Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 13. märts 2017 - Strasbourg

5. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

Parlamendi president tegi teatavaks mitme komisjoni otsused alustada kodukorra artikli 69c lõike 1 kohaselt institutsioonidevahelisi läbirääkimisi:

- LIBE-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2016/399 riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi kasutamise osas (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)). Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- LIBE-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem Euroopa Liidu liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja riigist lahkumise andmete ja sisenemiskeelu andmete registreerimiseks ning määratakse kindlaks riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemile õiguskaitse eesmärgil juurdepääsu andmise tingimused ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 767/2008 ja määrust (EL) nr 1077/2011(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)). Raportöör Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- CULT-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 445/2014/EL, millega kehtestatakse liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad“ aastateks 2020−2033(COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)). Raportöör Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- EMPL-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)). Rapporteure: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- ECON-komisjon, LIBE-komisjon raporti alusel, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis muudab direktiivi (EL) 2015/849 rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ja muudab direktiivi 2009/101/EÜ (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)). Raportöörid: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Kodukorra artikli 69c lõike 2 kohaselt võivad parlamendiliikmed või fraktsioonid vastavalt vähemal keskmisele lävendile taotleda enne kolmapäeva, 14. märtsi keskööd, et komisjoni otsus läbirääkimiste alustamise kohta pandaks hääletusele.

Läbirääkimised võivad alata kohe pärast selle tähtaja möödumist, kui parlamendile ei esitata ühtegi taotlust läbirääkimiste alustamise otsus hääletusele panna.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika