Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 13 martie 2017 - Strasbourg

5. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat deciziile mai multor comisii de a iniția negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 69c alineatul (1) din Regulamentul de procedură:

- LIBE, pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește utilizarea sistemului de intrare/ieșire (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)). Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

- LIBE, pe baza Raportului referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a sistemului de intrare/ieșire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării în ceea ce îi privește pe resortisanții țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul asigurării respectării legii și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008 și a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)). Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

- CULT, pe baza Raportului referitor la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 445/2014/UE de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)). Raportor: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

- EMPL, pe baza Raportului referitor la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2004/37/CE privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)). Raportoare: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

- ECON, LIBE, pe baza Raportului referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivei 2009/101/CE (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)). Raportori: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017)

În conformitate cu articolul 69c alineatul (2), un număr de deputați sau de grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu pot solicita în scris ca o decizie a comisiei de a iniția negocieri să fie supusă la vot, înainte de miezul nopții de mâine, miercuri, 14 martie.

Negocierile pot începe în orice moment după expirarea acestui termen în cazul în care nu se primește nicio astfel de cerere de vot în Parlament cu privire la decizia de a iniția negocieri.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate