Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο

9. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2017/000 TA 2017 – Τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, πολυμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Δημοκρατίας της Κροατίας, της Δημοκρατίας της Ισλανδίας, της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Ρουμανίας, της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Αποστολής Προσωρινής Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών στο Κοσσυφοπέδιο* για τη δημιουργία Κοινού Ευρωπαϊκού Εναέριου Χώρου (ΚΕΕΧ) (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αφετέρου (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο στα άρθρα 290 και 291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, TRAN, REGI

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές οι εκθέσεις

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

- Έκθεση σχετικά με μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI)) - επιτροπή AFET - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: Urmas Paet - Εισηγήτρια: Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

- Έκθεση σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων (2016/2144(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Clare Moody (A8-0033/2017)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

- Έκθεση σχετικά με τις συνταγματικές, νομικές και θεσμικές επιπτώσεις μιας κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας: δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας (2015/2343(INI)) - επιτροπή AFET - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Michael Gahler - Εισηγητής: Esteban González Pons (A8-0042/2017)

- Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών (COM(2015)0190 - 2016/2012(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγήτρια: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

- Έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις των μαζικών δεδομένων στα θεμελιώδη δικαιώματα: ιδιωτική ζωή, προστασία δεδομένων, μη διακριτική μεταχείριση, ασφάλεια και επιβολή του νόμου (2016/2225(INI)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Ana Gomes (A8-0044/2017)

- Έκθεση σχετικά με την αντιμετώπιση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών: ο ρόλος της εξωτερικής δράσης της ΕΕ (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI)) - επιτροπή AFET - επιτροπή DEVE - Εισηγήτρια: Elena Valenciano - Εισηγητής: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

- Έκθεση σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 2014-2015 (2016/2249(INI)) - επιτροπή FEMM - Εισηγητής: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για το Μαυροβούνιο (2016/2309(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Charles Tannock (A8-0050/2017)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στη Δανία (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγήτρια: Maria Grapini (A8-0051/2017)

- *** Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας, σύμφωνα με το άρθρο XXIV παράγραφος 6 και το άρθρο XXVIII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994 σχετικά με την τροποποίηση των παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα της Δημοκρατίας της Κροατίας στο πλαίσιο της προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)) - επιτροπή INTA - Εισηγητής: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

- * Έκθεση σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά τα δεδομένα DNA στην Ελλάδα (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0053/2017)

- Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (2016/2310(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

- Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2018, τμήμα III – Επιτροπή (2016/2323(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγητής: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου