Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2017 m. kovo 13 d. - Strasbūras

5. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente(Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkas paskelbė, kad keli komitetai priėmė sprendimus pradėti tarpinstitucines derybas pagal DTT 69 c straipsnio 1 dalį:

- LIBE komitetas: remiantis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl atvykimo ir išvykimo sistemos naudojimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/399 (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)). Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- LIBE komitetas: remiantis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama atvykimo ir išvykimo sistema (AIS), kurioje registruojami trečiųjų šalių piliečių, kertančių Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienas, atvykimo ir išvykimo bei atsisakymo leisti jiems atvykti duomenys, nustatomos prieigos prie AIS teisėsaugos tikslais sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 767/2008 ir Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)). Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- CULT komitetas: remiantis pranešimu dėl pasiūlymodėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 445/2014/ES, kuriuo nustatomi Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033m. (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)). Pranešėjas: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- EMPL komitetas: remiantis pranešimu dėl pasiūlymodėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)). Rapporteure: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- ECON komitetas, LIBE komitetas: remiantis pranešimu dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2009/101/EB (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)). Pranešėjai: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

Pagal DTT 69 c straipsnio 2 dalį ne mažiau kaip vidutinę ribą siekiantis Parlamento narių skaičius arba frakcija (-os), gali iki rytdienos – trečiadienio, kovo 14 d. – vidurnakčio raštu paprašyti, kad dėl komiteto sprendimo pradėti derybas būtų balsuojama.

Derybos gali būti pradėtos bet kuriuo metu pasibaigus nurodytam terminui nepateikus prašymo balsuoti Parlamente dėl sprendimo pradėti derybas.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika