodnie z art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Debata odbyła się dnia 14 grudnia 2016 r. (pkt 20 protokołu z dnia 14.12.2016).

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu przez Claude’a Moraesa, w imieniu komisji LIBE, w sprawie obowiązków Komisji w dziedzinie wzajemności wizowej na podstawie art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-0173/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0060)


6.6. Możliwości zwiększenia dostępu do leków (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie unijnych możliwości zwiększenia dostępu do leków [2016/2057(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupę ENF)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0061)


6.7. Wdrażanie programu Kreatywna Europa (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2014–2020) i uchylającego decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE [2015/2328(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: Silvia Costa (A8-0030/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0062)

Wystąpienia

Cristian Dan Preda i Franz Obermayr w sprawie przebiegu głosowania (Przewodniczący udzielił wyjaśnień).

Silvia Costa (sprawozdawczyni), która poinformowała, że jej stanowisko do głosowania nie zadziałało w czasie głosowania końcowego i że chciała zagłosować za przyjęciem sprawozdania.


6.8. Wdrażanie programu Europa dla Obywateli (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wdrożenia rozporządzenia Rady (UE) nr 390/2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. ustanawiającego program „Europa dla Obywateli” na lata 2014–2020 [2015/2329(INI)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawczyni: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0063)


6.9. Wspólna polityka handlowa UE w kontekście wymogów dotyczących ochrony dzikiej fauny i flory (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wspólnej polityki handlowej UE w kontekście wymogów dotyczących ochrony dzikiej fauny i flory [2016/2054(INI)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawczyni: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0064)


7. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Zdzisława Krasnodębskiego - A8-0305/2016
Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato, Notis Marias i Stanislav Polčák

Zobowiązania w obszarze wzajemności wizowej - B8-0173/2017
Momchil Nekov, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Soledad Cabezón Ruiz - A8-0040/2017
Urszula Krupa, Michela Giuffrida, Rosa D'Amato, Notis Marias, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Anna Záborská i Nicola Caputo

Sprawozdanie Silvii Costy - A8-0030/2017
Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský i Stefano Maullu

Sprawozdanie Maríi Teresy Giménez Barbat - A8-0017/2017
Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Nicola Caputo, Csaba Sógor i Tomáš Zdechovský

Sprawozdanie Emmy McClarkin - A8-0012/2017
Jadwiga Wiśniewska.


8. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

Flavio Zanonato poinformował, że jego stanowisko do głosowania nie zadziałało w czasie głosowania końcowego nad sprawozdaniem Silvii Costy (A8-0030/2017) i że zamierzał głosować za przyjęciem sprawozdania.


9. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) przez Radę i Komisję

- Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – Komisja Europejska (05876/2017 [01] - C8-0037/2017 - 2016/2151(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – Agencje wykonawcze (05874/2017 - C8-0038/2017 - 2016/2151(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – Parlament Europejski (05876/2017 [02] - C8-0039/2017 - 2016/2152(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – Rada Europejska i Rada (05876/2017 [03] - C8-0040/2017 - 2016/2153(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – Trybunał Sprawiedliwości (05876/2017 [04] - C8-0041/2017 - 2016/2154(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – Trybunał Obrachunkowy (05876/2017 [05] - C8-0042/2017 - 2016/2155(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (05876/2017 [06] - C8-0043/2017 - 2016/2156(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – Komitet Regionów (05876/2017 [07] - C8-0044/2017 - 2016/2157(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (05876/2017 [08] - C8-0045/2017 - 2016/2158(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – Europejski Inspektor Ochrony Danych (05876/2017 [09] - C8-0046/2017 - 2016/2159(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

JURI, LIBE

- Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – Europejska Służba Działań Zewnętrznych (05876/2017 [10] - C8-0047/2017 - 2016/2160(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) (05873/2017 [01] - C8-0048/2017 - 2016/2161(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL, ITRE

- Absolutorium za rok 2015: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) (05873/2017 [02] - C8-0049/2017 - 2016/2162(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Absolutorium za rok 2015: Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) (05873/2017 [03] - C8-0050/2017 - 2016/2163(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (OEDT) (05873/2017 [04] - C8-0051/2017 - 2016/2164(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, LIBE

- Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (05873/2017 [05] - C8-0052/2017 - 2016/2166(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) (05873/2017 [06] - C8-0053/2017 - 2016/2167(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Absolutorium za rok 2015: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT) (05873/2017 [07] - C8-0054/2017 - 2016/2168(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

CULT

- Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Leków (EMA) (05873/2017 [08] - C8-0055/2017 - 2016/2169(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Absolutorium za rok 2015: Europejska Jednostka Współpracy Sądowej (EUROJUST) (05873/2017 [09] - C8-0056/2017 - 2016/2170(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Absolutorium za rok 2015: Europejska Fundacja Kształcenia (ETF) (05873/2017 [10] - C8-0057/2017 - 2016/2171(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL

- Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa na Morzu (AESM) (05873/2017 [11] - C8-0058/2017 - 2016/2172(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) (05873/2017 [12] - C8-0059/2017 - 2016/2173(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) (05873/2017 [13] - C8-0060/2017 - 2016/2174(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Absolutorium za rok 2015: Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) (05873/2017 [14] - C8-0061/2017 - 2016/2175(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Absolutorium za rok 2015: Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) (05873/2017 [15] - C8-0062/2017 - 2016/2176(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Kolejowa (ERA) (05873/2017 [16] - C8-0063/2017 - 2016/2177(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

TRAN

- Absolutorium za rok 2015: Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL) (05873/2017 [17] - C8-0064/2017 - 2016/2178(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) (05873/2017 [18] - C8-0065/2017 - 2016/2179(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

AFET, LIBE

- Absolutorium za rok 2015: Agencja Europejskiego GNSS (GSA) (05873/2017 [19] - C8-0066/2017 - 2016/2180(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA) (05873/2017 [20] - C8-0067/2017 - 2016/2181(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

PECH

- Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (05873/2017 [21] - C8-0068/2017 - 2016/2182(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI

- Absolutorium za rok 2015: Agencja Dostaw Euratomu (05873/2017 [22] - C8-0069/2017 - 2016/2183(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Policji (Europol) (05873/2017 [23] - C8-0070/2017 - 2016/2184(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Absolutorium za rok 2015: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) (05873/2017 [24] - C8-0071/2017 - 2016/2185(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

FEMM

- Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) (05873/2017 [25] - C8-0072/2017 - 2016/2186(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON

- Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) (05873/2017 [26] - C8-0073/2017 - 2016/2187(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

EMPL, ECON

- Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) (05873/2017 [27] - C8-0074/2017 - 2016/2188(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ECON

- Absolutorium za rok 2015: Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) (05873/2017 [28] - C8-0075/2017 - 2016/2189(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Absolutorium za rok 2015: Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) (05873/2017 [29] - C8-0076/2017 - 2016/2190(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, IMCO

- Absolutorium za rok 2015: Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) (05873/2017 [30] - C8-0077/2017 - 2016/2191(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Absolutorium za rok 2015: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) (05873/2017 [31] - C8-0078/2017 - 2016/2192(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Absolutorium za rok 2015: Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) (05873/2017 [32] - C8-0079/2017 - 2016/2193(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

LIBE

- Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – 8. EFR (05376/2017 - C8-0081/2017 - 2016/2202(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – 9. EFR (05377/2017 - C8-0082/2017 - 2016/2202(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – 10. EFR (05378/2017 - C8-0083/2017 - 2016/2202(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – 11. EFR (05379/2017 - C8-0084/2017 - 2016/2202(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

DEVE, BUDG

- Absolutorium za rok 2015: Międzynarodowa Organizacja Energii Termojądrowej (ITER) (05875/2017 [01] - C8-0085/2017 - 2016/2194(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie SESAR – bezpieczeństwo żeglugi powietrznej (05875/2017 [02] - C8-0086/2017 - 2016/2195(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, TRAN

- Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsiębiorstwo „Czyste niebo” – lotnictwo i środowisko (05875/2017 [03] - C8-0087/2017 - 2016/2196(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, ITRE, TRAN

- Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Bioprzemysłu (BBI) (05875/2017 [04] - C8-0088/2017 - 2016/2197(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE, REGI

- Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Drugiej Inicjatywy w zakresie Leków Innowacyjnych (IMI 2) (05875/2017 [05] - C8-0089/2017 - 2016/2198(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ENVI, ITRE

- Absolutorium za rok 2015: Wspólne Przedsiębiorstwo na rzecz Technologii Ogniw Paliwowych i Technologii Wodorowych (FCH) (05875/2017 [06] - C8-0090/2017 - 2016/2199(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

- Absolutorium za rok 2015: Podzespoły i układy elektroniczne w służbie wiodącej pozycji Europy (Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL) (05875/2017 [07] - C8-0091/2017 - 2016/2201(DEC))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CONT

opinia :

ITRE

2) przez posłów, projekty rezolucji (art. 133 Regulaminu)

- Mireille D'Ornano. Projekt rezolucji w sprawie depresji (B8-0119/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Martin. Projekt rezolucji w sprawie przedłużenia aktywności zawodowej starszych pracowników oraz przekazywania wiedzy i umiejętności (B8-0127/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Bernard Monot i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie narażenia na szwank instytucji europejskich w związku z radykalnym islamem (B8-0128/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Steeve Briois. Projekt rezolucji w sprawie zablokowania przystąpienia Chorwacji do strefy Schengen (B8-0129/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Projekt rezolucji w sprawie handlu technologiami nadzoru (B8-0130/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Antanas Guoga, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella i Ramon Tremosa i Balcells. Projekt rezolucji w sprawie wsparcia na rzecz ochrony dziedzictwa mniejszości etnicznych w Europie (B8-0131/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

CULT

- Mireille D'Ornano i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie ochrony gepardów (B8-0132/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie promocji wnikliwych badań nad zagrożeniami dla różnorodności biologicznej wynikającymi z działań Unii Europejskiej i zarejestrowanymi na jej obszarze (B8-0134/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

INTA

- Nuno Melo. Projekt rezolucji w sprawie używania marihuany (B8-0135/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

LIBE

- Lorenzo Fontana. Projekt rezolucji w sprawie działań informacyjnych w zakresie nowych narkotyków (B8-0136/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

LIBE

- Mireille D'Ornano i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie wprowadzenia monitoringu wideo w europejskich ubojniach (B8-0137/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Martina Anderson, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Lynn Boylan, Udo Bullmann, Nicola Caputo, Nessa Childers, Lefteris Christoforou, Anna Maria Corazza Bildt, Seb Dance, Mady Delvaux, Stefan Eck, Ismail Ertug, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, Tania González Peñas, Antanas Guoga, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Benedek Jávor, Sajjad Karim, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Jo Leinen, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, Bronis Ropė, Alfred Sant, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Molly Scott Cato, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Catherine Stihler, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Hilde Vautmans, Julie Ward, Tiemo Wölken, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg i Ivan Štefanec. Projekt rezolucji w sprawie zwalczania dyskryminacji ze względu na rasę, religię i przynależność państwową (B8-0138/2017)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET


10. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja AFET

- Wpływ międzynarodowych i unijnych politycznych strategii handlowych na globalne łańcuchy wartości (2016/2301(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc. : INTA
opinia: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, ITRE

komisja JURI

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia unijnego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa, pomocy technicznej i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (wersja przekształcona) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc. : INTA
opinia: AFET, JURI (art. 104 Regulaminu)


11. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia wraz z protokołem wczorajszego posiedzenia zostaną poddane pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


12. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 13 marca 2017 r. do 16 marca 2017 r.


13. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 12.50.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Karas, Kirton-Darling, Matera, Mosca, Punset

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności