Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 13. marca 2017 - Štrasburg

5. Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil rozhodnutia viacerých výborov začať medziinštitucionálne rokovania v súlade s článkom 69c ods. 1 rokovacieho poriadku:

– LIBE, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o používanie systému vstup/výstup (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD)). Spravodajca Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0059/2017)

– LIBE, na základe správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup (EES) na zaznamenávanie údajov o vstupe a výstupe a odopretí vstupu v prípade štátnych príslušníkov tretích krajín prekračujúcich vonkajšie hranice členských štátov Európskej únie a ktorým sa stanovujú podmienky prístupu do systému vstup/výstup na účely presadzovania práva a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008 a nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)). Spravodajca Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0057/2017)

– výbor CULT, na základe správy o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 445/2014/EÚ, ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD)). Spravodajca Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

– výbor EMPL, na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD)). Spravodajkyňa: Marita Ulvskog (A8-0064/2017)

– výbor ECON, LIBE, na základe správy o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernica 2009/101/ES (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)). Spravodajcovia: Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini (A8-0056/2017).

V súlade s článkom 69c ods. 2 môžu poslanci alebo politická skupina (politické skupiny), ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, písomne požiadať, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru začať rokovania, do polnoci nasledujúceho dňa, t. j. utorka 14. marca.

Rokovania sa môžu začať kedykoľvek po uplynutí uvedenej lehoty, ak nebola podaná žiadosť o hlasovanie v Parlamente o rozhodnutí začať rokovania.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia