Index 
Protokoll
PDF 238kWORD 75k
Torsdagen den 2 mars 2017 - Bryssel
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförande av programmet Kreativa Europa (debatt)
 3.Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna (debatt)
 4.Gemensam handelspolitik i samband med tvingande hänsyn till hållbarheten för vilda djur och växter (kortfattad redogörelse)
 5.Välkomsthälsning
 6.Omröstning
  
6.1.Begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet (omröstning)
  
6.2.Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.3.Avtal mellan EU och Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.4.Mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument på energiområdet ***I (omröstning)
  
6.5.Skyldigheter när det gäller ömsesidighet i fråga om viseringar (omröstning)
  
6.6.Alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel (omröstning)
  
6.7.Genomförande av programmet Kreativa Europa (omröstning)
  
6.8.Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna (omröstning)
  
6.9.Gemensam handelspolitik i samband med tvingande hänsyn till hållbarheten för vilda djur och växter (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Inkomna dokument
 10.Beslut om vissa dokument
 11.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 12.Datum för nästa sammanträdesperiod
 13.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.


2. Genomförande av programmet Kreativa Europa (debatt)

Betänkande om genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1295/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av programmet Kreativa Europa (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1718/2006/EG, nr 1855/2006/EG och nr 1041/2009/EG [2015/2328(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Silvia Costa (A8-0030/2017)

Silvia Costa redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Carlos Moedas (ledamot av kommissionen).

Talare: Clare Moody (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Bogdan Brunon Wenta för PPE-gruppen, Luigi Morgano för S&D-gruppen, Hans-Olaf Henkel för ECR-gruppen, Kaja Kallas för ALDE-gruppen, Martina Michels för GUE/NGL-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Sabine Verheyen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hans-Olaf Henkel, Momchil Nekov, Julie Girling, Liadh Ní Riada, Janusz Korwin-Mikke, Michaela Šojdrová, Elena Gentile, Notis Marias, Francisco José Millán Mon, Monika Smolková, Kinga Gál, Alex Mayer, Santiago Fisas Ayxelà, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Csaba Sógor.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini, Ivana Maletić, Julie Ward, Nicola Caputo, Lefteris Christoforou och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Carlos Moedas och Silvia Costa.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 2.3.2017.


3. Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna (debatt)

Betänkande om genomförandet av rådets förordning (EU) nr 390/2014 av den 14 april 2014 om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020 [2015/2329(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

María Teresa Giménez Barbat redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen).

Talare: Lefteris Christoforou (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Kazimierz Michał Ujazdowski (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Santiago Fisas Ayxelà för PPE-gruppen, och Sylvie Guillaume för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Curzio Maltese för GUE/NGL-gruppen, Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Laurenţiu Rebega för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Sabine Verheyen, Krystyna Łybacka, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Nikolaos Chountis, Patrick O'Flynn, Dominique Bilde, Marlene Mizzi, Liadh Ní Riada, Luigi Morgano och Monika Smolková.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Julie Ward, Luke Ming Flanagan, Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini och Seán Kelly.

Talare: Julian King och María Teresa Giménez Barbat.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.8 i protokollet av den 2.3.2017.


4. Gemensam handelspolitik i samband med tvingande hänsyn till hållbarheten för vilda djur och växter (kortfattad redogörelse)

Betänkande om EU:s gemensamma handelspolitik i samband med tvingande hänsyn till hållbarheten för vilda djur och växter [2016/2054(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

Emma McClarkin redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Nicola Caputo, Notis Marias, Catherine Bearder, Andreas Schwab och Ricardo Serrão Santos.

Talare: Julian King (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 5.9 i protokollet av den 2.3.2017.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.10, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 11.35.)


ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

5. Välkomsthälsning

Talare::

—   Gianni Pittella, som efterlyste sanktioner mot Janusz Korwin-Mikke på grund av hans uttalande under en av debatterna föregående dag (talmannen svarade att Parlamentets talman skulle underrättas),

—   Janusz Korwin-Mikke, som ville att omröstningen om begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet skulle skjutas upp (talmannen klargjorde situationen),

—   Steven Woolfe, som yttrade sig om Alexander Adamescu.

°
° ° °

Talmannen hälsade Habib El Malki, det marockanska parlamentets talman, välkommen. Habib El Malki hade tagits plats på åhörarläktaren.


6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


6.1. Begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet [2016/2295(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Laura Ferrara (A8-0047/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0056)


6.2. Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (Kroatiens anslutning) *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen [05748/2016 - C8-0171/2016- 2015/0292(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ramona Nicole Mănescu (A8-0027/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0057)

Parlamentet godkände att protokollet ingås.


6.3. Avtal mellan EU och Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Furstendömet Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering som är en del av fonden för inre säkerhet för perioden 2014–2020 [12852/2016 - C8-0515/2016 - 2016/0247(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Josef Weidenholzer (A8-0025/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0058)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


6.4. Mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument på energiområdet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument mellan medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet och om upphävande av beslut nr 994/2012/EU [COM(2016)0053 - C8-0034/2016 - 2016/0031(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Zdzisław Krasnodębski (A8-0305/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0059)


6.5. Skyldigheter när det gäller ömsesidighet i fråga om viseringar (omröstning)

Fråga för muntligt besvarande (O-000142/2016) från Claude Moraes, för utskottet LIBE, till kommissionen: Skyldigheter när det gäller ömsesidighet i fråga om viseringar i enlighet med artikel 1.4 i förordning (EG) nr 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-1820/2016)

Debatten hade ägt rum den 14 december 2016 (punkt 20 i protokollet av den 14.12.2016).

Resolutionsförslag från Claude Moraes, framlagt i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen, för utskottet LIBE, om kommissionens skyldigheter på området för ömsesidighet i fråga om viseringar i enlighet med artikel 1.4 i förordning (EG) nr 539/2001 (2016/2986(RSP)) (B8-0173/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0060)


6.6. Alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel (omröstning)

Betänkande om EU:s alternativ för att förbättra tillgången till läkemedel [2016/2057(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0040/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (från ENF-gruppen)

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0061)


6.7. Genomförande av programmet Kreativa Europa (omröstning)

Betänkande om genomförandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1295/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av programmet Kreativa Europa (2014–2020) och om upphävande av beslut nr 1718/2006/EG, nr 1855/2006/EG och nr 1041/2009/EG [2015/2328(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Silvia Costa (A8-0030/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0062)

Inlägg:

Cristian Dan Preda och Franz Obermayr, om omröstningens förlopp (talmannen gjorde förtydliganden).

Silvia Costa (föredragande), om att hennes omröstningsapparat inte hade fungerat vid slutomröstningen och att hon hade velat rösta för.


6.8. Genomförandet av programmet Ett Europa för medborgarna (omröstning)

Betänkande om genomförandet av rådets förordning (EU) nr 390/2014 av den 14 april 2014 om inrättande av programmet ”Ett Europa för medborgarna” för perioden 2014–2020 [2015/2329(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: María Teresa Giménez Barbat (A8-0017/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0063)


6.9. Gemensam handelspolitik i samband med tvingande hänsyn till hållbarheten för vilda djur och växter (omröstning)

Betänkande om EU:s gemensamma handelspolitik i samband med tvingande hänsyn till hållbarheten för vilda djur och växter [2016/2054(INI)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Emma McClarkin (A8-0012/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0064)


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Zdzisław Krasnodębski - A8-0305/2016
Monica Macovei, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato, Notis Marias och Stanislav Polčák

Skyldigheter när det gäller ömsesidighet i fråga om viseringar - B8-0173/2017
Momchil Nekov, Adam Szejnfeld, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jan Zahradil, Tomáš Zdechovský, Michaela Šojdrová och Stanislav Polčák

Betänkande Soledad Cabezón Ruiz - A8-0040/2017
Urszula Krupa, Michela Giuffrida, Rosa D'Amato, Notis Marias, Monica Macovei, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák, Anna Záborská och Nicola Caputo

Betänkande Silvia Costa - A8-0030/2017
Krisztina Morvai, Michela Giuffrida, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jiří Pospíšil, Tomáš Zdechovský och Stefano Maullu

Betänkande María Teresa Giménez Barbat - A8-0017/2017
Krisztina Morvai, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jan Zahradil, Jiří Pospíšil, Notis Marias, Nicola Caputo, Csaba Sógor och Tomáš Zdechovský

Betänkande Emma McClarkin - A8-0012/2017
Jadwiga Wiśniewska


8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Flavio Zanonato meddelade att hans omröstningsapparat inte hade fungerat vid slutomröstningen om Silvia Costas betänkande (A8-0030/2017) och att han hade velat rösta för.


9. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Ansvarsfrihet för 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen (05876/2017 [01] - C8-0037/2017 - 2016/2151(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet för 2015: EU:s allmänna budget – Genomförandeorgan (05874/2017 - C8-0038/2017 - 2016/2151(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet för 2015: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet (05876/2017 [02] - C8-0039/2017 - 2016/2152(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet för 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet (05876/2017 [03] - C8-0040/2017 - 2016/2153(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet för 2015: EU:s allmänna budget – Domstolen (05876/2017 [04] - C8-0041/2017 - 2016/2154(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet för 2015: EU:s allmänna budget – Revisionsrätten (05876/2017 [05] - C8-0042/2017 - 2016/2155(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet för 2015: EU:s allmänna budget – Ekonomiska och sociala kommittén (05876/2017 [06] - C8-0043/2017 - 2016/2156(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet för 2015: EU:s allmänna budget – Regionkommittén (05876/2017 [07] - C8-0044/2017 - 2016/2157(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet för 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska ombudsmannen (05876/2017 [08] - C8-0045/2017 - 2016/2158(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ansvarsfrihet för 2015: EU:s allmänna budget – Datatillsynsmannen (05876/2017 [09] - C8-0046/2017 - 2016/2159(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

JURI, LIBE

- Ansvarsfrihet för 2015: EU:s allmänna budget – Europeiska utrikestjänsten (05876/2017 [10] - C8-0047/2017 - 2016/2160(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Ansvarsfrihet för 2015: Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) (05873/2017 [01] - C8-0048/2017 - 2016/2161(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL, ITRE

- Ansvarsfrihet för 2015: Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) (05873/2017 [02] - C8-0049/2017 - 2016/2162(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Ansvarsfrihet för 2015: Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (05873/2017 [03] - C8-0050/2017 - 2016/2163(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet för 2015: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (OEDT) (05873/2017 [04] - C8-0051/2017 - 2016/2164(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, LIBE

- Ansvarsfrihet för 2015: Europeiska miljöbyrån (EEA) (05873/2017 [05] - C8-0052/2017 - 2016/2166(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Ansvarsfrihet för 2015: Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) (05873/2017 [06] - C8-0053/2017 - 2016/2167(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Ansvarsfrihet 2015: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (05873/2017 [07] - C8-0054/2017 - 2016/2168(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

CULT

- Ansvarsfrihet för 2015: Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (05873/2017 [08] - C8-0055/2017 - 2016/2169(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Ansvarsfrihet för 2015: Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (05873/2017 [09] - C8-0056/2017 - 2016/2170(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet för 2015: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (05873/2017 [10] - C8-0057/2017 - 2016/2171(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Ansvarsfrihet för 2015: Europeiska sjösäkerhetsbyrån (Emsa) (05873/2017 [11] - C8-0058/2017 - 2016/2172(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Ansvarsfrihet för 2015: Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) (05873/2017 [12] - C8-0059/2017 - 2016/2173(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Ansvarsfrihet för 2015: Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) (05873/2017 [13] - C8-0060/2017 - 2016/2174(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Ansvarsfrihet för 2015: Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (05873/2017 [14] - C8-0061/2017 - 2016/2175(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Ansvarsfrihet för 2015: Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (05873/2017 [15] - C8-0062/2017 - 2016/2176(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet för 2015: Europeiska järnvägsbyrån (AFE) (05873/2017 [16] - C8-0063/2017 - 2016/2177(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Ansvarsfrihet för 2015: Europeiska polisakademin (CEPOL) (05873/2017 [17] - C8-0064/2017 - 2016/2178(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet för 2015: Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) (05873/2017 [18] - C8-0065/2017 - 2016/2179(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, LIBE

- Ansvarsfrihet för 2015: Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (GSA) (05873/2017 [19] - C8-0066/2017 - 2016/2180(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet för 2015: Europeiska fiskerikontrollbyrån (AECP) (05873/2017 [20] - C8-0067/2017 - 2016/2181(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PECH

- Ansvarsfrihet för 2015: Europeiska kemikaliemyndigheten (AEPC) (05873/2017 [21] - C8-0068/2017 - 2016/2182(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Ansvarsfrihet för 2015: Euratoms försörjningsbyrå (Euratom) (05873/2017 [22] - C8-0069/2017 - 2016/2183(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet för 2015: Europeiska polisbyrån (Europol) (05873/2017 [23] - C8-0070/2017 - 2016/2184(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet för 2015: Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (05873/2017 [24] - C8-0071/2017 - 2016/2185(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

FEMM

- Ansvarsfrihet för 2015: Europeiska bankmyndigheten (ABE) (05873/2017 [25] - C8-0072/2017 - 2016/2186(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Ansvarsfrihet för 2015: Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (AEAPP) (05873/2017 [26] - C8-0073/2017 - 2016/2187(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL, ECON

- Ansvarsfrihet för 2015: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) (05873/2017 [27] - C8-0074/2017 - 2016/2188(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Ansvarsfrihet för 2015: Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) (05873/2017 [28] - C8-0075/2017 - 2016/2189(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet för 2015: Byrån för organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (05873/2017 [29] - C8-0076/2017 - 2016/2190(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO

- Ansvarsfrihet för 2015: Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (05873/2017 [30] - C8-0077/2017 - 2016/2191(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet för 2015: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (05873/2017 [31] - C8-0078/2017 - 2016/2192(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet för 2015: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (05873/2017 [32] - C8-0079/2017 - 2016/2193(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Ansvarsfrihet för 2015: EU:s allmänna budget – 8:e EUF (05376/2017 - C8-0081/2017 - 2016/2202(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Ansvarsfrihet för 2015: EU:s allmänna budget – 9:e EUF (05377/2017 - C8-0082/2017 - 2016/2202(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Ansvarsfrihet för 2015: EU:s allmänna budget – 10:e EUF (05378/2017 - C8-0083/2017 - 2016/2202(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Ansvarsfrihet för 2015: EU:s allmänna budget – 11:e EUF (05379/2017 - C8-0084/2017 - 2016/2202(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Ansvarsfrihet för 2015: Internationella fusionsenergiorganisationen (Iter) (05875/2017 [01] - C8-0085/2017 - 2016/2194(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet för 2015: Gemensamma företaget Sesar – luftfartssäkerhet (05875/2017 [02] - C8-0086/2017 - 2016/2195(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Ansvarsfrihet för 2015: Gemensamma företaget Clean Sky – flygteknik och miljö (05875/2017 [03] - C8-0087/2017 - 2016/2196(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, TRAN

- Ansvarsfrihet 2015: Gemensamma företaget för biobaserade industrier (BBI) (05875/2017 [04] - C8-0088/2017 - 2016/2197(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, REGI

- Ansvarsfrihet för 2015: Gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (IMI) (05875/2017 [05] - C8-0089/2017 - 2016/2198(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE

- Ansvarsfrihet för 2015: Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH) (05875/2017 [06] - C8-0090/2017 - 2016/2199(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Ansvarsfrihet för 2015: Elektriska komponenter och system för europeiskt ledarskap (gemensamma företaget Ecsel) (05875/2017 [07] - C8-0091/2017 - 2016/2201(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om depression (B8-0119/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Dominique Martin. Förslag till resolution om att få äldre arbetstagare att stanna kvar längre i arbetslivet och överföring av know-how (B8-0127/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

- Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Philippe Loiseau, Bernard Monot och Mylène Troszczynski. Förslag till resolution om EU-institutionernas kompromisser med radikal islam (B8-0128/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

- Steeve Briois. Förslag till resolution om blockering av Kroatiens anslutning till Schengenområdet (B8-0129/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

- Isabella Adinolfi. Förslag till resolution om handeln med övervakningsteknik (B8-0130/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

- Antanas Guoga, Hannu Takkula, Charles Tannock, Marc Tarabella och Ramon Tremosa i Balcells. Förslag till resolution om stöd till bevarandet av etniska minoriteters kulturarv i Europa (B8-0131/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

CULT

- Mireille D'Ornano och Sophie Montel. Förslag till resolution om skydd av geparder (B8-0132/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om initiativ till en studie för att undersöka hot mot den biologiska mångfalden som orsakas av och upplevs inom Europeiska unionen (B8-0134/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

INTA

- Nuno Melo. Förslag till resolution om konsumtion av cannabis (B8-0135/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

LIBE

- Lorenzo Fontana. Förslag till resolution om informationssatsningar gällande ny narkotika (B8-0136/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

LIBE

- Mireille D'Ornano och Sophie Montel. Förslag till resolution om inrättande av videoövervakning i slakterier i EU (B8-0137/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

- Martina Anderson, Pascal Arimont, Francisco Assis, Margrete Auken, Petras Auštrevičius, Georges Bach, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Beatriz Becerra Basterrechea, Michał Boni, Lynn Boylan, Udo Bullmann, Nicola Caputo, Nessa Childers, Lefteris Christoforou, Anna Maria Corazza Bildt, Seb Dance, Mady Delvaux, Stefan Eck, Ismail Ertug, Jonás Fernández, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy, Tania González Peñas, Antanas Guoga, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Liisa Jaakonsaari, Josu Juaristi Abaunz, Benedek Jávor, Sajjad Karim, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Dietmar Köster, Jo Leinen, Péter Niedermüller, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Gabriele Preuß, Bronis Ropė, Alfred Sant, Tokia Saïfi, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Molly Scott Cato, Jasenko Selimovic, Jordi Solé, Catherine Stihler, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Ramon Tremosa i Balcells, Helga Trüpel, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Hilde Vautmans, Julie Ward, Tiemo Wölken, Sophia in 't Veld, Matthijs van Miltenburg och Ivan Štefanec. Förslag till resolution om bekämpning av diskriminering på grund av ras, religion eller nationalitet (B8-0138/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET


10. Beslut om vissa dokument

Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 53 i arbetsordningen)

AFET-utskottet

- Den internationella handelns och EU:s handelspolitiks inverkan på de globala värdekedjorna (2016/2301(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
rådgivande utskott: FEMM, DEVE, AFET, EMPL, ITRE

JURI-utskottet

- Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning) (COM(2016)0616 - C8-0393/2016 - 2016/0295(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
rådgivande utskott: AFET, JURI (artikel 104 i arbetsordningen)


11. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 192.2 i arbetsordningen ska protokollet från detta sammanträde och protokollet från föregående dags sammanträde föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


12. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod: 13 mars 201716 mars 2017.


13. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 12.50.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Anderson Lucy, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, De Castro, Delahaye, Deli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Epitideios, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Huitema, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Juaristi Abaunz, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matias, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Omarjee, Ożóg, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stihler, Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Crowley, Dati, Drăghici, Händel, Karas, Kirton-Darling, Matera, Mosca, Punset

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy