Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 13. maaliskuuta 2017 - Strasbourg

9. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (EGF/2017/000 TA 2017 – komission aloitteesta annettava tekninen tuki) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisen ilmailualueen (ECAA) perustamista koskevan, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden, Albanian tasavallan, Bosnia ja Hertsegovinan, Bulgarian tasavallan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Islannin tasavallan, Kroatian tasavallan, Montenegron tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Romanian, Serbian tasavallan ja Yhdistyneiden Kansakuntien väliaikaisen Kosovon-siviilioperaation* monenvälisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välisen lentoliikennesopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 muuttamisesta (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eräiden säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttämisestä, mukauttamisesta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 ja 291 artiklaan (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

lausuntoa varten:

DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, TRAN, REGI

2) parlamentin valiokunnilta, mietinnöt

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaatopaikoista annetun direktiivin 1999/31/EY muuttamisesta (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

- Mietintö arktista aluetta koskevasta Euroopan unionin yhdennetystä politiikasta (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI)) - AFET -valiokunta - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Urmas Paet - Esittelijä: Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

- Mietintö EU:n varoista sukupuolten tasa-arvoon (2016/2144(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Clare Moody (A8-0033/2017)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) - ENVI-valiokunta - Esittelijä: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

- Mietintö yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustuslaillisista, oikeudellisista ja institutionaalisista vaikutuksista: Lissabonin sopimuksen antamat mahdollisuudet (2015/2343(INI)) - AFET -valiokunta - AFCO-valiokunta - Esittelijä: Michael Gahler - Esittelijä: Esteban González Pons (A8-0042/2017)

- Mietintö miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta tavaroiden ja palvelujen saatavuuden ja tarjonnan alalla annetun neuvoston direktiivin 2004/113/EY soveltamisesta (COM(2015)0190 - 2016/2012(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

- Mietintö massadatan vaikutuksista perusoikeuksiin: yksityisyys, tietosuoja, syrjimättömyys, turvallisuus ja lainvalvonta (2016/2225(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Ana Gomes (A8-0044/2017)

- Mietintö pakolais- ja muuttovirtojen käsittelystä: EU:n ulkoisten toimien merkitys (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI)) - AFET -valiokunta - DEVE-valiokunta - Esittelijä: Elena Valenciano - Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

- Mietintö naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa vuosina 2014–2015 (2016/2249(INI)) - FEMM-valiokunta - Esittelijä: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

- Mietintö Montenegroa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta (2016/2309(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Charles Tannock (A8-0050/2017)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tanskan kanssa (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Maria Grapini (A8-0051/2017)

- *** Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Kroatian tasavallan myönnytysluettelossa olevien myönnytysten muuttamisesta Kroatian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen johdosta kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)) - INTA-valiokunta - Esittelijä: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

- * Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi DNA-tietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Kreikan kanssa (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Claude Moraes (A8-0053/2017)

- Mietintö entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta (2016/2310(INI)) - AFET-valiokunta - Esittelijä: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

- Mietintö vuoden 2018 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio (2016/2323(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö