Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 13. märts 2017 - Strasbourg

9. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, milles käsitletakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist (EGF/2017/000 TA 2017 – Tehniline abi komisjoni algatusel) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide, Albaania Vabariigi, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria Vabariigi, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Horvaatia Vabariigi, Islandi Vabariigi, Montenegro Vabariigi, Norra Kuningriigi, Rumeenia, Serbia Vabariigi ning ÜRO Kosovo missiooni* vahelise Euroopa ühise lennunduspiirkonna (ECAA) rajamise mitmepoolse lepingu liidu nimel sõlmimise kohta (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Ameerika Ühendriikide vahelise lennutranspordilepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, TRAN, REGI

2) parlamendikomisjonid, raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/31/EÜ prügilate kohta (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

- Raport Euroopa Liidu integreeritud Arktika-poliitika kohta (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI)) - AFET komisjon - ENVI komisjon - Raportöör: Urmas Paet - Raportöör: Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

- Raport ELi vahendite kohta soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks (2016/2144(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Clare Moody (A8-0033/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2008/98/EÜ jäätmete kohta (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

- Raport ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika põhiseadusliku, õigusliku ja institutsioonilise mõju ning Lissaboni lepingust tulenevate võimaluste kohta (2015/2343(INI)) - AFET komisjon - AFCO komisjon - Raportöör: Michael Gahler - Raportöör: Esteban González Pons (A8-0042/2017)

- Raport nõukogu direktiivi 2004/113/EÜ (meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega) kohaldamise kohta (COM(2015)0190 - 2016/2012(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

- Raport suurandmete mõju kohta põhiõigustele, sealhulgas eraelu puutumatusele, andmekaitsele, diskrimineerimiskeelule, turvalisusele ja õiguskaitsele (2016/2225(INI)) - LIBE komisjon - Raportöör: Ana Gomes (A8-0044/2017)

- Raport pagulas- ja rändevoogude ohjamise ning ELi välistegevuse osa kohta selles (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI)) - AFET komisjon - DEVE komisjon - Raportöör: Elena Valenciano - Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

- Raport naiste ja meeste võrdõiguslikkuse kohta Euroopa Liidus 2014.–2015. aastal (2016/2249(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

- Raport komisjoni 2016. aasta Montenegro aruande kohta (2016/2309(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Charles Tannock (A8-0050/2017)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu rakendusotsus sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Taanis (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Maria Grapini (A8-0051/2017)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII kontsessioonide muutmist Horvaatia Vabariigi loendis selle riigi Euroopa Liiduga ühinemise käigus) sõlmimise kohta (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Kreekas (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)) - LIBE komisjon - Raportöör: Claude Moraes (A8-0053/2017)

- Raport komisjoni 2016. aasta aruande kohta, milles käsitletakse endist Jugoslaavia Makedoonia vabariiki (2016/2310(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

- Raport 2018. aasta eelarve koostamise üldsuuniste kohta, III jagu – Komisjon (2016/2323(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika