Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2017 m. kovo 13 d. - Strasbūras

9. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (EGF/2017/000 TA 2017 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 - 2017/2033(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

EMPL, REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių, Albanijos Respublikos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos Respublikos, buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Islandijos Respublikos, Juodkalnijos Respublikos, Kroatijos Respublikos, Norvegijos Karalystės, Rumunijos, Serbijos Respublikos ir Jungtinių Tautų laikinosios administracijos misijos Kosove* daugiašalio susitarimo dėl Europos bendrosios aviacijos erdvės (EBAE) sukūrimo sudarymo Sąjungos vardu (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas del Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl oro susisiekimo sudarymo Europos Sąjungos vardu (13419/2016 - C8-0100/2017 - 2006/0058(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (14942/2016 - C8-0103/2017 - 2016/0283(APP))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 137 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

JURI

nuomonė :

DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, TRAN, REGI

2) Parlamento komitetų pranešimai:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0029/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0031/2017)

- Pranešimas dėl integruotos Europos Sąjungos Arkties politikos (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI)) - AFET komitetas - ENVI komitetas - Pranešėjas: Urmas Paet - Pranešėja: Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017)

- Pranešimas dėl lyčių lygybei skirtų ES lėšų (2016/2144(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Clare Moody (A8-0033/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Simona Bonafè (A8-0034/2017)

- Pranešimas dėl bendros saugumo ir gynybos politikos konstitucinio, teisinio ir institucinio poveikio. Lisabonos sutarties teikiamos galimybės (2015/2343(INI)) - AFET komitetas - AFCO komitetas - Pranešėjas: Michael Gahler - Pranešėjas: Esteban González Pons (A8-0042/2017)

- Pranešimas dėl Tarybos direktyvos 2004/113/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų teikimo, taikymo (COM(2015)0190 - 2016/2012(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017)

- Pranešimas Didelių duomenų kiekių poveikis pagrindinėms teisėms: privatumas, duomenų apsauga, nediskriminavimas, saugumas ir teisėsauga (2016/2225(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Ana Gomes (A8-0044/2017)

- Pranešimas Pabėgėlių ir migrantų srautų klausimo sprendimas. ES išorės veiksmų vaidmuo (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI)) - AFET komitetas - DEVE komitetas - Pranešėja: Elena Valenciano - Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017)

- Pranešimas dėl moterų ir vyrų lygybės Europos Sąjungoje 2014–2015 m. (2016/2249(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėjas: Ernest Urtasun (A8-0046/2017)

- Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Juodkalnijos (2016/2309(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Charles Tannock (A8-0050/2017)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Danijoje pradžios projekto (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Maria Grapini (A8-0051/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše jai stojant į Europos Sąjungą sudarymo projekto (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Graikijoje pradžios projekto (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0053/2017)

- Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (2016/2310(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

- Pranešimas dėl 2018 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija (2016/2323(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017)

Teisinė informacija - Privatumo politika