Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 13 март 2017 г. - Страсбург

5. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността)

Председателят обяви решенията на няколко комисии да започнат междуинституционални преговори в съответствие с член 69 в, параграф 1 от Правилника за дейността:

- комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 във връзка с използването на системата за влизане/излизане (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)). Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- комисия LIBE, въз основа на доглада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите ― членки на Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до Системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент (ЕС) № 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)). Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- комисия CULT, въз основа на доклада относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 445/2014/ЕС за установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за годините 2020 — 2033 (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)). Докладчик: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- комисия EMPL, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)). Докладчик: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- комисия ECON, комисия LIBE, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директива 2009/101/ЕО (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)). Докладчици: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

В съответствие с член 69 в, параграф 2 членове на ЕП или политическа (-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма до утре, сряда, 14 март, преди полунощ, поставянето на гласуване на дадено решение за започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на преговори.

Правна информация - Политика за поверителност