Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 13 март 2017 г. - Страсбург

9. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EGF/2017/000 TA 2017 — Техническа помощ по инициатива на Комисията) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Многостранното споразумение между Европейската общност и нейните държави членки, Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република Хърватия, бившата югославска република Македония, Република Исландия, Република Черна гора, Кралство Норвегия, Румъния, Република Сърбия и Временната административна мисия на ООН в Косово за установяване на Общоевропейско авиационно пространство (ЕСАА) (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 - 2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

подпомагаща :

DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, TRAN, REGI

2) от парламентарни комисиидокладите

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)) - ENVI - Докладчик: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/31/ЕО на Съвета относно депонирането на отпадъци (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)) - ENVI - Докладчик: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

- Доклад относно интегрирана политика на Европейския съюз за Арктика (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI)) - AFET - ENVI - Докладчик: Urmas Paet - Докладчик: Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

- Доклад относно средствата от ЕС за равенството между половете (2016/2144(INI)) - FEMM - Докладчик: Clare Moody (A8-0033/2017)

- ***I Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) - ENVI - Докладчик: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

- Доклад относно конституционните, правните и институционалните последици от общата политика за сигурност и отбрана: възможности, предлагани от Договора от Лисабон (2015/2343(INI)) - AFET - AFCO - Докладчик: Michael Gahler - Докладчик: Esteban González Pons (A8-0042/2017)

- Доклад относно прилагането на Директива 2004/113/ЕО на Съвета относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (COM(2015)0190 - 2016/2012(INI)) - FEMM - Докладчик: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

- Доклад относно последиците за основните права, породени от големи информационни масиви: неприкосновеност на личния живот, защита на личните данни, недопускане на дискриминация, сигурност и правоприлагане (2016/2225(INI)) - LIBE - Докладчик: Ana Gomes (A8-0044/2017)

- Доклад относно справянето с движенията на бежанци и мигранти: роля на външната дейност на ЕС (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI)) - AFET - DEVE - Докладчик: Elena Valenciano - Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

- Доклад относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2014 – 2015 г. (2016/2249(INI)) - FEMM - Докладчик: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

- Доклад относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Черна гора (2016/2309(INI)) - AFET - Докладчик: Charles Tannock (A8-0050/2017)

- * Доклад относно проекта на pешение за изпълнение на Съвета относно започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Дания (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)) - LIBE - Докладчик: Maria Grapini (A8-0051/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)) - INTA - Докладчик: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Гърция (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)) - LIBE - Докладчик: Claude Moraes (A8-0053/2017)

- Доклад относно доклада на Комисията от 2016 г. относно бивша югославска република Македония (2016/2310(INI)) - AFET - Докладчик: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

- Доклад относно общите насоки за изготвянето на бюджета за 2018 година, раздел III – Комисия (2016/2323(BUD)) - BUDG - Докладчик: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

Правна информация - Политика за поверителност