Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 13. marts - Strasbūra

9. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (EGF/2017/000 TA 2017 — tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas) (COM(2017)0101 - C8-0097/2017 – 2017/2033(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

EMPL, REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Daudzpusējo nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, Albānijas Republiku, bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, Bosniju un Hercegovinu, Bulgārijas Republiku, Horvātijas Republiku, Islandes Republiku, Melnkalnes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Rumāniju, Serbijas Republiku un Apvienoto Nāciju Organizācijas Pagaidu pārvaldes misiju Kosovā* par Eiropas Kopējās aviācijas telpas (ECAA) izveidi (15654/2016 - C8-0098/2017 – 2006/0036(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Gaisa transporta nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Amerikas Savienotajām Valstīm, no otras puses (13419/2016 - C8-0100/2017 – 2006/0058(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (14942/2016 - C8-0103/2017 – 2016/0283(APP)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vairākus tiesību aktus, kuros paredzēta regulatīvās kontroles procedūras izmantošana, pielāgo Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. un 291. pantam (COM(2016)0799 - C8-0524/2016 – 2016/0400(COD)).
Saskaņā ar Reglamenta 137. panta 1. punktu un 138. panta 1. punktu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

JURI

atzinums:

DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, ECON, INTA, TRAN, REGI

2. Parlamenta komiteju iesniegtie ziņojumi

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu (COM(2015)0596 - C8-0385/2015 - 2015/0276(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Simona Bonafè (A8-0029/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru groza Direktīvu 1999/31/EK par atkritumu poligoniem (COM(2015)0594 - C8-0384/2015 - 2015/0274(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Simona Bonafè (A8-0031/2017).

- Ziņojums par integrētu Eiropas Savienības politiku attiecībā uz Arktiku (JOIN(2016)0021 - 2016/2228(INI)) - AFET komiteja - ENVI komiteja - Referents: Urmas Paet - Referente: Sirpa Pietikäinen (A8-0032/2017).

- Ziņojums par ES līdzekļiem dzimumu līdztiesības jomā (2016/2144(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Clare Moody (A8-0033/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem (COM(2015)0595 - C8-0382/2015 - 2015/0275(COD)) - ENVI komiteja - Referente: Simona Bonafè (A8-0034/2017).

- Ziņojums par kopējas drošības un aizsardzības politikas konstitucionālajām, juridiskajām un institucionālajām sekām: Lisabonas līguma sniegtās iespējas (2015/2343(INI)) - AFET komiteja - AFCO komiteja - Referents: Michael Gahler - Referents: Esteban González Pons (A8-0042/2017).

- Ziņojums par to, kā tiek piemērota Padomes Direktīva 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu (COM(2015)0190 - 2016/2012(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (A8-0043/2017).

- Ziņojums par lielo datu ietekmi uz pamattiesībām — privātums, datu aizsardzība, nediskriminācija, drošība un tiesībaizsardzība (2016/2225(INI)) - LIBE komiteja - Referente: Ana Gomes (A8-0044/2017).

- Ziņojums par bēgļu un migrantu pārvietošanās jautājumu risināšanu: ES ārējās darbības nozīme (JOIN(2015)0040 - 2015/2342(INI)) - AFET komiteja - DEVE komiteja - Referente: Elena Valenciano - Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0045/2017).

- Ziņojums par dzimumu līdztiesību Eiropas Savienībā 2014. un 2015. gadā (2016/2249(INI)) - FEMM komiteja - Referents: Ernest Urtasun (A8-0046/2017).

- Ziņojums par Komisijas 2016. gada ziņojumu par Melnkalni (2016/2309(INI)) - AFET komiteja - Referents: Charles Tannock (A8-0050/2017).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Dānija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu (12212/2016 - C8-0476/2016 - 2016/0815(CNS)) - LIBE komiteja - Referente: Maria Grapini (A8-0051/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Brazīlijas Federatīvo Republiku saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Horvātijas Republikas sarakstā, tai pievienojoties Eiropas Savienībai (13037/2016 - C8-0490/2016 - 2016/0307(NLE)) - INTA komiteja - Referents: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A8-0052/2017).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Grieķija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (12211/2016 - C8-0477/2016 - 2016/0816(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Claude Moraes (A8-0053/2017).

- Ziņojums par Komisijas 2016. gada ziņojumu par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (2016/2310(INI)) - AFET komiteja - Referents: Ivo Vajgl (A8-0055/2017).

- Ziņojums par 2018. gada budžeta izstrādes vispārējām pamatnostādnēm, III iedaļa — Komisija (2016/2323(BUD)) - BUDG komiteja - Referents: Siegfried Mureşan (A8-0060/2017).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika